Na vrh

USKORO REGISTRACIJA NEKRETNINA KATASTARSKIH OPĆINA VOGOŠĆA I UGLJEŠIĆI

Općina Vogošća jedna je među brojnim u FBiH u kojima se provodi Projekat registracije nekretnina tj. utvrđivanja stvarnog vlasništva na nekretninama. U prošloj godini Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Vogošća je ovaj Projekat pomogla za katastarske općine Kobilja Glava i Gora.

Prema riječima Admira Merdžanovića, pomoćnika načelnika Općine Vogošća za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina, nastavak poslova na Projektu registracije nekretnina, među prioritetima je u toku ove godine. U osmoj fazi registracije nekretnina usaglašavanje katastarskih evidencija vršit će se za katastarske općine Uglješići i Vogošća.

„ Osma faza Projekta registracije nekretnina za katastarske općine Uglješići i Vogošća počinje naredne sedmice, dakle od 5. marta, a s obzirom da na području katastarske općine Vogošća ima mnogo objekata kolektivnog stanovanja, ovlaštene osobe koje će vršiti registaraciju imaće mnogo posla. Ovim licima je potrebno omogućiti ulazak u zgrade kako bi izvršili popis stambenih jedinica. Oni neće ulaziti u stanove. Molim građanstvo da bude kooperativno u vezi sa Projektom i omogući ovlaštenim osobama ulazak u haustore kako bi se popis izvršio, jer svaki stan treba imati svoj Z.K. izvadak“, kazao je Merdžanović te napomenuo da je Projekat registracije nekretnina od izuzetne važnosti, a nosilac realizacije ovog Projekta je Federalna geodetska uprava sa Ministarstvom pravde.

Sve informacije u vezi sa registracijom nekretnina u katastarskim općinama Uglješići i Vogošća građani mogu dobiti u resornoj službi te na zvaničnoj web stranici Općine Vogošća, kao i na svim vidnim mjestima i oglasnim pločama na području mjesnih zajednica na kojima se nalaze ove katastarske općine.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana