Na vrh

U 2017.godini priznato je 120 naknada za troškove dženaze-sahrane boračke populacije

Pravo na naknadu troškova dženaze-sahrane boračke populacije ostvaruje ono lice koje je i snijelo troškove ukopa za umrlog, za šta se prilaže određena dokumentacija. Ovo pravo je samo jedno od prava  propisanih zakonskim normativima u Kantonu Sarajevo.

Pravo na naknadu troškova dženaze-sahrane boračke populacije prema podnesenom Zahtjevu mogu koristiti porodice šehida i poginulih boraca, RVI i članovi njihovih porodica, demobilisani borci, učesnici NOR-a. Prema pojašnjenju iz nadležne službe u Općini Vogošća, koliko Fond memorijala KS svojim Rješenjem odobri ukop umrlog u Aleji veterana, po Zahtjevu za priznavanje troškova ukopa isplatiće se sredstva u visini dvije prosječne plate u FBiH, a ukoliko se dženaza odnosno sahrana obavlja van pomenute lokacije onda će biti isplaćena sredstva u visini tri prosječne plate u FBiH za prethodnu godinu.

Kakao je kazao Zijad Kadrić, pomoćnik načelnika Općine Vogošća u Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, vremenski period u kojem je moguće ostvariti pravo na naknadu troškova dženaze-sahrane boračke populacije jeste godina dana od ukopa umrle osobe.

U Centru za pružanje usluga građanima Općine Vogošća na šalteru broj 10, mogu se preuzeti Zahtjevi za priznavanje troškova dženaze-sahrane gdje su navedeni dokumenti potrebni za ostvarivanje spomenutog prava. Nakon što Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Općine Vogošća zaprimi Zahtjev za priznavanje troškova dženaze-sahrane, predmet se upućuje nadležnom ministarstvu KS zbog finansijskog dijela ostvarivanja prava. Na ovom šalteru mogu se dobiti sve informacije o ostvarivanju bilo kojeg prava iz oblasti za koje je nadležna Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Općine Vogošća.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana