Kodeks ponašanja vijećnika u Općinskom vijeću Vogošća

KODEKS PONAŠANJA VIJEĆNIKA
U OPĆINSKOM VIJEĆU VOGOŠĆA

 

I – UVODNI DIO

 

Član 1.

(Cilj Kodeksa)

 

(1) Kodeksom ponašanja vijećnika u Općinskom vijeću Vogošća (u daljem tekstu: Kodeks) utvrđuju se etička načela i principi ponašanja kojih treba da se pridržavaju vijećnici u Općinskom vijeću Vogošća pri obavljanju svojih dužnosti.
(2) Ovim Kodeksom se također građani upoznaju o standardima ponašanja koja s pravom mogu očekivati od izabranih vijećnika.

 

Član 2.

 

Odredbe ovog Kodeksa dužni su poštovati i predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi stalnih radnih tijela koja Općinsko vijeće obrazuje radi pripremanja i razmatranja prijedloga Odluka i drugih akata, praćenja i proučavanja pitanja iz nadležnosti Općinskog vijeća.

 

Član3.

(Svrha Kodeksa)

 

Svrha Kodeksa je da se sa njegovim prihvatanjem i doslijednom primjenom uspostavi nivo korektnog odnosa i kulture dijaloga, a u cilju promovisanja sveukupnog ugleda Općinskog vijeća i Općine Vogošća.

II – OSNOVNI PRINCIPI PONAŠANJA

 

Član 4.

 

Vijećnici prema odanosti svečanoj izjavi obavezni su svoje dužnosti obavljati u skladu sa Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Kantona Sarajevo, kao i Statutom, Poslovnikom i drugim propisima Općine.

 

Član 5.

 

U vršenju povjerenih dužnosti vijećnici će se zalagati za ljudska prava i slobode i ravnopravnost svih naroda i građana.

 

Član 6.

 

Povjerene dužnosti vijećnici će obavljati savjesno i odgovorno, uz naglašenu otvorenost i spremnost da odgovaraju za svoje odluke, djelovanje i ponašanje.

 

Član 7.

 

Vijećnici će ličnim primjerom i ponašanjem, pripremom za raspravu i odlučivanje stručnošću i objektivnim odnosom prema tretiranom pitanju uvažavajući i druga mišljenja, raditi u skladu sa ovim Kodeksom za opšte dobro svih građana i svoje ponašanje voditi ka uzoru i primjeru drugima.

III – POSEBNE OBAVEZE

 

Član 8.

(Izborna kampanja)

 

Vijećnici kao kandidati u toku izborne kampanje, težit će da glasove birača pridobiju poštenim i argumentovanim istupom, suzdržavajući se od uvrijedljivog riječnika i klevete, podsticanja i korištenja prijetnji i nasilja.

 

Član 9.

(Zabrana favorizovanja)

 

Vijećnici u obavljanju dužnosti neće zloupotrebljavati svoja ovlašćenja u svrhu vlastitog interesa, te interesa i koristi drugih pojedinaca ili grupa, s kojim su interesno povezani.

 

Član 10.

(Sukob interesa)

 

Kod eventualnog ličnog interesa vijećnici će to javno iskazati na sjednici prije rasprave i glasanja i neće učestovati u izjašnjavanju, uvažavajući i propise o sukobu interesa i ograničenja istovremenog obavljanja dvije ili više funkcija.

 

Član 11.

(Lične nadležnosti)

 

Pri obavljanju diskrecionih ovlašćenja i djelovanju prema ličnom nahođenju, vijećnici neće za sebe, ni za druga lica osiguravati bilo kakve pogodnosti, niti davati prednost pojedincu ili grupi sa ciljem ostvarivanja direktne ili indirektne koristi.

 

Član 12.

(Donošenje odluka)

 

Odluka vijećnika, u vršenju dužnosti zasnivat će se na zakonitosti, objektivnosti, odgovornosti, i saglasnosti sa općim interesom, uz spremnost na odgovornost za svoje odluke.

 

Član 13.

(Način komuniciranja)

 

Vijećnici će u ostvarivanju komunikacije izbjegavat obmanjivanje, manipulaciju, samopromociju, njegujući međusobnop poštovanje, toleranciju, uvažavanje i poštivanje dostojanstva ličnosti.

 

Član 14.

(Povjerenje javnosti)

 

Vijećnici treba da usmjere svoje ponašanja u skladu sa javnim interesom i doprinesu povjerenju javnosti prema Općinskom vijeću, kao predstavničkom tijelu građana.

 

Član 15.

(Zabrana korupcije)

 

Vijećnici će se u obavljanju svojih odgovornih dužnosti sudržati od bilo kakvog ponašanja koje bi se prema važećem domaćem ili međunarodnom krivičnom zakonodavstvu, moglo okarakterizirati kao korupcija.

 

Član 16.

(Finansijska disciplina)

 

Vijećnici će se pridržavati budžetske i finansijske discipline koja obezbjeđuje ispravno upravljanje javnim sredstvima, na način regulisan važećim zakonodavstvom.

 

Član 17.

(Odnos prema općinskoj upravi)

 

(1) U obavljanju svojih dužnosti vijećnici će uvažavati prava i ovlaštenja državnih službenika i namještenika.
(2) Vijećnici neće zahtjevati od uposlenih u Općinskoj upravi da preduzmu ili da propuste da preduzmu bilo kakve radnje, kako bi na taj način sebi ili drugom pribavili direktnu ili indirektnu korist.

 

Član 18.

(Odnos s medijima)

 

(1) U medijskim nastupima, vijećnici će pružiti sve potrebne informacije vezane za obavljanje njihovih dužnosti, izbjegavajući pri tom obmanjivanje i manipulaciju.
(2) Prilkom davanja informacija medijima, vijećnici će se rukovoditi usvojenim stavovoima Općinskog vijeća i radnih tijela u čijem radu su učestvovali, a u slučaju neslaganja mogu javnost upoznati i o vlastitom stavu u vezi sa nekim aktuelnim pitanjem.
(3) Vijećnici neće medijima davati povjerljive informacije, niti informacije koje se odnose na privatni život izabranih vijećnika i drugih lica.
(4) Vijećnici će podsticati i promovisati svaku mjeru kojom se povećava otvorenost prema javnosti.

 

Član 19.

(Odnos prema građanima)

 

(1) Vijećnici će djelovati isključivo u korist svih građana uključujući i one koji im nisu povjerili svoj glas.
(2) U službenoj i privatnoj komunikaciji sa građanima vijećnici će se strpljivo, pristojno i ljubazno ponašati.

 

Član 20.

(Ponašanje na sjednicama)

 

(1) Vijećnici će poštovati sve standarde koje propiše Općinsko vijeće. Svojim ponašanjem vijećnici će uvijek štiti ugled Općinskog vijeća.
(2) Vijećnici su dužni naročito:
a) redovno prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela Vijeća. Odsustvo sa sjednice dopušteno je samo u opravdanim situacijama,
b) poštivati zakazano vrijeme sjednice, a u slučaju kašnjenja dužni su ulaziti u salu na način da ne ometaju rad sjednice,
c) da ne napuštaju sjednicu bez saglasnosti predsjedavajućeg Općinskog vijeća,
d) da ne prekidaju govornika obraćanjem sa mjesta na kojem sjede,
e) da, u radu Vijeća, ne iskazuju pristrasnost prema određenoj političkoj ideologiji, rasi, vjeroispovjesti, naciji, spolu,
f) da u svojim obraćanjima, kao i prilikom donošenja odgovarajućih odluka ne favorizuju treća lica, grupacije i pojedince kao i lične interese,
g) da, u svojim obraćanjima, ne koriste izraze i riječi koje vrijeđaju ili omalovažavaju drugoga i ljudsko dostojanstvo i narušavaju ugled Općine i Općinskog vijeća, te potiču na mržnju i nasilje,
h) da ne razgovaraju međusobno, osim ako je to neophodno, pod uslovom da ne ometaju tok sjednice,
i) da, u toku sjednice, ne čitaju materijale koji nisu vezani za rad sjednice
j) da, u toku sjednice, ne stoje ili neprimjereno sjede u Sali,
k) da nekoriste mobitele na način da se ometa tok sjednice,
l) da nastoje da prikladno i uredno odjeveni dolaze na sjednice
(3) Predsjedavajući Vijeća ne smije dopustiti da vijećnik ili drugi učesnik na sjendici govori prije nego što dobije riječ, te je dužan upozorenjem ili oduzimanjem riječi zaštiti dignitet vijećnika od strane učesnika na sjednici, koji prilikom govora koriste izraze i riječi koje vrijeđaju ili omalovažavaju ličnost i dostojanstvo vijećnika.
(4) Odredbe Kodeksa iz stava 2. ovog člana dužni su poštovati i predsjednici, zamjenici predsjednika i članovi radnih tijela Općinskog vijeća na sjednicama radnih tijela.
(5) Općinski načelnik je obavezan preduzeti mjere prema pomoćnicima i drugim državnim službenicima koji se neprimjereno ponašaju na sjednicama Općinskog vijeća, izlaze za govornicu bez dozvole predsjedavajućeg Vijeća, prilikom govora vrijeđaju ili omalovažavaju ličnost i dostojanstvo vijećnika, ili na drugi neprimjeren način ometaju red na sjednici.

IV – NADLEŽNO RADNO TIJELO

 

Član 21.

 

(1) Za provođenje Kodeksa i izricanje sankcija iz odredaba propisanih Kodeksom nadležno je Etičko vijeće časti, kao stalno radno tijelo Općinskog vijeća.
(2) Etičko vijeće časti ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri člana, a činit će ga izabrani vijećnici i predstavnici civilnog društva.
(3) U Etičko vijeće časti Općinsko vijeće imenuje dva člana iz reda vijećnika i tri člana iz nevladinih organizacija i udruženja sa područja općine.
(4) Etičko vijeće donosi Poslovnik kojim uređuje sva pitanja vezana za svoj rad.

V – PROCEDURA PO PRIJAVI

 

Član 22.

 

(1) Prijavu zbog povreda odredaba Kodeksa mogu podnijeti svi vijećnici Općinskog vijeća, predsjednici Klubova vijećnika, Kolegij vijeća, Općinski načelnik, zaposlena lica u Općini kao i svi građani.
(2) Prijava se podnosi u pismenom obliku Etičkom vijeću časti koje je dužno u roku od 30 dana razmotriti prijavu, zauzeti stav po istoj i eventualno izreći sankciju.
(3) Prijava mora biti potpisana i uz istu podnosilac navodi i dokaze.
(4) Anonimne prijave se neće razmatrati.

 

Član 23.

 

(1) Etičko vijeće časti održava sjednice po potrebi, ukoliko je bilo kršenja odredaba Kodeksa na sjednicama ili u slučaju da je podnesena prijava po kojoj je neophodno postupiti.
(2) Etičko vijeće časti može i po službenoj dužnosti pokrenuti i voditi postupak protiv vijećnika ukoliko ima saznanja i raspolaže dokazima o učinjenoj povredi Kodeksa, a niko od ovlaštenih lica nije podnio prijavu.

 

Član 24.

 

(1) Odluka Etičkog vijeća časti kojom se izriče sankcija donosi se u pismenoj formi sa obrazloženjem.
(2) Izrečene sankcije su konačne i o istim se izviještava Općinsko vijeće.
VI – SANKCIJE ZA KRŠENJE KODEKSA

 

Član 25.

 

(1) Za kršenje odredaba Kodeksa mogu se izreči slijedeće sankcije:
a) osuda ponašanja,
b) pismena opomena,
c) javna opomena

 

Član 26.

 

(1) Uz izrečene sankcije obavezno se izriče i mjera jednomjesečnog umanjenja vijećničkog paušala kako slijedi:
a) uz osudu ponašanja ………………10% vijećničkog paušala,
b) uz pismenu opomenu …………… 30% vijećničkog paušala i
c) uz javnu opomenu ……………….. 50% vijećničkog paušala.
(2) Mjera jednomjesečnog umanjenja vijećničkog paušala koja se izriče uz propisane sankcije izvršava se obustavljanjem procenta prilikom isplate mjesečnog paušala od strane nadležne općinske službe Općine Vogošća.
(3) Ukoliko je vijećnik nosilac funkcije u Općinskom vijeću i ne prima vijećnički paušal, već platu i položajni dodatak, visina iznosa koja se umanjuje od vijećničkog paušala, u slučaju izricanja sankcije će se obustaviti od sredstava koja prima na ime plate i položajnog dodatka.

 

Član 27.

(Osuda ponašanja)

 

(1) Osuda ponašanja izriče se za lakše oblike kršenja odredaba Kodeksa.
(2) Lakši oblici kršenja odredaba Kodeksa su: narušavanje reda na sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela Vijeća na način kako je navedeno u članu 20. stav (2) tačke b), d), e), h) i), j), k) i l) i članu 20. stav (3).

 

Član 28.

(Pismena opomena)

 

(1) Pismena opomena izriče se za teže oblike kršenja odredaba Kodeksa.
(2) Teži oblici kršenja odredaba Kodeksa su:
a) nepoštivanje odredaba člana 20. stav (2). tačka a) i c),
b) neprimjereno ponašanje u izbornoj kampanji iz člana 8. Kodeksa etike (korištenje uvredljivog riječnika i klevete)
c) obmanjivanje i manipulacija građanima u medijskim nastupima član 18.Kodeksa.
d) nestrpljivo, nepristajno i neljubazno ponašanje prema građanima u službenoj i privatnoj komunikaciji član 19. stav 2 Kodeksa.

 

Član 29.

(Javna opomena)

 

(1) Javna opomena izriče se za najteže oblike kršenja odredaba Kodeksa.
(2) Najteži oblici kršenja odredaba ovog Kodeksa su:
a) obavljanje povjerenih dužnosti na način kojim se krše odredbe člana 15. Kodeksa,
b) neprimjereno ponašanje u izbornoj kampanji iz člana 8. Kodeksa etike (korištenje prijetnji i nasilja),
c) neobjelodanjivanje privatnog interesa prilikom razmatranja određenog pitanja na sjednici Općinskog vijeća i glasanje po pitanju u kojem se ima privatni interes (član 10.Kodeksa),
d) narušavanje reda na sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, na način kako je utvrđeno u članu 20. stav 2. tačka f) i g) Kodeksa),
e) zahtijevanje od zaposlenih u općinskoj upravi da preduzimaju ili da propuste da preduzmu bilo kakve radnje kako bi na taj način sebi ili drugima pribavili direktnu ili indirektnu korist (član 17. stav 2. Kodeksa),
f) Odavanje povjerljivih informacija i informacija koje se odnose na privatni život izabranih vijećnika i drugih lica (član 18. stav 3. Kodeksa)
(3) Javna opomena se javno objavljuje na sjednici Općinskog vijeća, a objaviće se i na web stranici Općine Vogošća u trajanju od 30 dana.

VII – ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 30.

 

(1) Vijećnici će se upoznati sa sadržajem ovog Kodeksa, te njegovim principima sa izjavom da ih prihvataju i podržavaju.
(2) Obaveza Vijeća je da svojom aktivnošću osigura u javnosti promociju ovog Kodeksa.
(3) Stupanjem na snagu ovog Kodeksa prestaje da važi Kodeks etike izabranih zvaničnika Općine Vogošća („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 22/04).
(4) Ovaj Kodeks stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”.

Broj:01-02-516/12
Vogošća,29.03.2012. godine

PREDSJEDAVAJUĆA OPĆINSKOG VIJEĆA
Nada Šučur

 

Comments are closed.

Close Search Window