Na vrh

Utvrđen javni interes za školu na Rosuljama

Općinsko vijeće Vogošća održalo je 31.10.2019.godine svoju 32. redovnu sjednicu. Kako bi se izašlo u susret gostima sjednica je otpočela 13. tačkom dnevnog reda Informacija o aktivnostima na toplifikaciji i gasifikaciji općine Vogošća, sa informacijama Bags Energotehnike, Sarajevogasa i Elektrodistribucije Sarajevo, o pripremama za grejnu sezonu 2019/2020. godine. Kako su najavili predstavnici preduzeća koja su podnosili svoje izvještaje tokom ove grejne sezone ne bi trebalo biti problema sa isporukom energenata.

Nakon redovnih uvodnih tačaka kao što su Vijećnička pitanja i inicijative i Izvještaj o realizaciji vijećničkih pitanja i inicijativa prešlo se na Odluku o usvajanju Nacrta Budžeta Općine Vogošća za 2020.godinu. Budžet je predviđen na nivou od 12.518.300,00 KM. Nacrt Budžeta upućen je u javnu raspravu koja će trajati do 29.11.2019.godine. Usvojena je i Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Vogošća za 2019. godinu.

Općinsko vijeće je usvojilo i četiri regulaciona plana izuzetno važna za budući razvoj Vogošće. Ovim planovima se urbanizira prostor južno od Prve transverzale i otvara mogućnost građenja na prostorima koji do sada nisu mogli biti korišteni u te svrhe. Planovima je pokriveno područje od Hotonja pa sve do Vogošćanske petlje.

Donesena je i Odluka o visini bazne cijene i obračunu naknade za troškove uređenja građevinskog zemljišta na području općine Vogošća. Bazna cijena troškova uređenja građevinskog zemljišta na području općine Vogošća utvrđena je u iznosu od 110,00 KM po 1m2 netto korisne površine objekta.

Vijeće je utvrdilo i javni interes Općine Vogošća za osnivanje Javne ustanove osnovne škole u naselju Rosulje. Ovom odlukom stvorene su pravne pretpostavke da se krene u gradnju ove škole. Sredstva za izradu projektne dokumentacije već su obezbijeđena.

Vijeće je primilo k znanju i dvije informacije i to: Informaciju o prihodima i rashodima Budžeta Općine Vogošća za period 01.01.-30.09.2019. godine, te Informaciju o uspjehu u učenju i vladanju učenika osnovnih škola Vogošće i Srednjoškolskog centra Vogošća na kraju školske 2018/2019.godine.

Prema Informaciji o prihodima I rashodima Budžeta za prvih devet mjeseci 2019.godine prihodi su ostvareni u ukupnom iznosu od 10.594.767,81 KM što je 70,92 % prihoda planiranih za cijelu godinu.

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana