Na vrh

U Općini Vogošća oko 1.000 korisnika ostvaruje pravo na dječiji dodatak

Kriteriji i uslovi za ostvarivanje prava na dječiji dodatak regulisani su Zakonima o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Oko 1.000 korisnika u Općini Vogošća ostvaruje ovo pravo koje je razvrstano u tri kategorije. Sve informacije u vezi sa mogućnošću da se ostvari pravo na dječiji dodatak mogu se dobiti u Službi za boračko-invalidsku i socijalnu zašitu.

Za ostvarivanje osnovnog prava na dječiji dodatak nephodno je uz Zahtjev, koji se popunjava i predaje u Centru za pružanje usluga građanima, priložiti i potrebnu dokumentaciju. Kako je pojasnila Sanela Krvavac, šefica Odsjeka za socijalnu zaštitu u resornoj službi, potrebna dokumentacija za ostvarivanje osnovnog prava na dječiji dodatak je, između ostalog, kućna lista, ovjerene kopije ličnih karata roditelja, uvjerenja o državljanstvu za roditelje, rodni list djeteta, dokaz da prihodi po članu domaćinstva ne prelaze 120 KM. Osnovni dječiji dodatak isplaćuje se u visini od 42 KM.

Druga kategorija za ostvarivanje prava na dječiji dodatak podrazumijeva da se radi o djeci bez jednog ili oba roditelja, djeci roditelja čiji invaliditet iznosi preko 90%, djeci sa poteškoćama u razvoju ili djeci oboljeloj od teških oboljenja. Ovo pravo naziva se uvećani dječiji dodatak, ostvaruje se uz određenu dokumentaciju a visina novčanih sredstava koja se isplaćuje mjesečno iznosi 63 KM.

Treću kategoriju prava na dječiji dodatak ostvaruju djeca čiji su roditelji ratni vojni invalidi sa stepenom invalidnosti od 20% do 80%. Visina novčanih sredstava koju korisnici ostvaruju u okviru ove kategorije iznosi 49 KM. Uz Zahtjev za ostvarivanje ovog prava nephodno je priložiti određenu dokumentaciju.

Za ostvarivanje prava na dječiji dodatak u Općini Vogošća nadležna je Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu a finansijska sredstva obezbjeđuje resorno kantonalno ministarstvo. Jednom godišnje provodi se revizija korisnika ovog kao i svih drugih prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana