Javni pozivi|

Na osnovu člana 62. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 35/05), Pravilnika o kriterijima i postupku odabira korisnika, dodjeli, načinu i uslovima korištenja stambenih jedinica u višestambenim zgradama izgrađenim u okviru Regionalnog stambenog programa (“Službeni glasnik BiH”, broj 18/16), Uputstva o načinu i procedurama za odabir korisnika pomoći koja se dodjeljuje u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja („Službeni glasnik BiH“, broj 69/13), u vezi sa Ovlaštenjem načelnika Općine Vogošća, broj 04-04-1928/22 od 01.12.2022. godine, Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu Općine Vogošća, usaradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglica BiH i Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica , o b j a v lj u j e

J A V N I   P O Z I V

raseljenim osobama u općini Vogošća za podnošenje prijava za pomoć u stambenom zbrinjavanju u okviru Regionalnog stambenog programa – osiguranje stambenih jedinica (stanova) po modelu neprofitno-socijalnog stanovanja (27 stambenih jedinica)

Integralni tekst Javnog poziva, kao i Prijavu za dobivanje pomoći i Izjavu možete pogledati/preuzeti sa linka : https://vogosca.ba/wp-content/uploads/2023/01/20230124-JP-Ras-osob-Reg-progr-Stanovi-soc-stan-27-stanova.pdf

Comments are closed.

Close Search Window