Na vrh

VAŽNA OBAVIJEST – IMPLEMENTACIJA AKTIVNOSTI NA SISTEMATSKOM AŽURIRANJU PODATAKA O NEKRETNINAMA KATASTRA I ZEMLJIŠNE KNJIGE

Općinski načelnik g. Edin Smajić putem Službe za geodetske, imovinsko pravne poslove i katastar nekretnina obavještva građane o Projektu sistematskog ažuriranja podataka o nekretninama za K.O. Kobilja glava i K.O. Gora.

Dana 28.09.2016. Općinski načelnik potpisao je Sporazum o zajedničkoj implementaciji aktivnosti na sistematskom ažuriranju podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige za K.O. Kobilja glava i K.O. Gora.

Sporazum se zaključuje između Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove koju predstavlja direktor g. Željko Obradović i općine Vogošća koju predstavlja općinski načelnik g. Edin Smajić.

Sporazumom se utvrđuju obaveze i nadležnosti strana potpisnica vezanih za realizaciju aktivnosti sistematskog ažuriranja podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige za ukupno 5941 parcelu iz ove dvije katastarske općine.

Kroz implementaciju Sporazuma provodi se postupak ažuriranja i usklađivanja zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja te se ovim putem pozivaju posjednici nekretnina u navedenim katastarskim općinama da izvrše provjeru i usklađivanje stanja za svoje nekretnine.

Napominjemo da je krajnji cilj projekta izjednačavanje stanja u katastru i Zemljišnoj knjizi, sa brojevima parcela po novom premjeru i stanjem upisa nekretnina prema katastarskom operatu. Stoga je u interesu svih učesnika projekta, a posebno korisnika – posjednika nekretnina da je stanje evidencije u katastaru ažurno. Napominjemo da je to i zakonska obaveza svakog posjednika. Važna komponenta projekta jeste uspostava prava u Zemljišnoj knjizi koja se odvija bez naplate sudske takse, odnosno u potpunosti bez naknade za upisane posjednike.

Služba za geodetske poslove,
imovinsko-pravne poslove i
katastar nekretnina
Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana