Obavještenja, Uprava|

Općina Vogošća je objavila Javni poziv sljedeća sadržine:

Na osnovu člana 71. stav 2. tačka 1. Statuta Općine Vogošća („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 27/14 – Prečišćeni tekst, 14/15 i 09/20) i člana 3. Odluke o pokretanju postupka prema dužnicima Općine Vogošća za izmirenje glavnog duga i troškova sudskog postupka uz otpis zakonskih zateznih kamata („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 25/2023), Općinski načelnik Općine Vogošća, raspisuje:

JAVNI POZIV

za izmirenje glavnog duga i troškova sudskog postupka, u cjelosti, uz otpis zakonskih zateznih kamata

I

Općina Vogošća poziva fizička i pravna lica, koja imaju neizmirena dugovanja prema Općini Vogošća da izmire dug u cjelosti, na način da izvrše uplatu na ime glavnog duga u cjelosti i troškove sudskog postupka u cjelosti, uz otpis zakonskih zateznih kamata, a po osnovu naknada za:

– zakupa poslovnih prostorija;

– zakupa javne površine;

– naknade za pogodnost – renta;

– naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i

– troškova rušenja objekata.

Rok trajanja ovog javnog poziva: zaključno sa 31.05.2024. godine.

II

Dužnici koji izvrše uplatu glavnog duga u cjelosti i troškove sudskog postupka u cjelosti, dužni su podnijeti pismeni zahtjev za otpis zakonskih zateznih kamata, a najkasnije do 31.05.2024. godine, uz koji neizostavno prilažu i dokaze o izvršenoj uplati.

Zahtjev za otpis zakonskih zateznih kamata i dokaze o izvršenoj uplati glavnog duga u cjelosti i troškova sudskog postupka u cjelosti, dužnici dostavljaju u Pravobranilaštvo Općine Vogošća.

Ukoliko je neko od dužnika, pored cjelokupnog glavnog duga i sudskih troškova, izmirio i dio dosuđenih zakonskih zateznih kamata, može se na isti način prijaviti na Javni poziv radi otpisa preostalog dijela zakonskih zateznih kamata, s tim da se uz takav zahtjev dodatno dostavljaju dokazi o izmirenom dijelu dosuđenih kamata.

III

Postupak po ovom Javnom pozivu ni na koji način ne zadire u izvršne isprave, niti utiče na tok bilo kojeg izvršnog postupka, odnosno parničnog postupka koji Pravobranilaštvo Općine Vogošća vodi pred nadležnim sudovima radi namirenja potraživanja Općine Vogošća.

Za sve dužnike koji se blagovremeno prijave na ovaj Javni poziv i u ostavljenom roku, a najkasnije zaključno sa 31.05.2024. godine, u cjelosti uplate glavnicu duga i troškove sudskog postupka, te u istom roku podnesu zahtjev u pisanoj formi sa dokazima o izvršenoj uplati cijelog glavnog duga, troškova sudskog postupka, uplate dijela dosuđenih kamata, Općinski načelnik će u saradnji sa Pravobranilaštvom Općine Vogošća predložiti Općinskom vijeću Općine Vogošća, na usvajanje odluku o otpisu zakonskih zateznih kamata, odnosno preostalog dijela zakonskih zateznih kamata.

IV

Dokumentacija potrebna za prijavu na Javni poziv, kao i dokazi o izvršenoj uplati dostavljaju se u zatvorenoj koverti, na protokol Općine Vogošća, šalter broj 7, ili preporučenom pošiljkom putem pošte, na adresu Općine Vogošća ul. Jošanička broj 80, 71 320 Vogošća, sa obaveznom naznakom za Pravobranilaštvo Općine Vogošća.

Na poleđini zatvorene koverte obavezno je navesti naziv podnosioca zahtjeva, adresa i kontakt telefon.

V

Općina Vogošća ne snosi eventualne troškove podnosioca zahtjeva po ovom Javnom pozivu, a dostavljena dokumentacija se ne vraća.

Neblagovremeni, nepotpuni i nedozvoljeni zahtjevi neće se razmatrati.

Broj: 10-07- 108/23

Vogošća, 19.06.2023. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Migdad Hasanović

Comments are closed.

Close Search Window