Privreda i integrisani lokalni razvoj

Zahtjev za upis pčelara i pčelinjaka
Zahtjev za upis promjena u Registar pčelara i pčelinjaka
Zahtjev za odobravanje za smještaj pokretnog pčelinjaka
Zahtjev za brisanje iz Registra pčelara i pčelinjaka
Prijava na javni poziv za dodjelu plastenika od 100 m² sa dodatnom opemom putem sufinansiranja
Zahtjev za utvrđivanje ispunjenosti minimalnih uvjeta objekta za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu
Prijava na javni poziv za sufinansiranje poljoprivredne mehanizacije za 20__.godinu
Prijava na javni poziv za dodjelu visoko steonih grla krupne stoke putem sufinansiranja
Zahtjev za izmjenu rješenja izdatog u Općini Vogošća
Zahtjev za osnivanje ugostiteljske radnje
Zahtjev za izdavanje odobrenja za prijevoz za vlastite potrebe
Zahtjev za izdavanje odobrenja za sječu šume u privatnom vlasništvu
Zahtjev za izdavanje sagasnosti za namjenu poslovnog prostora za pravna lica
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o neobavljanju djelatnosti
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o obavljanju djelatnosti
Zahtjev za izdavanje uvjerenja za obavljanje poljoprivredne djelatnosti
Zahtjev za izlazak poljoprivredne komisije na teren
Zahtjev za izdavanje odobrenja za javni prijevoz
Zahtjev za privremenu odjavu obrta
Zahtjev za izmjenu sjedišta obrta, tragovačke ili ugostiteljske radnje sa teritorija druge općine ili Kantona
Zahtjev za trajnu odjavu obrta, trgovačke ili ugostiteljske radnje
Zahtjev za nastavak rada nakon privremene odjave obrta
Zahtjev za upis u registar poljopreivrednih gazdinstava i registar klijenata
Zahtjev za osnivanje obrta kao osnovno zanimanje
Zahtjev za obavljanje srodne poljoprivredne djelatnosti
Zahtjev za osnivanje obrtničke radnje kao dopunsko zanimanje
Zahtjev za osnivanje obrtničke radnje kao dodatno zanimanje
Zahtjev za osnivanje trgovačke radnje
Zahtjev za pregled prostorija za pravno lice – ugostiteljstvo i turizam
Zahtjev za pregled poslovnih prostorija za fizička lica – ugostiteljstvo i turizam
Prijava zarealizaciju programa poticanja proljetna/jesenja sjetva  u  20___.godini

Boračko-invalidska i socijalna zaštita

Zahtjev za priznavanje prava na dječiji dodatak za vrijeme redovnog studija
Zahtjev za nastavak ostvarivanja prava na dječiji dodatak – Federalni zakon
Zahtjev za priznavanje prava na dječiji dodatak – Obrazac FBiH-DD
Zahtjev za ostavrivanje prava na egzistencijalnu naknadu demobiliziranog branioca-Federalni zakon
Zahtjev za obnovu ostvarenog prava na dodatak na djecu
Zahtjev za obnovu ostvarenog prava na dodatak na djecu za djecu RVI od 20% do 80% vojnog invaliditeta
Zahtjev za priznavanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu demobiliziranog branioca – Kantonalni zakon
Zahtjev za ostvarivanje prava na egzistencijalnu naknadu za suprugu umrlog demobiliziranog branioca – Federalni zakon
Zahtjev za priznavanje prava na dodatak na djecu za porodice sa troje ili više djece
Zahtjev za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Općine Vogošća oboljelim od celijakije
Zahtjev za ostavrivanje prava na sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje
Zahtjev za priznavanje prava na novčanu naknadu ženi majci koja je u radnom odnosu
Zahtjev za priznavanje prava na redovan dječiji dodatak
Zahtjev za priznavanje prava na kombinovani dječiji dodatak
Zahtjev za priznavanje prava na uvećani dodatak na djecu
Zahtjev za priznavanje prava na dodatak na djecu  RVI – a u procentualnom iznos od 20% do 80% vojnog invaliditeta
Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć socijalno ugroženom stanovništvu
Zahtjev za prizavanje na CŽR po osnovu poginulog ili nestalog člana porodice – Porodična invalidnina
Zahtjev za priznavanje statusa rasljenog lica i izbjeglica
Zahtjev za priznavanje prava na subvenciju troškova boravka djece u predškolskim ustanovama
Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu za djecu od rođenja do navršenih 15. godina života, odnosno starije maloljetnike do 18.godine života
Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu za raseljena lica i izbjeglica
Zahtjev za priznavanje zdravstvenu zaštitu povratnika iz Kantona Sarajevo u entitet RS
Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu za lica preko 65 godina starosti
Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu za CŽR i članove porodice CŽR
Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu za djecu korisnike prava na dječiji dodatak
Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu za osobe u stanju socijalne potrebe
Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta
Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć porodiljama
Zahtjev za priznavanje prava na novčanu pomoć ženi – majci koja nije u radnom odnosu
Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć za DB, RVI, ŠP
Zahtjev za priznavanje prava na CŽR po osnovu ranjavanja, boravka u logoru – lična invalidnina
Zahtjev za priznavanje prava na novčanu pomoć oboljelim od rijetkih i teških bolesti
Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć penzionerima u stanju socijalne potrebe
Zahtjev za priznavanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu za suprugu umrlog demobiliziranog branioca
Zahtjev za priznavanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu demobiliziranih branilaca – povratnika u entitet Repubilka Srpska ili Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine
Prijava za promjenu u obimu prava zbog smrti, zbog stupanja u drugu bračnu zajednicu, zbog prestanka redovnog školovanja, zbog ostvarivanja prava na PIO penziju ili zbog zasnivanja radnog odnosa
Zahtjev za isplatu preostalih potraživanja korisnika BiZ-a
Zahtjev za preseljenje predmeta
Zahtjev za priznavanje prava na : Ličnu invalidninu; Povećanje procenta invaliditeta; Ortopedski dodatak; Tuđu njegu i pomoć (RVI od I do IV grupe)
Zahtjev za ostvarivanje prava na porodičnu invalidninu djeci bez oba roditelja
Zahtjev za priznavanje prava na porodičnu invalidninu za : Supruge sa djecom na redovnom školovanju ; Supruge sa djecom koja su se prestala školovati; Supruge koje nisu imale djece; Roditelje neoženjenog/ih boraca; Roditelje oženjenog/ih boraca
Zahtjev za priznavanje prava na mjesečna novčana primanja : Nosilac najvišeg ratnog priznanja; Supruga, djeca i roditelj nosioca najviših ratnih priznanja
Zahtjev za priznavanje prava na mjesečni novčani dodatak (Federalni zakon)
Zahtjev za priznavanje prava na osnovno osiguranje
Zahtjev za priznavanje prava na porodičnu invalidninu
Zahtjev za priznavanje prava na troškove dženaze – sahrane
Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu korisnika BIZ-a
Zahtjev za oslobadjanje plaćanja troskova pogodnosti rente i uređenja gradskog građevinskog zemljišta
Zahtjev za učešće u troškovima liječenja
Zahtjev za upućivanje na banjsko liječenje Zahtjev za upućivanje na klimatsko liječenje
Zahtjev za ostvarivanja prava na besplatnu vožnju u javnom gradskom saobraćaju
Zahtjev za promjenu obima prava zbog prestanka školovanja
Zahtjev za promjenu banke za korisnike koji ostvaruju novčana primanja po osnovu ostvarenih prava
Dostava uvjerenja o redovnom školovanju za ostvarivanje porodične invalidnine
Zahtjev za izdavanje uvjerenja iz službene evidencije
Zahtjev za izdavanje uvjerenja (socijalna zaštita)
Zahtjev za ostvarivanje prava na porodičnu invalidninu za supruge umrlih ratnih vojnih invalida
Zahtjev za isplatu zaostalih potraživanja korisnika BIZ-a
Zahtjev za upućivanje na medicinsku rehabilitaciju
Zahtjev za upućivanje na medicinsku rehabilitaciju-klimatsko liječenje
Dostava uvjerenja o redovnom školovanju radi donošenja rješenja po službenoj dužnosti o daljnjem priznavanju prava na porodičnu invalidninu Zahtjev za priznavanje prava na novčanu pomoć nezaposlenoj porodilji i dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta Zahtjev za izdavanje rješenja o prestanku prava na : DD, Novčanu naknadu ženi-majci u radnom odnosu, Novčanu naknadu ženi-majci koja nije u radnom odnosu, Isplata LI/PI za CŽR, Status raseljene osobe/prognanika, Zdravstvenu zaštitu…..

Press Centar

LOGO_Certifikat_ISO_

Elektronske razglednice

Mapa Vogošće

Comments are closed.

Close Search Window