Na vrh

U Matičnom uredu Općine Vogošća uspješno se koristi Centralni matični Registar Federacije BiH

U 2017. godini Služba za opću upravu u Općini Vogošća sa aspekta primjene Zakona o matičnim knjigama obavila je niz poslova i zadataka: sklopljeno 189 brakova, izvršeno 883 upisa u matične knjige, upućeno 1.300 akata prema drugim institucijama, izdato preko 1.300 različitih potvrda i uvjerenja, izvršeno oko 800 promjena podataka u matičnim evidencijama, izdato oko 16.000 izvoda iz matičnih knjiga…

Zakonom o matičnim knjigama koji je stupio na snagu 12. maja 2012. godine uspostavljen je Matični registar koji sadrži podatke iz svih matičnih knjiga. Registar čiji je sastavni dio i Vogošća, uspostavljen je na nivou Općina/Gradova, Kantona i Federacije BiH.

U Matičnom uredu u Općini Vogošća, građani mogu dobiti izvode iz matičnih evidencija rođenih, državljana, vjenčanih i umrlih i iz drugih općina u Federaciji BiH.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana