Komunalna infrastruktura|

Prema podacima Elektrodistribucije Sarajevo za četvrtak 05.10.2023.godine, na području Vogošće, u periodu od 9 do 15 sati, planirana su isključenje na trafo područjma Branilaca Hotonja, Gornji Hotonj, Hotonj, Orahov Brijeg, Ramiza Alića, Slatinski Put, Stara Cesta, Donja Ljubina.Garež,Krč, Ljubina, Ljubina Garež, Nova Cesta, Semizovac, Sedraši, Barice, Donji Hotonj, Igmanska.Menjak i Ugorsko III.

Comments are closed.

Close Search Window