Općinska uprava, Načelnik i Općinske službe

Company meeting room has businessmen and finance managers meeting together on finance topics, they are looking at information on documents and discussing together. Concept company financial management

.

Unutrašnja organizacija Jedinstvenog organa uprave, utvrđena je prema službama za upravu koje su predviđene u Odluci o osnivanju jedinstvenog općinskog organa uprave i ostalih općinskih službi Općine Vogošća, a unutrašnja organizacija službi za upravu, utvrđena je na osnovu slijedećih principa:

1. da se unutrašnje organizacione jedinice formiraju tako da budu nadležne za iste i slične poslove,

2. da se utvrdi manji broj organizacionih jedinica radi efikasnijeg rukovođenja službama za upravu,

3. da se isti i slični poslovi, po vrsti i složenosti, objedine na jednom radnom mjestu,

4. da opis poslova svakog radnog mjesta bude tako utvrđen da obezbjeđuje punu zaposlenost i odgovornost svakog državnog službenika i namještenika u izvršavanju poslova radnog mjesta,

5. da se obezbjedi zakonito, stručno, efikasno i racionalno vršenje poslova svakog radnog mjesta, odnosno svih poslova iz nadležnosti svake službe za upravu, i

6. da se obezbjedi pravilno i efikasno rukovođenje službom za upravu.

0
Općinske službe
0
Općinskih vijećnika
0 mil
Budžet općine
0
Mjesne zajednice
0 k
Stanovnika
Abstract blur hospital and clinic interior for background

Općinske Službe odgovorne su za upravljanje procesima, nabavkama, zaštitu gradske fizičke imovine i povezane usluge podrške građanima i gradskim operacijama.

Hand of male or female putting coins in money bag with coin stack step growing growth saving money, Concept finance business investment

Služba za budžet i finansije odgovorna je za pripremu i praćenje godišnjeg budžeta Općine Vogošća. Pronađite brzi pristup gradskim budžetima.

Migdad_Hasanovic_2

Informacije, biografije i ključne reference načelnika.

vijece

Općinski vijećnici predstavljaju glas naroda unutar Općine. Više informacije i biografije pronađite na linku.

business man financial inspector and secretary making report, calculating or checking balance. Internal Revenue Service inspector checking document. Audit concept

Nabavke, izvještaji, planovi i pravilnici dostupni su na narednom linku.

Hand using laptop computer with virtual screen and document for online approve paperless quality assurance and ERP management concept.

Svi relevantni elektronski obrasci skenirani od strane Uprave dostupni su građanima na usluzi.

Composition of businesswoman touching screen with digital colouruful icons. global communication, technology and digital interface concept digitally generated image.

Svakodnevne servisne informacije ključne za stanovnike Općine Vogošća, dostupne su na linku ispod.

closeup-pins-map-planning-travel-journey

Pronađi projekte u svojoj lokalnoj zajednici koji su sprovedeni od strane lokalne samouprave.

business-team-meetings-presenting-new-ideas-making-reports-professional-financial-investors

Strateški dokumenti Općine poput Strategije razvoja, Lokalnog ekološkog akcionog plana, Turističkog akcionog plana i sl.

Close Search Window