Uprava|

Prema obavještenjima o prognozi vanrednog hidrološkog stanja Agencije za vodno područje rijeke Save za periodu od 23.09. do 25.09.2023. godine, uslijed očekivanih novih značajnijih kišnih padavina prognozira se porast vodostaja na cijelom vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH.

Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo upozorava na potencijalnu opasnosti od pojave bujičnih poplava, između ostalog na slivu rijeke Bosne.

“Kako se narednih dana prognozira vanredno hidrološko stanje, posebno na području gornjeg i srednjeg dijela sliva rijeke Bosne, preporučujemo svim pravnim i fizičkim licima da preventivno, radi zaštite zdravlja i života ljudi, te materijalnih i kulturnih dobara ODMAH u skladu sa svojim nadležnostima, kao i obavezama, koje su im propisane Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, preduzmu neophodne preventivne mjere zaštite od poplava (pripreme adekvatne snage i materijalno-tehnička sredstava za brzi odgovor na najavljene moguće bujične poplave). Na taj način će se stvoriti pretpostavke za efikasnije i brže reagovanje svih subjekata sistema zaštite i spašavanja u sveobuhvatnom odgovoru na potencijalne izazove i prijetnje od poplava, a samim tim će se izbjeći velike materijalne štete, kao i moguće povrede i ljudske žrtve.

Posebno apelujemo na općinske službe civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo, da KONTINUIRANO VRŠE OBILAZAK NAJUGROŽENIJIH PODRUČJA OD POPLAVA I DA ODMAH stave svoje organizovane snage zaštite i spašavanja u stanje pripravnosti, kako bi iste bile SPREMNE KAO SNAGE PRVOG ODGOVORA, da u skladu sa svojim nadležnostima i obavezama po planovima zaštite i spašavanja reaguju na potencijalno moguće obilne kišne padavine na području svojih općina.

Napominjemo navedene subjekte, da su dužni ODMAH, kada primijete ili saznaju za neku opasnost ili pojavu koja može dovesti do nastanka prirodne i druge nesreće, sve podatke o istoj dostaviti Kantonalnom operativnom centru civilne zaštite na tel. broj 121, koji radi neprekidno 24 sata svaki dan”, stoji u današnjem Upozorenju Kantonalne uprave civilne zaštite fizičkim i pravnim licima u Kantonu Sarajevo.

Comments are closed.

Close Search Window