Komunalna infrastruktura|

U naselju Hotonj su otpočeli radovi na izgradnji saobraćajnice kao priključka ovog naselja na magistralnu cestu M18. Projektom je planirana izgradnja saobraćajnice u skladu sa Regulacionim planom Hotonj, što podrazumjeva saobraćajnicu sa dvije kolovozne trake i sa obostranim pješačkim stazama.

Radove izvodi firma “OXA” d.o.o. Sarajevo. Vrijednost predmetnih radova iznosi 346.320,00 KM, Navedenim radovima je obuhvaćeno: iskop projektovane trase saobraćajnice, priprema podtla za ugradnju grede, izrada grede, izrada tamponskog sloja, izrada drenaže, izrada dijela separatne kanalizacione mreže, izrada armirano-betonskog zida na dijelu saobraćajnice, ugradnja betonskih ivičnjaka, postavljanje slivnika za odvodnju, asfaltiranje kolovoza u dva sloja asfalta i asfaltiranje pješačke staze, te izrada nove horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije.

Saobraćajnica se gradi u dužini od 110 metara, širine 6 metara sa obostranom pješačkom staom širine po 1,6 metara.

Radovi se finansiraju sredstvima Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo putem Direkcije za puteve Kantona Sarajevo i sredstvima iz  Budžeta Općine Vogošća. Rok za izvođenje radova je 120 dana od dana uvođenja u posao. Nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Lokaciju na kojoj se izvode radovi obišli su općinski načelnik sa saradnicima i ministar saobraćaja u Vladi Kantona sarajevo, Adnan Šteta, te Selmir Kovač, direktor Direkcije za puteve Kantona Sarajevo.

Comments are closed.

Close Search Window