Na vrh

Usvojen Budžet Općine Vogošća za 2007.godinu

Budžet Općine Vogošća za 2017. godinu iznosi 9.511.000 KM, što je za 17 % više u odnosu na usvojeni Nacrt. Za ovaj Budžet vijećnici su glasali sa 16 glasova „za“, 5 „protiv“ i 4 „suzdržana“. Budžet Općine Vogošća će se izvršavati u skladu sa Odlukom o izvršavanju Budžeta Općine Vogošća za 2017. godinu a realizacija planiranih izdataka će biti usklađena sa dinamikom priliva budžetskih sredstava. Načelnik Općine Vogošća, kao predlagač najvažnijeg dokumenta je istakao da je Budžet za 2017. godinu realno planiran i  u skladu sa računovodstvenim standardima te kao takav i ostvariv.

Recimo i to da je Općinsko vijeće donijelo Odluku o povećanju prihoda i rasporedu rashoda u Budžetu Općine Vogošća za 2016. godinu u iznosu nešto manjem od 1.225.000 KM na ime namjenski odobrenih sredstava, kao tekući transferi od BiH i  Federacije BiH, te kapitalni transferi od Kantona Sarajevo i Općine Vogošća. Ovom Odlukom utvrđuje se da ukupni prihodi i primici kao i rashodi i izdaci Budžeta Općine Vogošća za 2016. godinu iznose 14.239.617 KM. Također, Općinsko vijeće Vogošća je donijelo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Vogošća za 2016. godinu a razlog je očitovan u tome da je zbog potrebe trajnog stambenog zbrinjavanja fizičkih lica, čiji su stambeni objekti potpuno uništeni ili zbog oštećenja nisu za stanovanje, putem kupovine stambenih jedinica, u planu Budžeta Općine Vogošća za 2016. godinu bilo neophodno planirati posebnu budžetsku poziciju za pomenutu namjenu. Navedena budžetska pozicija je uvrštena u plan Budžeta kroz Odluku o prestruktuiranju rashoda Budžeta naše općine za 2016. godinu. Nedostajuća sredstva su obezbjeđena kroz učešće Kantona Sarajevo.

Među Odlukama koje je jednoglasno donijelo Općinsko vijeće Vogošća na današnjoj sjednici su Odluka o pokretanju aktivnosti za prelazak na trezorski način poslovanja, Odluka o uspostavi Registra budžetskih korisnika Općine Vogošća i Odluka o odobravanju i isplati jednokratne novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe za 2017. godinu

Vijeće je jednoglasno donijelo i Zaključak o upućivanju u javnu raspravu Nacrta Programa rada Općinskog vijeća Vogošća za 2017. godinu, koja će trajati do 10. januara, a donesena su i Rješenja o Izboru i imenovanju Komisija Općinskog vijeća Vogošća i to:Komisije za odlikovanja i priznanja;Komisije za poslovne prostore i stanove; Komisije za zaštitu boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca;Drugostepene stručne komisije;Komisije za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova;Etičkog vijeća časti i Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana