Na vrh

Sanira se jedno od tri velika klizišta u Vogošći

Općina Vogošća je poznata po brojnim klizištima, ali je veći dio onih najkritičnijih već saniran. Ostala su još tri velika klizišta koja je potrebno sanirati, a 23.09.2019.godine potpisan je Ugovor o sanaciji jednog od ta tri velika klizišta. Potpisan je ugovor između Općine Vogošća koju zastupa Općinski načelnik Edin Smajić i firme “Mibral” d.o.o. koju zastupa direktorica Maja Bralović – Smith, a na osnovu Okvirnog sporazuma  o izvođenju radova na sanaciji klizišta i trajnoj regulaciji lijeve obale rijeke Ljubine od stacionaže 6+329,13 do 6+632,19 od ušća u rijeku Bosnu, u ukupnoj dužini od 303,06 m.  Ovaj zid će se na uzvodnom kraju uklopiti u zidove postojećeg mosta, dok će na krajnjem zidovnom profilu biti izvršeno uklapanje u kamenu obaloutvrdu koja je već izvedena. Takođe, će se izvršiti sanacija klizišta zamjenom materijala kako bi se stabilizovalo tlo. Potpisivanju je prisustvovao i Mirza Hukusić, direktor Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo.

Govoreći o značaju ovog projekta direktor Hulusić je rekao kako je ovo klizište zahtjevalo hitnu intervenciju i da on vjeruje da će, u saradnji sa izvođačem radova postići da rok u kojem će sanacija biti završena bude kraći od planiranog. Načelnik Smajić je naglasio kako se na ovaj način rješavaju istovremeno dva problema. Sanira se klizište i uređuje se vodotok rijeke Ljubine. Izrazio je zahvalnost Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo, a govoreći o izvođaču radova naglasio je kako Općina Vogošća sa firmom „Mibral“ d.o.o. do sada ima samo pozitivna iskustva.

Vrijednost projekta: 438.736,43 KM sa uračunatim PDV-om, a sredstva je obezbijedio Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo

Rok izvođenja radova je 90 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao;

Stručni nadzor nad relizacijom projekta vršit će Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo;

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana