Na vrh

SISTEM PRUŽANJA USLUGA U OPĆINI VOGOŠĆA POSTAO DOBRA PRAKSA

Općina Vogošća je bila predmetom dvodnevnog recertifikacijskog nadzora audit sistema upravljanja kvalitetom po međunarodnoj normi ISO 9001:2015. Provjeru sistema je izvršila certifikacijska kuća Bureau Veritas. Prema ocjeni vodećeg auditora Alispahić Nijaza Općina Vogošća je uspješno provela usklađivanje poslova i zadataka sa međunarodnim standardom ISO 9001:2015.

Provedenim auditom je potvrđeno da nisu pronađene neusklađenosti, da sistem funkcioniše i da su evidentna poboljšanja u pružanju usluga građanima, a sve u cilju povećanja zadovoljstva istih.Također je potvrđeno da je Općina Vogošća kada je sistem pružanja usluga građanima kroz ovaj standard prepoznata kao  pouzdan partner odnosno kao  pouzdana organizacija koja je sposobna da odgovori zahtjevima korisnika usluga, zahtjevima iz propisa i vlastitim zahtjevima organizacije.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana