Geografski položaj

Općina Vogošća se nalazi u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine, odnosno u entitetu Federacije Bosne i Hercegovine. Prema administrativnom uređenju općina Vogošća jedna je od devet općina u Kantonu Sarajevo, smještena u sjevernom dijelu kantona te graniči na sjeveru i zapadu sa općinom Ilijaš, na istoku sa općinom Centar, na jugu sa općinom Novo Sarajevo te na jugozapadu sa općinom Novi Grad Sarajevo. Površina općine Vogošća iznosi 72 km2 i od centra Sarajeva je udaljena 6 km s kojim je povezana putnim pravcem. Općina Vogošća je smještena između 43°52´19´´ i 43°57´59´´ sjeverne geografske širine i 18° 17´ 25´´ i 18° 26´ 43´´ istočne geografske dužine. Općinsko središte u čijem centru je i zgrada općine se nalazi na koordinatama 43° 54´04´´ i 18° 20´ 35´´.

Glavna prednost općine Vogošća je blizina glavnog grada Sarajeva, čime je Vogošća tranzitna općina za sve putnike prema Jadranskom moru i Sarajevu što samo po sebi stvara veću privlačnost općine. Posjeduje komunkacijske veze, magistralni put Bosanski Brod-Sarajevo-Metković, magistralnu željezničku prugu Vinkovci (Hrvatska)-Sarajevo-Ploče, a i dionica autoputa Vc koja prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu prolazi i jednim dijelom općine Vogošća u naselju Krivoglavci. Rastojanje između najsjevernije i najjužnije tačke iznosi 10,4 km, rastojanje izmedu istočne i zapadne granice iznosi 8,6 km. Dužina općinske granice iznosi 55,5 km. Područje općine Vogošća sastoji se od 8 mjesnih zajednica i to:

Vogošća I

Vogošća II

Blagovac

Hotonj

Kobilja Glava

Semizovac

Svrake

Gora

Prema popisu stanovništva iz 1991. godine općina Vogošća imala je 24.500 stanovnika. Ratna dejstva, kao i posljedica ratnih događanja totalno su izmjenile demografsku sliku općine, kako po po broju stanovnika tako i po drugim važnim karakteristikama. Uslijed ovih posljedica do 2001. godine zabilježen je pad broja stanovnika u odnosu na 1991. godinu i bio je manji za 4600 stanovnika. Uprkos tim posljedicama u posljednih 15 godina prisutan je trend porasta broja stanovnika ina osnovu novih podataka koji su objavljeni nakon popisa stanovništva iz 2013. godine općinu Vogošća nastanjuje 27.816 stanovnika. Prema gustoći naseljenosti najmanje naseljena mjesta su u sjevernom dijelu općine smještena na višim hipsometrijskim nivoima imaju  manju gustinu naseljenosti od ostatka općine. To su naselja Gora, Kremeš i Tihovići.Hotonj, Svrake, Semizovac i Uglješići su naselja koja imaju gustinu naseljenosti između 100 i 500 stanovnika po km2. Najgušće je naseljeno centralno naselje Vogošća koje je i infrastrukturno najbolje razvijeno i Kobilja Glava i ova dva naselja imaju preko 1.000 stanovnika po km2.

Geomorfološke karakteristike terena

Područje općine Vogošća pripada Bosanskohercegovačkim Dinaridima, odnosno kompleksu Centralnih Dinarida. Zona Centralnih Dinarida Bosne i Hercegovine predstavlja središnji geotektonski kompleks koji odgovara pojasu  mezozojskih krečnjaka, paleozojskih škriljaca i fliševa čiji stijenski kompleksi su tektonski nabrani, raskidani i izrasjedani. Općina Vogošća se prema geotektonskom rasprostiranju nalazi u zoni Bosanskog fliša i jednim dijelom obuhvata Postorogene neogene i kvartarne sedimente.  

