Na vrh

U VOGOŠĆI ODRŽANA DEBETA/NEFORMALNA JAVNA RASPRAVA U OKVIRU PROJEKTA “INKLUZIVNE PRAVNE REFORME ZA DOBRU UPRAVU”

Centri civilnih inicijativa (CCI) u Općini Vogošća organizovali su uličnu akciju i Javnu debatu/neformalnajavna rasprava u okviru projekta „Inkluzivne pravne reforme za dobru upravu“, koja ima za cilj informisanje i uključivanje građana u procese donošenja odluka kojima se može uticati na poboljšanje javnih usluga na lokalnom i kantonalnom nivou. Debati su prisustvovali općinski vijećnici, predstavnici organizacija civilnog društava i općinskog organa uprave. Na Uličnoj akciji, građani su se putem pripremljenog štampanog materijala, upoznali sa problematikom sukoba nadležnosti u Kantonu Sarajevo, prijedlozima zakonskih rješenja od interesa za građane i javne usluge koje im pružaju općtine, grad i kanton, te dobili osnovne informacije kako bi bili spremni aktivno učestvovati u daljem procesu.

Ustavne nedorečenosti i sukob nadležnosti između devet sarajevskih općina, Grada Sarajeva i Kantona Sarajevo  prepreka su da kvalitet  usluga  i  zadovoljstvo  građana  budu  iznad  svih  drugih  prioriteta.  Usvajanjem amandmana na Ustav KS krajem jula 2017. godine, stekli su se preduslovi za  uspješno  provođenje  reformi  Ustava  KS,  koje  vode  prema otklanjanju sukoba nadležnosti, poboljšanju javnih usluga u  KS i  kvalitetnijem  životu  građana.  Putem javnih debata, nastoji se doći do dodatnog mišljenja šire javnosti i podrške reformskim procesima i zakonima, te upoznavanje javnosti u jedinicama lokalne uprave sa ciljevima procesa i reformi koje nova zakonska rješenja donose. Period usvajanja novog Zakona o lokalnoj samoupravi KS, kojim se regulišu nadležnosti i najveći broj usluga je nabolji trenutak za uključivanje građana i otvaranje dijaloga – navela je Lejla Deronja Suljić menadžerica projekta.

Ulične akcije i javne debate biće održane i u drugim općinama u Kantonu Sarajevo u naredna dva mjeseca. Aktivnosti se provode u saradnji sa općinskim vlastima, kao i Ministarstvom pravde i uprave KS. Kampanju podržava Vlada Švicarske.                                                                                            

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana