NVO i Udruženja

U općini Vogošća, pored sportskih i boračkih udruženja, djeluju još 28 udruženja od čega su 4 omladinska udruženja. U omladinskim udruženjima djeluje oko 120 aktivnih članova, a u preostala 24 udruženja ima oko 4.200 članova. Kvantitativni pokazatelji daju razloga za zadovoljstvo sa brojem udruženja i brojnošću članstva. Kvalitet rada udruženja međutim, nije na tako visokom nivou. Saradnja sa postojećim nevladinim organizacijama na podrčju općine Vogošća može se ocjeniti kao zadovoljavajuća. U posljednjih nekoliko godina primjetan je porast broja udruženja koje se bave pitanjima rodne ravnopravnosti kao i udruženja u čijim upravnim strukturama značajno mjesto zauzimaju žene. Općina Vogošća je usvojila LOD metodologiju pri procjeni projektnih prijedloga organizacija civilnog društva i u tom smislu sufinansiranje njihovih projekata učinila još transparentnijim. Na području Općine Vogošća djeluju tri vjerske zajednice, osnosno tri konfeksije, islamska, kataločka i pravoslavna. Općina Vogošća je do sada ulagala značajna sredstva za obnovu i rekonstrukciju vjerskih objekata, kao i izgradnju novih. Obilježavaju se svi bitni vjerski događaji. Općina Vogošća će i u narednom periodu nastojati da što više pomogne vjerskim zajednicama svih konfeksija.

Comments are closed.

Close Search Window