Cijela općina predstavlja neravno i brdovito područje. Nadmorske visine su različite i kreću se od 500 m.n.v. u dolini Bosne pa do 1253 m, koliko iznosi visina najvišeg vrha Motke. Reljef je ispresijecan dolinama mnogobrojnih rijeka.Na lijevoj strani rijeke Vogošće nalaze se uzvišenja: Gradac (682m), Žuč (849m), Orlić (873m), Bjelosava (1097m), dok se na desnoj nalaze uzvišenja: Tihovićko brdo (1044 m), Paklina ( 1099 m) i Jabuka (1124m). Sa lijeve i desne strane Jošanićkog potoka nalazi se nekoliko uzvišenja: Debelo brdo (978m), Motka (1253m), Crni Vrh (1024m), Bećirovac (1128 m), Orašac (923 m) i Kremeš (810m). Sa desne strane rijeke Ljubine uzdižu se Ravni Nabožić (1010m), Stijena (1115m), Lokve (905m), Ravna (849m), a sa lijeve strane rijeke Bosne izdižu se uzvišenja Paljevo (909m) i Tičija glava (806m). Dio područja općine Vogošće pripada Sarajevsko-zeničkoj kotlini. Viši djelovi općine i ruralna naselja na padinama okolnih planina, leže na prosječnoj visini od 800 do 1.000 mnv. Da bi se sagledali hipsometrijski odnosi, izrađena je hipsometrijska karta na kojoj je istrživano područje kategorisano u visinske zone. Najniži hipsometrijski nivo obuhvataju visinski raspon od 419 – 500 mnv i obuhvata zapadni dio općine uz dolinu rijeke Bosne, centralne i sjeverne dijelove općine uz tokove rijeka Vogošća i Jošanica. Procentualno gledano površina ovog hipsometrijskog nivoa iznosi (3,75%). Ovaj dio općine pruža najbolje mogućnosti za privredne i stambene objekte, poljoprivredne djelatnosti te predstavlja prostore pogodne za razvoj saobraćajne infrastrukture. Ipak treba naglasiti da su ovi prostori uveliko opterećeni i prekriveni raznim vrstama infrasturkture. Sljedeći hipsometrijski nivo je sličan prethodnom i obuhvata razred 500-600 mnv. Ukupno procentualno učešće na prostoru općine ovog nivoa iznosi 21,24%. Po svojoj rasprostranjenosti čini drugi nivo po veličini na kompletnom području. Naredni hipsometrijski nivo se nalazi između 600-700 mnv. Njegovo učešće na prostoru općine Vogošća je prostorno gledano najveće i obuhvata 23,41% ukupne površine.Nakon hipsometrijskih nivoa koji su procentualno gledano zauzimali najviše teritorije istraživane općine slijede nivoi sa osjetnijim opadanjem procentualnog učešća. To su nivoi od 700-800 i 800-900 mnv. Ova dva nivoa učestvuju sa 19,06% odnosno 14,98%. Na osnovu ovih podataka može se izvući zaključak da sa postepenim rastom nadmorskih visina dolazi do lagnog smanjenja učešća ovih nivoa,a samim tim se i njihova površina smanjuje. Također infrastrukturni objekti su manje izgrađeni,a i broj stanovnika se samim tim smanjuje. Razredi se nalaze na rubnim dijelovima južne granice općine i u sjevernim dijelovim općine. Naredni hipsometrijski nivo se kreće od 900-1000 mnv. Ovaj nivo kao i prethodna dva ima znatno manje učešće u samoj teritoriji općine Vogošća i iznosi 10.05%. Prostori sa ovom nadmorskom visinom se nalaze u graničnim dijelovima općine i uz najviše vrhove. Posljednji hipsometrijski nivo ujedno čine i najviši vrhovi same općine. Treba istaći da uprkos tome što se radi o najvišim dijelovima općine oni ne predstavljaju najmanji udio u samoj teritoriji. Ovom hipsometrijskom nivou ukupno pripada 7,5% ukupne teritorije. Ove prostore čine vrhovi Bjelosava (1097m), Tihovićko brdo (1044m), Paklina ( 1099 m), Jabuka (1124m), Motka (1253m), Crni Vrh (1024m), Bećirovac (1128 m), Ravni Nabožić (1010m) i Stijena (1115m).


Hidrološke karakteristike terena

Općina Vogošća ima dobro razvijenu površinsku riječnu mrežu. Hidrografsku okosnicu prostora općine čini rijeka Bosna. Ona ulazi na teritorij općine sjeverno od Reljeva i napušta je kod naselja Donja Vogošća i teče pravcem sjeveroistok-jugozapad. Ukupna dužina toka rijeke Bosne u ovoj općini iznosi 7,5 km. Rijeka Bosna na ovom prostoru prima dvije pritoke, Vogošću i Ljubinu, obje sa desne strane. Vogošća je duga 12,5 km. Izvire ispod Kozjače i ona se u svom gornjem dijelu toka zove Perački potok. U Bosnu se ulijeva kod naselja Krivoglavci . Korito rijeke Vogošće je djelimično regulisano unutar preduzeća Unis. Značajna pritoka rijeke Vogošće je Jošanica, koja se ulijeva sa desne strane.Druga desna pritoka rijeke Bosne na ovom području je Ljubina. Ona izvire izvan općine Vogošća, protiče kroz nju u dužini od 8 km, i u Bosnu se ulijeva u Semizovcu. Rijeka Bosna ima odlike nivalno-pluvijalnog režima. Maksimalni vodostaji su u aprilu i oni su prije svega posljedica topljenja snijega i izlučivanja velike količina padavina, a minimalni tokom jula i augusta uslijed nedostataka i smanjenja padavina. Pored spomenute dvije rijeke na ovom području se nalaze još i rijeke Ljubina i Jošanica ili Jošanički potok.

Klimatske karakteristike 

Prema Izvještaju o stanju okoliša u Bosni i Hercegovini iz 2012. godine, klima šire okoline općine Vogošća karakterište se kao umjereno umjereno kontinentalna i pretplaninska. Zbog karakterističnog geografskog položaja i uticaja ključnih faktora, kao što su orografske karakteristike smješten u kotlini rijeke Bosne, to mu daje posebne klimatske karakteristike, koje se često značajno razlikuju od klime šireg prostora. Zbog vertikalne razuđenosti reljefa u općini se mogu izdvojiti padinski i kotlinski dio grada što dovodi do modifikacije klime i pojave mikroklime pojedinih dijelova općine. Ovakav morfološki sklop terena uzrokuje smanjen intenzitet i učestalost vjetrova, a samim tim i na prirodnu ventilaciju, stvaranje jezera hladnog zraka, inverziju temperature, pojavu toplotnog otoka u užem urbanom dijelu i pojavu lokalnih vjetrova.

Klasifikacija klimata prema Koppenu vrši se uvažavajući temperaturnih i padavinskih pokazatelja o mjesečnim i godišnjim tokovima termičkog i pluviometrijskog režima, kao i prostorni razmještaj vegetacijskog pokrivača. Na širem području općine Vogošća mogu se izdvojiti tri klimatska tipa prema Koppenovoj klasifikaciji klimata i to:

  • Cfb – umjereno topla i vlažna klima sa toplim
    ljetima
  • Cfc – umjereno topla i vlažna klima sa
    svježim ljetom
  • Dfb – umjereno vlažna klima sa toplim ljetom.

Comments are closed.

Close Search Window