Komunalna infrastruktura, Novosti|

Od 12.08.2022.godine otpočeli su radovi na rekonstrukciji dijela ulice Donji Hotonj u dužini od oko 380 metara.

Projektom je planirana izgradnja saobraćajnice u skladu sa Regulacionim planom “Hotonj” što podrazumjeva saobraćajnicu sa dvije kolovozne trake i sa obostranim pješačkim stazama. Radovi će se izvoditi na dijelu saobraćajnice koja se vodi kao javno dobro, a ostatak projekta realizovat će se po rješavanju imovinsko – pravnih odnosa.

Radove izvodi firma “AME” d.o.o. Breza. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 502.756,77 KM, a finansiraju se sredstvima Budžeta Općine Vogošća.

Radovi podrazumjevaju uklanjanje oštećenog asfalta, zamjenu materijala kolovozne konstrukcije, izradu kolektora za oborinsku odvodnju, ugradnju betonskih ivičnjaka, postavljanje slivnika za odvodnju, asfaltiranje kolovoza sa dva sloja asfalta i pješačke staze, te izradu nove horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije. Širina kolovoza je 6 metara (u kraku 5 metara) i obostrane pješačke staze po 1,6 metara.

Rok za izvođenje radova je 60 dana od uvođenja u posao, a nadzor vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Comments are closed.

Close Search Window