Na vrh

USVOJENI IZVJEŠTAJI SAVJETA MJESNIH ZAJEDNICA ZA 2017. GODINU SA PROGRAMOM RADA ZA 2018. GODINU

Izvještaj o radu Savjeta mjesnih zajednica za 2017. godinu  sa Programom rada Savjeta mjesnih zajednica za 2018. godinu je usvojen na zadnjoj sjednici Općinskog vijeća Vogošća. Predsjednici Savjeta mjesnih zajednica dostavili su Službi za komunalne, poslove mjesnih zajednica i zajedničke poslove izvještaje koji su sadražavali ocjenu stanja postignutih rezultata, saradnju sa višim nivoima vlasti, programsku orijentaciju potrebe i pretpostavke unapređenja rada, a koje su prethodno usvojili Zborovi građana.

Sve mjesne zajednice su aktivno učestvovale u provođenju  izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica koji su održani 14. maja 2017. godine, a Općinsko vijeće je pet dana kasnije verifikovalo mandate novim članovima Savjeta mjesnih zajednica.  Savjeti MZ u prošloj godini održali su u prosjeku po deset sastanaka a najčešća problematika koja je razmatrana je rješavanje pitanja iz oblasti komunalne infrastrukture dok je uz koordinaciju ostalih općinskih službi rješavana i druga problematika. U izvještaju je navedeno da se najveći broj komunalnih i infrastrukturnih projekata odnosio na izgradnju i sanaciju lokalnih puteva, ulične rasvjete,  vodovoda i kanalizacije te onih projekata koji su realizovani putem nadležne općinske službe.  Predsjednici Savjeta MZ vijećnicima su predstavili i Program rada za 2018. godinu u kojem je navedeno da će savjeti MZ redovno obavljati zadatke i poslove koji su u njihovoj nadležnosti. Planirano je učešće u svim važnim dešavanjima koja organizuje Općina Vogošća, kao i praćenje stanja na terenu i potreba građana. Također je navedeno da je ostvarena saradnja sa drugim općinskim službama, višim nivoima vlasti, kao i sa Javnim ustanovama.  U skladu sa pravilnikom o radu Mjesnih zajednica biće realizovane i druge aktivnosti kako bi se građanima obezbjedio ambijent sigurnog i ugodnog življenja, što je jedna od osnovnih funkcija rada Savjeta MZ.

Opredjeljenje svih koji su uključeni u rad Mjesnih zajednica kao servisa građana je raditi u interesu svih građana i poboljšati uslove života na cijelom području općine.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana