Privreda Općine Vogošća

80-tih godina općina Vogošća zabilježila je stabilan i dinamičan razvoj i bila je prepoznatljiva po vrlo visokom nivou razvijenosti u oblasti industrije. (Bila je Druga Općina u Ex Jugoslaviji po razvijenosti tj nivou nacionalnog dohotka po glavi stanovnika.) Takvom stanju u najvećoj mjeri doprinjeo je razvoj automobilske industrije i industrije valjčanih ležaja koji se odvijao u saradnji sa VW iz Njemačke i SKF – Geteborg iz Švedske. U privrednoj strukturi šire regije rudarstvo i industrija predstavljaju dominirajuće oblasti u privređivanju. Saradnja općine Vogošća sa drugim zemljama u predratnom periodu bila je na visokom nivou. Pored razvijene infrastrukture, lokalnog i međugradskog saobraćaja Vogošća ima razvijenu telekomunikacijsku i PTT mrežu sa vlastitom centralom od 12000 brojeva, te vlastiti RTV Servis sa predajnikom.

Opći pokazatelji:

31.12.2010. – Broj stanovnika u općini Vogošća: cca.30.000
Broj zaposlenih lica: 6592

Od toga su:

1. U društvenom sektoru: državni organi i institucije 3882
2. Privredni subjekti (pravna lica – preduzeća: DD, DJL) 2235
3. Privredni subjekti fizifka lica (samostalne radnje: trgovci, ugostitelji, zanatlije, auto taxi, auto-prevozniici, kućna radinost i usluge) 475

UKUPNO: 6592

Broj lica koja su bez posla (prijavljeni u Zavodu za zapošljavanje)-januar 2011.godine – 5145
Broj raseljenih lica i izbjeglica:

Planovi ekonomskog razvoja

Nastojeći osigurati privrednu saradnju sa inofirmama i subjektima koji žele uložiti kapital u Bosnu i Hercegovinu vrše se poslovi na koordinaciji i povezivanju privrednih subjekata općine Vogošća sa potencijalnim strateškim partnerima koji su zainteresirani za saradnju. Koordinacija na ovom planu odvija se i sa Privrednom Komorom Kantona Sarajevo. Dosadašnja nastojanja u realizaciji planova budućeg razvoja preduzeća UNIS nisu se realizirala. Razlog su, prije svega, pomanjkanje preduvjeta za okončanje procesa velike privatizacije kao i nemogućnost obezbjeđenja povoljnih investicionih kredita.

Osnove privrednog razvoja treba tražiti u pokretanju proizvodnje i zapošljavanju radnika u UNIS- ovim preduzećima na bazi kreditnih linija i drugih oblika poslovnog povezivanja. Nadamo se da će se naša nastojanja da osiguramo potencijalne inopartnere koji će uložiti ovdje svoj kapital na principima zajedničih ulaganja, obezbijediti šansu za napredak i razvoj privrede.

Aktivnosti budućih preduzeća neminovno bi osigurale ulaganje svih raspoloživih resursa, realizaciju programa za osvajanje i pokretanje nove proizvodnje, te transfer tehnologija.

Dugoročna poslovna saradnja i koordinacija kao i drugi oblici poslovnog povezivanja biće polazne osnove na bazi kojih će se osigurati napredak predvođen principima zajedničkih ulaganja između inopartnera i domaćih subjekata.

Trenutne aktivnosti u preduzećina sa vlasništvom u mješopvitoj svojini usredsređene au na «Privatizaciju», tj nastoji se ubrzati transformacija vlasništva preduzeća.

Poslijeratni period

Nastojeći osigurati privrednu saradnju sa inofirmama i subjektima koji žele uložiti kapital u Bosnu i Hercegovinu vrše se poslovi na koordinaciji i povezivanju privrednih subjekata općine Vogošća sa potencijalnim strateškim partnerima koji su zainteresirani za saradnju. Koordinacija na ovom planu odvija se i sa Privrednom Komorom Kantona Sarajevo. Dosadašnja nastojanja u realizaciji planova budućeg razvoja preduzeća UNIS nisu se realizirala. Razlog su, prije svega, pomanjkanje preduvjeta za okončanje procesa velike privatizacije kao i nemogućnost obezbjeđenja povoljnih investicionih kredita. Osnove privrednog razvoja treba tražiti u pokretanju proizvodnje i zapošljavanju radnika u UNIS- ovim preduzećima na bazi kreditnih linija i drugih oblika poslovnog povezivanja. Nadamo se da će se naša nastojanja da osiguramo potencijalne inopartnere koji će uložiti ovdje svoj kapital na principima zajedničih ulaganja, obezbijediti šansu za napredak i razvoj privrede.

Aktivnosti budućih preduzeća neminovno bi osigurale ulaganje svih raspoloživih resursa, realizaciju programa za osvajanje i pokretanje nove proizvodnje, te transfer tehnologija.

Dugoročna poslovna saradnja i koordinacija kao i drugi oblici poslovnog povezivanja biće polazne osnove na bazi kojih će se osigurati napredak predvođen principima zajedničkih ulaganja između inopartnera i domaćih subjekata.

Trenutne aktivnosti u preduzećina sa vlasništvom u mješopvitoj svojini usredsređene su na «Privatizaciju», tj nastoji se ubrzati transformacija vlasništva preduzeća.

Privredni subjekti

Podaci o pravnim i fizičkim licima koji su registrirali djelatnost na teritoriji općine Vogošća:

1. Subjekti (Preduzeća): DJL, DOO, DD: 76
2. Preduzećea sa društvenim oblikom svojine (mješovita preduzeća UNIS): 5
3.Ostali subjekti, udruženja političke partije, asocijacije, obrazovne i medicinske ustanove i institucije, agencije, državni organi itd.:Banke-7; Mikrokreditne organizacije-3; Apoteke-5; Škole-5 osnovnih i 1.srednja; Fakultet za javnu upravu;
4.Samostalne radnje (trgovina, ugostiteljstvo, zanati, autoprevoznici, autotaksisti, kućna radinost i usluge): 391

Pravni subjekti koji posluju na području općine Vogošća

Generated by wpDataTables

Comments are closed.

Close Search Window