Na vrh

Mjesne zajednice

Prava i dužnosti građana mjesnih zajednica

U Mjesnoj zajednici građani imaju prava i dužnosti da solidarno zadovoljavaju zajedničke interese i potrebe iz svog života i rada, pri čemu se povezuju sa privrednim i drugim organizacijama na području i van područja Mjesne zajednice.

Osim zadovoljavanja svojih zajedničkih interesa i potreba, građani imaju pravo i dužnosti da u Mjesnoj zajednici učestvuju u obavljanju poslova od zajedničkog interesa za Mjesnu zajednicu, mjesne zajednice Općine, Kantona i šire.

Adresar mjesnih zajednica

R.br.-Naziv MZ-Prezime i ime sekratara-Adresa sjedišta-Telefon

1. VOGOŠĆA I, Sultanija Peljto, Omladinska 41, 430-835
2. VOGOŠĆA II, Bradić Mustafa, Ingmanska br. 38, 432-952
3. BLAGOVAC, Halač Munib, Blagovac II 13, 430-943
4. HOTONJ, Kožljak Memsudin, D.Hotonj II bb, 481-333
5. KOBILJA GLAVA Kožljak Memsudin, K.Glava 18, 485-567
6. SEMIZOVAC, Rizvo Nermin, N.Cesta 1, 432-026
7. SVRAKE, Rizvo Nermin, Svrake I/1, 430-942
8. GORA, Halač Munib, Gora br.1, 415-548

Copyright @ 2015 by INAF | Sva prava zadržana