Na vrh

U Vogošći održana sjednica predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije BiH

Petnaesta redovna sjednica Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova FBiH, održana je u srijedu 08.02.2017. godine u Općini Vogošća. Na sjednici su članovi Predsjedništva upoznati o aktivnostima koje je Savez poduzeo u proteklom periodu. Između ostalog, govorilo se o zajedničkom stavu protiv Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, koji je pripremila Vlada FBiH, a koji predviđa ukidanje naknade od 0,5% koju  građani izdvajaju za civilnu zaštitu.

Na ranije održanom sastanku svih načelnika i gradonačelnika iz Federacije BiH, doneseni su zaključci :

  1. Da se pri donošenju ovog ali i ostalih zakona poštuju Evropska povelja o lokalnoj samoupravi i Zakon o principima lokalne samouprave u FBiH po kome “Federalne, odnosno kantonalne vlasti dužne su u najvećoj mogućoj mjeri konsultovati jedinice loklane samouprave u postupku donošenja propisa koji ih sedirektno tiču.

Konsultovanje, u smislu iz predhodnog  stave ovog člana, federalne odnosno kantonalne vlasti vrše putem Saveza općina i gradova” (član 56);

  1. Da se hitno dogovori sastanaka predstavnika Predsjedništva Saveza općina i gradova FBiH i Vlade FBiH;
  2. Da Predsjewdništvo Skupštine Saveza općina i gradova FBiH ne podrži Priiedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih  i drugih nesreća i
  3. Da Savez općina i gradova FBiH ponovo uputi Vladi FBiH već pripremljeni Prednacrt zakona o zaštiti i spašavanju.

“Savez općina i gradova je u predhodnom period na bazi određenih problema i nekvalitetno rješenih odredbi ovog zakona, formirao radnu grupu koja je izradila Prednacrt ovog zakona, onako kako je to po mjeri načelnika i gradonačelnika. Ništa od toga nije uvaženo i zbog toga su doneseni ovakvi zaključci. Putem stručne službe Saveza dogovoren je sastanak sa Premijerom Vlade FBiH za 22.februar i nadam se da će se na tom sastanku otkoliniti ove nedoumice oko spomenutog zakona ali i nedoumice i oko nekih drugih zakona i problema koje mi predstavnici lokane samouprave imamo zbog toga što se na federalnom nivou propisi mijenjaju ili donose na način da se nedovoljno uvažavaju naše primjedbe ili sugestije. Potrebno je da ljudi koji obnašaju funkcije načelnika i gradonačelnika imaju mogućnost učestvovanja u donošenju propisa, i na taj način bi se direktno iz srži problema uticalo na donošenje propisa koji bi tada bili kvalitetniji.Ustaljena je praksa da se nadležnosti sa viših nivoa vlasti, posebno oni koji podrazumjevaju kontakte sa ljudima koji su problematični prebacuju na nivo laokalne zajednice a da pri tome nisu ispoštovani osnovni elementi koje zakon sadrži. A to su vrijeme koje je potrebno da se to implementira, radnje koje treba provesti i finansijska sredstva. Pored prebacivanja nadležnosti trebala bi biti i prebacena finansijska sredstva za to. Primjer je matične evidencije gdje je lokalna samouprava dobila tu nadležnost, gdje smo imali izuzetno velike troškove i gdje su angažovani službenici koji to rade a nismo dobili nikakva sredstva za obavljanje te nadležnosti..” istakao je načelnik Smajić.

Prema riječima Vesne Travljanin direktorice Saveza općina i gradova FBiH, direktor Federalne uprave Civilne zaštite Fahrudin Solak je izjavio da predloženim zakonskim izmjenama Vlada Federacije BiH odgovara na zahtjev Međunarodnog monetarnog fonda, koji je tražio smanjenje nameta na poslodavce. Sredstvima Civilne zaštite se ne finansiraju ni općina ni uposlenici općine i CZ, nego je riječ o namjenskim sredstvima koja se nalaze na posebnom računu. Njihova uloga najviše se vidjela tokom poplava u maju 2014. godine. Zajednički stav načelnika općina i gradova je da će se uzimanjem ovih sredstava urušiti sistem civilnih zaštita u svim lokalnim zajednicama.

Na sjednici je bilo govora i o Izbornoj skupštini Saveza, na kojoj treba da se izabere novo predsjedništvo. U svrhu pripreme rada Skupštine načelnik Smajić je predložio zaključak  da se pripreme konkretni zaključci kojima će se dati skupštinska podrška novoizabranom predsjedništvu, da se sa nadležnim institucijama vlasti određeni problemi odmah na početku njihovog mandata počnu rješavati. Također je bilo govora i o uspostavljanju Ministarstva lokalne samouprave, jer ne postoji institucija putem koje bi se rješavali brojni problemi koje lokalna samouprava ima.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana