Na vrh

U VOGOŠĆI ODRŽAN SASTANAK O PROŠIRENJU I UNAPREĐENJU SISTEMA DALJINSKOG GRIJANJA U KANTONU SARAJEVO

Vlada KS donošenjem Akcionog plana za smanjenje prisustva čestica u zraku (PM10) još se 2013. godine opredijelila za primjenu sistema daljinskog grijanja. To je način na koji će se postići energijska efikasnost, smanjenje i integrisanje individualnih izvora emisije, bolji nadzor i kontrola zagađivača, što treba da rezultira čišćim zrakom i drugim tehničkim, okolišnim i socijalnim koristima. Tim povodom je Velikoj sali Općine Vogošća sa predstavnicima Savjeta mjesnih zajednica Vogošća I i Vogošća II održan sastanak vezano za izradu Studije izvodljivosti o proširenju i unapređenju sistema daljinskog grijanja u Kantonu Sarajevo. Studija će biti pripremljena u okviru projekta „Poboljšanje kvaliteta zraka u BiH kroz promociju obnovljivih izvora energije i poboljšanja daljinskog grijanja“. Ministarstvo zaštite okoliša, kopna i mora Republike Italije u tu svrhu obezbijedilo je grant sredstva u iznosu od 420.000 Eura, a implemetira će ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u partnerstvu sa Ministarstvom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS. Konsultantske kompanije ENOVA d.o.o. iz Sarajeva i PlanEnergi iz Danske su angažovane na izradi navedene studije izvodljivosti. Ova studija je podrška Kantonu Sarajevo u preduzimanju aktivnosti za smanjenje zagađenja zraka, a obuhvati će i procjenu proširenja daljinskog grijanja na područjima koja trenutno nisu u sistemu, kao što su Hrasnica, Općina Ilidža i dio Vogošće. Cilj Studije je poduzimanje mjera za ublažavanje zagađenja zraka kroz promociju i korištenje obnovljivih izvora energije, kao i upoznavanja javnosti o daljinskom sistemu grijanja i njegovoj prednosti.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana