Novosti, Uprava|

Općinsko vijeće Vogošća održalo je 31.10.2022.godine svoju 19. redovnu sjednicu. Kako bi se izašlo u susret gostima sjednica je otpočela tačkom dnevnog reda Informacija o aktivnostima na toplifikaciji i gasifikaciji općine Vogošća, sa informacijama Bags Energotehnike, Sarajevogasa i Elektrodistribucije Sarajevo, o pripremama za grejnu sezonu 2022/20203 godine.

Nakon redovnih uvodnih tačaka kao što su Vijećnička pitanja i inicijative i Izvještaj o realizaciji vijećničkih pitanja i inicijativa prešlo se na Odluku o usvajanju Nacrta Budžeta Općine Vogošća za 2023.godinu. Budžet je predviđen na nivou od 18.939.000,00 KM. Nacrt Budžeta upućen je u javnu raspravu koja će trajati do 30.11.2022.godine. Vijećnici su primili k znanju i Informaciju o realizaciji Budžeta Općine Vogošća za prvih devet mjeseci 2022. godine. Prema Informaciji o prihodima i rashodima Budžeta za prvih devet mjeseci 2022.godine prihodi su ostvareni u ukupnom iznosu od 16.496.933,55 KM što je 75,99 % prihoda planiranih za cijelu godinu.

Donesena je Odluka o stavljanju van snage Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „Kolačuša“, te Odluka o usvajanju dopune Programa prioritetnih projekata u oblasti komunalne infrastrukture za 2022. godinu. Data je saglasnost na Statut JP RTV Vogošća d.o.o. Takođe su usvojeni izvještaji o realizaciji Lokalnog ekološkog akcionog plana – LEAP i Turističkog akcionog plana – TAP.

Vijeće je primilo k znanju i još dvije informacije i to: Informaciju o uspjehu u učenju i vladanju učenika osnovnih škola Vogošće i Srednjoškolskog centra Vogošća na kraju školske 2021/2022.godine i Informacija o pokrenutim inicijativama iz nadležnosti drugih institucija i nivoa vlasti.

Comments are closed.

Close Search Window