Na vrh

Usvojen Program prioritetnih projekata iz oblasti komunalne infrastrukture za 2020.godinu

Općinsko vijeće Vogošća održalo je 30.01.2020.godine svoju 35. redovnu sjednicu. Na samom početku vijećnici su razmatrali Informaciju o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području općine Vogošća za 2019.godinu. Uvodno izlaganje podnio je Komandir Policijske stanice Vogošća Nasir Spahić. Ova tačka je izazvala brojne komentare, primjedbe i prijedloge. Općinski načelnik Edin Smajić, još jednom je insistirao na potrebi da broj policijskih službenika na području Vogošće mora odgovarati broju stanovnika ove općine.  Vijećnici su najviše zamjerki na rad policije imali kada je u pitanju mali procenat rasvjetljenih krivičnih djela, kao i na probleme u saobraćaju.

Nakon redovnih uvodnih tačaka kao što su Vijećnička pitanja i inicijative i Izvještaj o realizaciji vijećničkih pitanja i inicijativa prešlo se na razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa prioritetnih projekata iz oblasti komunalne infrastrukture za 2019.godinu. Vijećnici su usvojili i Program prioritetnih projekata iz oblasti komunalne infrastrukture za 2020.godinu. Ukupan iznos predviđenih projekata je oko 8.500.000,00 KM, te je istaknuto da neće moći biti realizovani sredstvima iz Budžeta Općine Vogošća nego će se morati tražiti podrška i od drugih nivoa vlasti. Govoreći o ovom Programu brojni vijećnici su izrazili zadovoljstvo činjenicom da su i sami mogli učestvovati u njegovom kreiranju.

Usvojeno je još nekoliko izvještaja od kojih je svakako najzanimljviji bio Izvještaj oradu Općinskog načelnika, Jedinstvenog općinskog organa uprave i ostalih općinskih službi Općine Vogošća za period 01.01. -31.12.2019. godine. Pored toga usvojeni su i: Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku za 2019. godinu, Izvještaj o jednokratnim novčanim davanjima licima u stanju socijalne potrebe za period 01.01.-31.12.2019. godine, Izvještaj o radu Općinske izborne komisije za 2019. godinu, Izvještaj o radu radnih tijela Općinskog vijeća Vogošća za period 01.01.-31.12.2019. godine, kao i Pregled aktivnosti Općinskog vijeća Vogošća za 2019. godinu.

Usvojen je i Regulacioni plan „Gradina 2“ u nacrtu.

Pored toga Vijećnici su primili k znanju i Informaciju o pokrenutim inicijativama iz nadležnosti drugih institucija i nivoa vlasti

Kompletan snimak sjednice možete pogledati u programu Televizije Vogošća u petak, 31.01.2020.godine od 20 sati i 30 minuta.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana