Novosti, Obavještenja|

Dana 27.09.2022. godine, započeli su radovi na sanaciji na lokalitetu korita rijeke Ljubine (Maunaga Kulo) u MZ Semizovac, shodno potpisanom Ugovoru o izvođenju radova na sanaciji klizišta na lokalitetu rijeke Ljubine, na području Općine Vogošća između Općine Vogošća i firme „Grakop“ d.o.o. Kiseljak.

Prema glavnom projektu na ovom lokalitetu predviđena je izgradnja armiranobetonskog potpornog zida dužine 75 metara i visine 3,2 metra, kao i kamenog zasipa iza zida, a sve u cilju stabilizacije terena na ovom lokalitetu.

Ukupna vrijednost radova iznosi 217.206,86 KM, a sredstva za realizaciju ovog projekta obezbijedio je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo i Općina Vogošća.

Nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji ovog klizišta vršit će ovlašteni predstavnici Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo.

Izvođač je shodno Ugovoru obavezan radove završiti u roku od 60 radnih dana od dana uvođenja u posao.

Comments are closed.

Close Search Window