Na vrh

USVOJEN BUDŽET OPĆINE VOGOŠĆA U IZNOSU OD 13.855.000,00 KM

Ovaj najvažniji dokument za jednu lokalnu zajednicu nakon kraće rasprave usvjen je sa 24 glasa za i 1 suzdržani. Više od polovine ovog iznosa predviđeno je za tekuće i kapitalne grantove.Većinom glasova donesena je i odluka o izvrešenju Budžeta Općine Vogošća za 2019.godinu.

Vijećnici su bili jednoglasni u donošenju odluke  o utvrđivanju prestanka funkcije zamjenici predsjedavajućeg Općinskog vijeća Vogošća Amri Hasagić u mandatu 2016.-2020.godina, zbog nespojivosti funkcija. Jednoglasno je donesena Odluka o odobravanju i isplati jednokratne novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe za 2019. godinu, kao i odluka o izmjenama Odluke o visini komunalnih taksi na području općine Vogošća. Skupština Kantona Sarajevo je 25.06.2018. godine donijela Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama. Stupanjem na snagu navedenih izmjena i dopuna ovog Zakona, obaveza je općina da donesu Odluku o izmjenama Odluke o visini komunalnih taksi u skladu sa važećim izmjenama navedenog kantonalnog Zakona.

Nakon kraće rasprave jednoglasno je donesena i Odluka o prijedlogu za utvrđivanje školskih područja Javnih ustanova osnovnih škola sa područja općine Vogošća. Na osnovu prijedloga Općinskog vijeća Vogošća, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, utvrdit će školsko područje za svaku javnu ustanovu-osnovnu školu na području općine Vogošća. Imajući u vidu da je na teritoriji Općine Vogošća došlo do izmjena naziva ulica, kao i formiranja novih ulica i proširenja postojećih, a važeća Odluka o utvrđivanju školskih područja za javne ustanove-osnovne škole je iz 1998. godine, te tretira ulice po starim nazivima, stekli su se uslovi za utvrđivanje novih školskih područja za javne ustanove-osnovne škole na području općine Vogošća.

Jednoglasno je usvojen nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Naselje Travnjak“, koji će biti  upućen  na javni uvid i javnu raspravu i postavljen u elektronskoj formi na web stranici Općine. Javna rasprava će trajati petnaest dana.  Usvojena je i Odluka o provođenju Regulacionog plana „Naselje Travnjak“ koja se također stavlja na javni uvid. Bez rasprave i jednoglasno je usvojen Program rada Općinskog načelnika, Jedinstvenog općinskog organa uprave i ostalih općinskih službi Općine Vogošća za 2019. godinu.  Također je jednoglasno je usvojen zaključak o usvajanju  Programa rada Općinskog vijeća Vogošća za 2019. godinu.

Nakon uvodnog izlaganja direktora KSC Vogošća Kenana Alikadića i kraće rasprave jednoglasno je usvojen Plan rada JU „Kulturno-sportski centar“ Vogošća za 2019. godinu. Posljednja tačka 23. sjednice  Općinskog vijeća Vogošća koja je također izazvala kraću raspravu bio je Plan rada i finansiranja JP RTV Vogošća d.o.o. za 2019. godinu, koji je usvojen sa 22 glasa za i 3 suzdržana. Prije početka sjednice nove mandate u OV Vogošća preuzeli su  Dalia Šabić iz DF i Nesib Šošić iz SDA, koji su dali svečane zakletve.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana