MZ Vogošća II

Sekretar:
Bradić Mustafa,

ul.Igmanska 50,

tel : 033/432-952

Pravila MZ Vogošća II
Izmjene i dopune pravila MZ Vogošća II

Pravila MZ Vogošća II

Na osnovu člana 99. Statuta Općine Vogošća (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 3/09-Novi prečišćeni tekst, 52/12 i 28/13) Savjet mjesne zajednice na sjednici održanoj  dana 27.11.2013. godine donio je

PRAVILA MJESNE ZAJEDNICE VOGOŠĆA II

I-OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Pravilima mjesne zajednice, u skladu sa zakonom i Statutom Općine Vogošća (u daljem tekstu : Statut) uređuje se postupak osnivanja mjesne zajednice, njena nadležnost (sadržaj lokalnih poslova), organi mjesne zajednice, način izbora i smjenjivanja, nadležnost, način finansiranja, djelatnost mjesne zajednice, postupak provođenja lokalnog referenduma, odnos prema Općini i njenim organima, kao i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad mjesne zajednice.

Član 2.

Mjesna samouprava podrazumijeva pravo građana da neposredno sudjeluju u odlučivanju u određenim lokalnim poslovima, koji neposredno utiču na njihov svakodnevni život.
Mjesnu zajednicu osniva Općinsko vijeće.

Član 3.

Mjesna zajednica se osniva kao oblik neposrednog učestvovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

Mjesna zajednica se osniva za jedno naseljeno mjesto, više međusobno povezanih manjih naselja ili za veći dio većeg naselja, koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu.

Član 4.

Mjesna zajednica ima svojstvo pravnog lica u pogledu prava i obaveza utvrđenih zakonom i  Statutom Općine. Službeni naziv mjesne zajednice i njeno sjedište utvrđuje Općinsko vijeće odlukom o osnivanju i organizaciji mjesne zajednice.

Član 5.

Organi mjesne zajednice u svom radu koriste pečat čiji se sadržaj i oblik utvrđuje odlukom Općinskog vijeća.

Član 6.

Područje Mjesne zajednice Vogošća II čini dio područja Općine Vogošća koji obuhvata sljedeće ulice:

 • ulica Gornja Jošanica I,
 • ulica Gornja Jošanica II,
 • ulica Gornja Jošanica III,
 • dio ulice Igmanska (parni brojevi, od broja 38 do broja 92),
 • ulica Partizanskog odreda Zvijezda,
 • ulica Merzuka Feriza,
 • ulica Skendera Kulenovića,
 • ulica Spasoje Blagovčanina,
 • ulica Branilaca Vijenca,
 • ulica Tome Mendeša,
 • ulica Vogošćanskih odreda,
 • ulica Remzije Veje,
 • dio ulice Rosulje (neparni brojevi, od broja 1 do broja 35),
 • ulica Kremeš,
 • ulica 24. Juna (novoizgrađena ulica u naselju Rosulje),
 • ulica Rosulje I (novoizgrađena ulica u naselju Rosulje),
 • ulica Rosulje III (novoizgrađena ulica u naselju Rosulje) i
 • dio ulice Akifa ef. Biserovića (od broja 3 do broja 7).

Naziv Mjesne zajednice je Mjesna zajednica Vogošća II.

Sjedište Mjesne zajednice Vogošća II je u Vogošći, ulica Igmanska broj 50.

II-OSNIVANJE I ORGANIZOVANJE MJESNE ZAJEDNICE

Član 7.

Inicijativu za osnivanje mjesne zajednice može dati najmanje 10 % birača, upisanih u popis birača naseljenih mjesta za čije se područje predlaže osnivanje mjesne zajednice, razna udruženja građana sa tog područja, Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

Član 8.

Inicijativa za osnivanje mjesne zajednice obavezno sadrži:

 • određenje područja za koje se traži osnivanje mjesne zajednice: naseljeno mjesto, naselja, dio većeg naselja, više manjih povezanih naselja;
 • broj stanovnika na području mjesne zajednice;
 • naziv i sjedište mjesne zajednice;
 • društvene i ekonomske razloge za osnivanje mjesne zajednice.

Član 9.

O prijedlogu za osnivanje mjesne zajednice odlučuje se putem referenduma  građana  u  naselju, dijelu naselja ili više naselja za koje se osniva mjesna zajednica.

Prijedlog za osnivanju mjesne zajednice smatra se prihvaćenim, ako se na referendumu, za referendumsko pitanje pozitivno izjasni nadpolovična većina svih birača upisanih u popis birača naseljenih mjesta za čije se područje predlaže osnivanje mjesne zajednice.

Odredbe ovog člana odnose se i kod izdvajanja pojedinih naselja i dijelova naselja iz jedne mjesne zajednice i pripajanja drugoj mjesnoj zajednici.

Član 10.

Nakon što dobije prijedlog za osnivanje mjesne zajednice, Općinsko vijeće je dužno da u roku od 60 dana od pokrenutog prijedloga donese svoj stav o pravnoj valjanosti i osnovanosti prijedloga  za osnivanje mjesne zajednice.

Ukoliko Općinsko vijeće ocijeni da je procedura oko usvajanja prijedloga putem referenduma provedena na pravno valjan i demokratski način, te da postoje materijalni i ostali uslovi za pravilno i efikasno funkcionisanje mjesne samouprave putem mjesne zajednice, isto će donijeti odluku o prihvatanju prijedloga za osnivanje mjesne zajednice.

Općinsko vijeće donosi odluku o osnivanju mjesne zajednice, ako se za prijedlog izjasni dvotrećinska  većina ukupnog broja izabranih vijećnika.

U roku od 60 dana od dana stupanja na snagu odluke o osnivanju mjesne zajednice, Općinsko vijeće donijet će privremena pravila mjesne zajednice, nakon ćega će se provesti izbori za savjet mjesne zajednice.

Nakon izbora Savjet mjesne zajednice donijet će pravila mjesne zajednice.

Član 11.

Odlukom o osnivanju i organizaciji mjesne zajednice utvrđuju se:

 • službeni naziv i sjedište mjesne zajednice;
 • naseljeno mjesto, naselja, dio većeg naselja, manja naselja koje obuhvata mjesna zajednica;
 • mjesna područja u sastavu mjesne zajednice i njihov obuhvat po ulicama i kućnim brojevima;
 • ukupan broj članova savjeta mjesne zajednice shodno broju stanovnika i broju mjesnih područja u sastavu mjesne zajednice, broj članova savjeta za pojedino mjesno područje;
 • druga pitanja od značaja za organizaciju i djelovanje mjesne zajednice.

III – DJELOKRUG MJESNE ZAJEDNICE

Član 12.

Građani u mjesnoj zajednici, poslove od neposrednog interesa i svakodnevnog uticaja na život i rad na području mjesne zajednice utvrđene Statutom i ovim Pravilima, ostvaruju kroz organe mjesne zajednice i oblike neposrednog učestvovanja građana u odlučivanju, a naročito u pitanjima:

 • komunalnih potreba – učestvuju u javnoj raspravi kod pripreme i donošenju urbanističkih planova na području mjesne zajednice, pokreću inicijativu, daju mišljenje i učestvuju u izgradnji, odnosno uređenju komunalnih objekata (vodovod, kanalizacija, PTT mreža), gasifikacija i objekata u općoj upotrebi (ulice, pješačke staze, javna rasvjeta i sl.);
 • ekonomskog razvoja – učestvuju u raspravama o pokrenutim inicijativama i aktivnostima za razvoj svih oblika privrede na području mjesne zajednice;
 • socijalnih potreba – brinu se o zaštiti lica kojima je potrebna pomoć i u tu svrhu sarađuju sa stručnim organima u organizacijama socijalne zaštite;
 • obrazovnih, kulturnih i sportskih potreba – sarađuju sa organizacijama koje se bave vaspitanjem, obrazovanjem, kao i drugim organizacijama sa područja prosvjete i kulture o organizovanju i provođenju njihovih akcija;
 • ekoloških potreba i zaštite prirodne i kulturne baštine – stvaraju uslove i preduzimaju mjere za očuvanje i zaštitu prirodnih i radom stvorenih vrijednosti čovjekove sredine na području mjesne zajednice;
 • i drugih potreba utvrđenih Statutom i ovim Pravilima, vodeći računa o vrsti i obimu potreba, raspoloživim sredstvima, kao i interesima građana u cjelini.

Član 13.

Posebnom odlukom Općinskog vijeća, a na prijedlog Općinskog načelnika, mogu se na mjesnu zajednicu prenijeti određeni stručni poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine, koji su u nadležnosti općinskih službi za upravu, a od neposrednog su interesa za ostvarivanje prava i obaveza građana kao što su: dostavljanje podataka za plaćanje komunalnih naknada i drugih prihoda Općine, vođenje određenih evidencija i drugih poslova od značaja za rad općinskih službi za upravu.

Sredstva za obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana, obezbjeđuju se iz Budžeta Općine.

Član 14.

Građani u mjesnoj zajednici kroz organe mjesne zajednice ostvaruju pravo na informisanje o pitanjima iz samoupravne nadležnosti Općine koja su od neposrednog interesa građana u mjesnoj zajednici i odnose se na područje mjesne zajednice.

Član 15.

O ostalim pitanjima iz samoupravne nadležnosti Općine za koja je Statutom i ovim pravilima utvrđeno pravo informisanja organa mjesne zajednice, stavove zauzima i daje mišljenje Savjet mjesne zajednice. Kada ocjeni da je neophodno izvršiti šire upoznavanje građana o predmetu informisanja Savjet mjesne zajednice će sazvati Zbor građana jedinstveno ili po mjesnim područjima.

Član 16.

Mjesna zajednica ima pravila mjesne zajednice.

Pravila Mjesne zajednice  donosi  Savjet mjesne zajednice dvotrećinskom većinom glasova, a koja potvrđuje Zbor građana većinom glasova prisutnih na Zboru.

Pravila mjesne zajednice primjenjuju se nakon što na ista da saglasnost Općinsko vijeće.

IV – ORGANI MJESNE ZAJEDNICE – PRAVA I DUŽNOSTI

Član 17.

Organi mjesne zajednice shodno zakonu i Statutu su:

 1. Zbor građana mjesne zajednice
 2. Savjet mjesne zajednice.
 1. Zbor građana mjesne zajednice

Član 18.

Zbor građana mjesne zajednice je organ konsultovanja i oblik neposrednog učestvovanja u odlučivanju o lokalnim poslovima.

Član 19.

Zbor građana saziva Savjet mjesne zajednice po potrebi, a obavezno na zahtjev Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, kao i na inicijativu od najmanje 30 građana  mjesnog područja za koje se traži održavanje Zbora građana.

Zbor građana se održava jedinstveno za mjesnu zajednicu ili po dijelovima za mjesna područja.

Odluku o potrebi i načinu održavanja Zbora građana donosi Savjet mjesne zajednice cijeneći značaj pitanja predloženih za dnevni red i potrebu omogućavanja šireg učešća zainteresovanih građana, u skladu sa Statutom i ovim pravilima.

Član 20.

Mjesni zbor građana se održava za mjesno područje u sastavu mjesne zajednice.

Na mjesnom Zboru građani raspravljaju o svim pitanjima koja su Statutom i ovim Pravilima utvrđena za djelokrug Zbora građana.

Građani na mjesnom Zboru iniciraju organizovanje poslova koji neposredno utiču na svakodnevne potrebe, život i rad građana u mjestu stanovanja a naročito:

 • davanje inicijative za zavođenje samodoprinosa u mjesnoj zajednici;
 • izgradnja i održavanje puteva, kanalizacije, vodovoda i drugih sadržaja komunalnih potreba i infrastrukture;
 • uređenje naselja, izgradnju i uređenje parkova, nasada, dječijih igrališta, sportskih objekata i sl;
 • čišćenje javnih površina, odvoz smeća, odvođenje atmosferskih voda, pitanja zaštite okoliša;
 • razvoj kulture i fizičke kulture, bavljenje sportom i rekreacijom i slično

Član 21.

U radu Zbora građana mogu da učestvuju građani upisani u birački spisak na području Općine koji imaju prebivalište na području mjesne zajednice, odnosno imaju prebivalište na mjesnom području za koje je sazvan Zbor građana.

Savjet mjesne zajednice svojom odlukom utvrdiće broj prisutnih građana neophodan za punovažan rad Zbora, kada se održava jedinstveno za mjesnu zajednicu u zavisnosti od broja građana u mjesnoj zajednici, odnosno kada je sazvan za mjesno područje u zavisnosti od broja građana na datom mjesnom području.

Član 22.

Radom Zbora građana mjesnog područja rukovodi član Savjeta mjesne zajednice sa datog mjesnog područja koji se određuje većinom glasova prisutnih građana.

Dnevni red koji je predložen odlukom Savjeta mjesne zajednice o sazivanju Zbora građana utvrđuje se većinom glasova prisutnih građana.

Stavovi ili mišljenje Zbora građana kao i prijedlozi i inicijative o određenom pitanju, utvrđuju se većinom glasova prisutnih građana i pismeno formulišu u zapisniku koji potpisuje predsjedavajući iz stava 1. ovog člana.

Zapisnik se dostavlja Savjetu mjesne zajednice, odnosno Općinskom vijeću i Općinskom načelniku ukoliko je Zbor građana sazvan na njihovo traženje, a stavovi Zbora građana mogu se objaviti na oglasnoj ploči mjesne zajednice u cilju informisanja građana.

 1. Savjet mjesne zajednice

Član 23.

Savjet Mjesne zajednice je najviši organ upravljanja i izvršno tijelo Mjesne zajednice u Mjesnoj zajednici  sa pravima, dužnostima i odgovornostima utvrđenim ovim Pravilima.

Član 24.

Savjet mjesne zajednice u okviru samoupravnog djelokruga, naročito:

 • donosi Pravila mjesne zajednice, koja potvrđuje Zbor građana,
 • donosi odluke u poslovima od neposrednog interesa građana za koje je Statutom i ovim pravilima utvrđeno da se ostvaruju kroz organe mjesne zajednice,
 • odlučuje u izvršavanju poslova koji su odlukom Općinskog vijeća preneseni na mjesne zajednice,
 • odlučuje u poslovima koji se finansiraju iz sredstava koja se neposredno prikupljaju od građana ili se pribavljaju na drugi način od strane mjesne zajednice (vršenjem usluga i drugim aktivnostima koje organizuje mjesna zajednica),
 • odlučuje o prijedlogu za raspisivanje referenduma u mjesnoj zajednici,
 • pokreće postupak za donošenje odluke o zavođenju samodoprinosa u mjesnoj zajednici,
 • saziva Zbor građana jedinstveno za mjesnu zajednicu ili po mjesnim područjima,
 • donosi program, plan rada i finansijski plan mjesne zajednice, koje potvrđuje Zbor građana, a na ista saglasnost daje Općinsko vijeće,
 • daje mišljenja i zauzima stavove na traženje Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u postupku konsultacija utvrđenih Statutom,
 • izrađuje godišnji izvještaj o radu Savjeta mjesne zajednice koji podnosi Općinskom vijeću putem nadležne službe, nakon što ga usvoji Zbor građana,
 • razvija odnose saradnje sa udruženjima, grupama dobrovoljaca i nosiocima ostalih aktivnosti kulturnog, rekreativnog i sportskog karaktera u mjesnoj zajednici, kao i aktivnosti sa humanitarnim i društvenim ciljem;
 • inicira sazivanje susreta i savjetovanja građana i drugih korisnika usluga općinskih službi da bi se došlo do saznanja o potrebama i problemima, ili da bi se građani konsultovali vezano za projekte i planove općinskih organa, ili da bi se formulisali prijedlozi organa mjesne zajednice koji će se predočiti Općinskom vijeću i Općinskom načelniku;
 • vrši i druge poslove koji se shodno odredbama zakona, Statuta i drugih akata Općinskog vijeća ostvaruju u mjesnoj zajednici.

Član 25.

Radi razmatranja pojedinih pitanja iz svoje nadležnosti i pripremanja prijedloga za njihovo rješavanje, Savjet mjesne zajednice može obrazovati odbore, savjete i komisije i druga stalna ili povremena radna tijela.

Način obrazovanja, sastav, djelokrug i ovlaštenja radnih tijela utvrđuje se u skladu sa posebnim odlukama Savjeta mjesne zajednice.

2.1.Izbori za članove Savjeta mjesnih zajednica

Član 26.

Članovi Savjeta mjesne zajednice su predstavnici građana mjesnih područja izabrani neposrednim, tajnim glasanjem, sa mandatom, pravima i obavezama propisanim Statutom i ovim Pravilima.

Izbori za članove Savjeta mjesne zajednice održavaju se najkasnije u roku od šest mjeseci, nakon konstituisanja Općinskog vijeća.

Mandat članova Savjeta mjesne zajednice traje koliko i mandat Općinskih vijećnika. Savjet mjesne zajednice Vogošća II broji 9 članova kako slijedi:

 • za mjesno područje Gornja Jošanica I – 1 član.
 • za mjesna područja: Gornja Jošanica II i Kremeš – 1 član,
 • za mjesno područje Gornja Jošanica III – 1 član,
 • za mjesna područja: Vogošćanskih odreda i Merzuka Feriza– 1 član,
 • za mjesna područja: Spasoje Blagovčanina, dio ulice Igmanska (parni brojevi, od broja 38 do broja 92) i dio ulice Akifa ef. Biserovića (od broja 3 do broja 7) – 1 član,
 • za mjesna područja: Skendera Kulenovića i Remzije Veje – 1 član,
 • za mjesna područja: Partizanskog odreda Zvijezda i Branilaca Vijenca – 1 član,
 • za mjesna područja: dio ulice Rosulje (neparni brojevi, od broja 1 do broja 35), Rosulje I (novoizgrađena ulica u naselju Rosulje) i Rosulje III (novoizgrađena ulica u naselju Rosulje) – 1 član i
 • za mjesna područja: Tome Mendeša i 24. Juna (novoizgrađena ulica u naselju Rosulje) – 1 član.

Prilikom izbora članova Savjeta mjesne zajednice, mora se osigurati srazmjerna zastupljenost članova Savjeta mjesne zajednice prema broju birača u pojedinom naselju ili dijelu naselja.

Član 27.

Izbore za članove Savjeta mjesne zajednice raspisuje Općinsko vijeće.

Odlukom o raspisivanju izbora za članove Savjeta Mjesnih zajednica, utvrđuje se broj članova Savjeta, koji se bira za svaku mjesnu zajednicu, način provođenja izbora, mjesto i vrijeme održavanja izbora, organi za provođenje izbora, podnošenje prijedloga, postupak glasanja, brojanja glasova, objavljivanje i potvrđivanje rezultata izbora, mandat članova Savjeta mjesne zajednice, sredstva potrebna za provođenje izbora, i druga pitanja u vezi sa izbornim procesom.

Općinska izborna komisija organizuje i provodi izbore za članove Savjeta mjesnih zajednica.

U pripremi i provođenju izbora Općinska izborna komisija ovjerava izjave kandidata o prihvatanju kandidature, određuje biračka mjesta, imenuje biračke odbore, vrši obuku biračkih odbora, donosi upustva o postupku provođenja izbora i rješava sva druga pitanja vezana za izborni proces.

Izbori za članove Savjeta mjesne zajednice provode se na principima utvrđenim Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine.

Član 28.

Kandidaturu za članove Savjeta mjesne zajednice mogu podnijeti građani pojedinačno, grupe građana i političke partije koje imaju općinske odbore na području općine Vogošća.

Kandidatske liste se dostavljaju jedinstveno za svaku mjesnu zajednicu, s tim da na listi može biti predložen po jedan kandidat za svako mjesno područje.

Prilikom predlaganja kandidata za članove Savjeta mjesne zajednice, potrebno je voditi računa da sastav kandidatske liste održava približno nacionalnu strukturu, zastupljenost spolova i mladih.

Član 29.

Kandidatske liste i kandidature za članove Savjeta mjesne zajednice podnose se najkasnije 30 dana prije održavanja izbora.

Ukoliko se radi o kandidaturi pojedinca za člana Savjeta mjesne zajednice,  ista mora biti podržana potpisima 10 građana sa istog mjesnog područja.

Ukoliko se radi o kandidatskoj listi za izbor dijela članova Savjeta mjesne zajednice, ista mora biti podržana potpisima 15 građana sa mjesnih područja za koja se podnosi kandidatura.

Ukoliko se radi o kandidatskoj listi za izbor svih članova za Savjet mjesne zajednice  ista mora biti podržana potpisima 20 građana sa svih mjesnih područja iz te mjesne zajednice.

Član 30.

Općinska izborna komisija ovjerava kandidaturu za svakog kandidata.

Kandidatura će biti odbijena ukoliko kandidat:

 • nema prebivalište na mjesnom području odnosno nije upisan u Centralni birački  spisak za ulice ili naselja koja pripadaju mjesnom području  za koje je kandidovan;
 • ako nije priložena pismena izjava kandidata o prihvatanju kandidature ovjerena od strane Općinske izborne komisije ili nadležnog općinskog organa za ovjeru ;
 • i ukoliko ne sadrži potrebnu podršku potpisa građana propisanu u članu 29. stav. 2, stav 3 ili stav 4. Pravila.

Član 31.

Izbori za članove Savjeta mjesne zajednice održavaju se jedinstveno za područje mjesne zajednice.

Za člana Savjeta mjesne zajednice izabran je kandidat koji je dobio najviše glasova sa mjesnog područja.

Član 32.

Nakon verifikacije izbora, od strane Općinskog Vijeća, izabranim članovima Savjeta mjesnih zajednica Općinska izborna komisija izdaje uvjerenja o dobijenim mandatima.

Mandat člana Savjeta mjesne zajednice prestaje prije isteka vremena na koje je izabran, u sljedećim slučajevima:

 • ostavkom
 • usljed smrti
 • zbog promjene prebivališta
 • ili usljed tri neopravdana izostanka sa sjednica Savjeta mjesne zajednice

U slučaju iz stava 2. ovog, člana, Općinska izborna komisija će utvrditi prestanak mandata i dodjeliti mandat sljedećem kandidatu, sa najvećim brojem glasova, za navedeno mjesno područje.

Član 33.

Zaštitu izbornih prava na izborima za članove Savjeta mjesnih zajednica osiguravaju Općinska izborna komisija i Općinsko vijeće.

Općinska izborna komisija je nadležna za rješavanje svih prigovora u izbornom procesu i  odluke koje donosi su konačne.

Općinsko vijeće u zaštiti izbornih prava može poništiti izbore za određenu mjesnu zajednicu, ukoliko ustanovi da je u izbornom procesu došlo do bitnih nepravilnosti i povreda izbornog procesa, koji su uticali na rezultate izbora.

2.2 Prava i dužnosti članova Savjeta mjesnih zajednica

Član 34.

U ostvarivanju prava i dužnosti u okviru mjesne samouprave član Savjeta mjesne zajednice, naročito:

 • prisustvuje sjednici Savjeta mjesne zajednice i učestvuje u radu i odlučivanju;
 • podnosi prijedloge odluka iz nadležnosti Savjeta mjesne zajednice;
 • postavlja pitanja i pokreće raspravu o sprovođenju programa rada Savjeta mjesne zajednice i daje inicijative za razmatranje i rješavanje određenih pitanja iz nadležnosti Savjeta mjesne zajednice;
 • učestvuje u obavještavanju građana mjesne zajednice o pitanjima o kojima odlučuje Savjet mjesne zajednice i obavezno prisustvuje i rukovodi Zborom građana mjesnog područja koje predstavlja u Savjetu mjesne zajednice;
 • ima pravo da bude redovno i blagovremeno obaviješten o svim pitanjima čije mu je poznavanje potrebno radi vršenja funkcije.

Član 35.

Članovi Savjeta mjesne zajednice imaju pravo na naknadu za svoj rad što se utvrđuje odlukom Općinskog vijeća.

2.3. Konstituisanje Savjeta mjesne zajednice

Član 36.

Prva sjednica Savjeta mjesne zajednice održat će se najkasnije u roku od trideset dana od verifikacije rezultata izbora.

Sjednica može biti održana uz prisustvo najmanje dvije trećine izabranih članova.

Savjet mjesne zajednice donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova.

Prvu sjednicu novoizabranog Savjeta mjesne zajednice saziva predsjednik Savjeta u predhodnom mandatu a u slučaju njegove spriječenosti  najstariji član novog saziva.

Član 37.

Savjet mjesne zajednice na prvoj sjednici bira predsjednika i zamjenika predsjednika iz reda svojih članova.

Predsjednik Savjeta mjesne zajednice i njegov zamjenik biraju se većinom glasova izabranih članova, javnim glasanjem.

Predsjednik Savjeta mjesne zajednice:

 • predstavlja mjesnu zajednicu,
 • saziva i predsjedava Savjetom, predlaže dnevni red i određuje dan i vrijeme održavanja sjednice,
 • realizuje odluku Savjeta o sazivanju Zbora građana jedinstveno ili po mjesnim područjima,
 • odgovoran je za izvršavanje odluka Savjeta,
 • ostvaruje saradnju mjesne zajednice sa Općinskim vijećem i Općinskim načelnikom, te prisustvuje sjednicama Općinskog vijeća,
 • ostvaruje saradnju mjesne zajednice sa drugim mjesnim zajednicama i pokreće saradnju po pitanjima od zajedničkog interesa,
 • promovira konferencije i savjetovanja o problemima od interesa za građane u mjesnoj zajednici koji su u nadležnosti organa mjesne zajednice i Općine,
 • osigurava blagovremeno i potpuno informisanje o aktivnostima i inicijativama organa mjesne zajednice,
 • obavlja i druge dužnosti koje mu se dodjeljuju od strane Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i organa mjesne zajednice.

Predsjednik Savjeta mjesne zajednice i zamjenik predsjednika Savjeta mjesne zajednice mogu biti smijenjeni prije isteka vremena na koje su izabrani većinom glasova izabranih članova Savjeta.

Član 38.

Zamjenik predsjednika zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove  odsutnosti ili spriječenosti i sarađuje sa predsjednikom u izvršavanju odluka Savjeta.

Član 39.

Organi mjesnih zajednica bit će obavezno konsultovani o pitanjima o kojima Općinsko vijeće  odlučuje dvotrećinskom većinom i u postupku donošenja planova Općine, kao i drugim pitanjima o kojim je zatražena konsultacija od Općinskog vijeća ili Općinskog načelnika.

Organi mjesnih zajednica mogu davati inicijative o pitanjima iz nadležnosti mjesne zajednice, Općine i institucija koje vrše javne ovlasti.

V- NADZOR I KONTROLA U MJESNOJ ZAJEDNICI

Član 40.

Rad i odluke organa mjesne zajednice podliježu nadzoru u pogledu zakonitosti i usklađenosti sa Statutom, propisima i drugim aktima Općine i ovim Pravilima.

Nadzor nad zakonitošću rada organa mjesne zajednice obavlja Općinsko vijeće.

Općinsko vijeće ima pravo da poništi odluke Savjeta mjesne zajednice ukoliko se njima krše zakon, Statut, propisi Općine i ova Pravila.

Općinsko vijeće može predložiti Savjetu mjesne zajednice da razriješi predsjednika Savjeta mjesne zajednice ako u svom radu učestalo krši zakon, Statut i propise Općine, ova Pravila i ne izvršava povjerene poslove.

Član 41.

Općinski načelnik prati rad organa mjesne zajednice putem općinskih službi koje vrše administrativne i stručne poslove za organe mjesne zajednice i upozorava Općinsko vijeće na pojave kršenja zakonitosti i neusklađenosti sa Statutom, propisima, drugim aktima Općine i ovim Pravilima.

VI – SREDSTVA I FINANSIJSKO POSLOVANJE MJESNE ZAJEDNICE

Član 42.

Sredstva za rad mjesne zajednice, odnosno drugog oblika mjesne samouprave su:

 1. mjesne zajednice imat će prihode srazmjerne ovlaštenjima predviđenim zakonom i Statutom:
 2. sistem finansiranja mjesne zajednice mora biti dovoljno raznovrstan i evolutan kako bi mogao slijediti, koliko je praktički moguće, promjene stvarnih troškova obavljanja poslova iz ovlaštenja mjesne zajednice;
 3. sredstva osigurana iz sredstava samodoprinosa;
 4. sradstva za usluge koja svojim aktivnostima ostvaruje mjesna zajednica;
 5. pokloni i druga sredstva.

Mjesna zajednica koristi sredstva u skladu sa svojim programima i planovima.

Član 43.

Odluka o raspisivanju samodoprinosa u mjesnoj zajednici donosi se referendumom građana upisanih u birački spisak Općine na području mjesne zajednice.

Odluka o raspisivanju samodoprinosa stupa na snagu nakon verifikacije od strane Općinskog vijeća.

Član 44.

Finansijskim sredstvima koja mjesna zajednica ostvari od građana i svojim preduzetim aktivnostima, raspolaže Savjet mjesne zajednice i upotrebljava ih za izvršenje programa i planova rada mjesne zajednice, odnosno za izvršenje poslova za koje su namjenski usmjerena određena sredstva.

Finansijska sredstva iz prethodnog stava posebno se računovodstveno evidentiraju. Raspolaganje ovim sredstvima vrši se na osnovu odluke Savjeta mjesne zajednice a predsjednik Savjeta mjesne zajednice obavezno je supotpisnik naloga za utrošak ovih sredstava.

Član 45.

Savjet mjesne zajednice sačinjava godišnji finansijski plan i izvještaj o izvršenju finansijskog plana koji podnosi  Općinskom vijeću, zajedno sa izvještajem o radu Savjeta.

Član 46.

Na upotrebu i kontrolu korištenja finansijskih sredstava koje Općina obezbjeđuje mjesnoj zajednici u Budžetu primjenjuju se propisi kojima se uređuje donošenje i izvršavanje Budžeta.

Član 47.

Finansijsko poslovanje mjesne zajednice obavlja se u skladu sa važećim finansijskim propisima.

Finansijsko poslovanje obavezno se vodi na način koji osigurava stvarni uvid u finansijske poslove i finansijsko stanje mjesne zajednice.

Finansijsko-računovodstvene poslove za mjesne zajednice obavlja nadležna općinska služba.

VII – STRUČNI I ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKI POSLOVI MJESNE ZAJEDNICE

Član 48.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe organa mjesne zajednice vrši sekretar mjesne zajednice u sklopu nadležne općinske službe. Organi mjesne zajednice mogu se obratiti ostalim stručnim službama Općine za pomoć i saradnju u obavljanju poslova iz njihove nadležnosti.

Član 49.

Općina se stara o obezbjeđivanju prostorija, opreme i sredstava za rad organa mjesne zajednice.

VIII – JAVNOST RADA I INFORMISANJE

Član 50.

Rad organa mjesne zajednice je javan.

Javnost rada organa mjesne zajednice obezbjeđuje se:

 • javnim održavanjem sjednica Savjeta mjesne zajednice i njegovih radnih tijela,
 • informisanjem građana putem sredstava javnog informisanja,
 • informisanjem građana putem informacionog sistema Općine,
 • objavljivanjem donesenih odluka i drugih akata isticanjem na oglasnoj ploči i drugim vidnim mjestima u mjesnoj zajednici ili na drugi građanima dostupan način,
 • davanjem javnog odgovora Savjeta mjesne zajednice na pitanja koja postavljaju građani na Zboru građana, drugim oblicima susreta i savjetovanja građana ili na sastancima udruženja građana u mjesnoj zajednici.

Član 51.

Informisanje u mjesnoj zajednici se organizuje i realizuje u cilju stvaranja preduslova za:

 • aktivno učešće građana u odlučivanju u mjesnoj zajednici,
 • uticaj građana na usmjeravanje društveno-ekonomskog i prostornog razvoja mjesne zajednice,
 • javnost rada i odgovornost svih organa mjesne zajednice, nosilaca javnih i drugih funkcija u mjesnoj zajednici,
 • redovno praćenje izvršenja donesenih odluka i zaključaka organa mjesne zajednice.

Za informisanje građana, u skladu sa ovim Pravilima, odgovoran je Savjet mjesne zajednice.

Član 52.

Općina će se starati da putem svog informacionog sistema učini dostupnim i blagovremenim informacije o radu organa mjesne zajednice i omogući ostvarenje prava građana na informisanje utvrđena Statutom i ovim Pravilima

IX – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 53.

Sva ostala pitanja organizacije i rada mjesne zajednice koja nisu regulisana ovim pravilima, uređuju se odlukama Savjeta mjesne zajednice donesenim u skladu sa Statutom i ovim Pravilima.

Član 54.

Sva opća akta mjesne zajednice moraju se usaglasiti sa odredbama ovih Pravila u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovih Pravila.

Član 55.

Gramatička terminologija za imenice upotrijebljene u ovim Pravilima  u muškom rodu odnose se  na oba spola.

Član 56.

Stupanjem na snagu ovih Pravila prestaju da važe Pravila mjesne zajednice broj: 04-398/01  od 16.11.2001. godine.

Član 57.

Ova Pravila stupaju na snagu nakon što na ista da saglasnost Općinsko vijeće, a objavit će se na Oglasnoj ploči mjesne zajednice.

Broj: 07-05-2305/13

Vogošća, 27.11.2013. godine

PREDSJEDNIK SAVJETA MJESNE ZAJEDNICE VOGOŠĆA II

Amir Mustafić

Zbor građana Mjesne zajednice Vogošća II dana  05.12.2013. godine potvrdio je Pravila Mjesne zajednice Vogošća II.

RUKOVODILAC ZBORA GRAĐANA  MJESNE ZAJEDNICE VOGOŠĆA II

Amir Mustafić

Općinsko vijeće Vogošća na sjednici održanoj ____________________ dalo je saglasnost na Pravila Mjesne zajednice Vogošća II.

Broj:

Vogošća,

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

Esad Piknjač

MZ Vogošća II

Na osnovu člana 97.  Statuta Općine Vogošća („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 27/14 – Prečišćeni tekst, 14/15 i 9/20) Savjet Mjesne zajednice Vogošća II na sjednici održanoj 17.03.2021. godine, donio je

IZMJENE I DOPUNU PRAVILA MZ VOGOŠĆA II

 Član 1.

             U članu 27. stav 3. Pravila MZ Vogošća II riječi „Općinska izborna komisija“ mijenjaju se i glase: „Komisija za provođenje izbora članova Savjeta mjesnih zajednica, koju imenuje Općinsko vijeće“.

U istom članu u stavu 4. riječi „Općinska izborna komisija“ mijenjaju se i glase: „Komisija za provođenje izbora članova Savjeta mjesnih zajednica“.

Član 2.

             U članu 28. stav 2. umjesto tačke na kraju rečenice stavlja se zarez i dodaju se riječi: „odnosno dva ako to mjesno područje ima dva kandidata koji predstavljaju to mjesno područje“.

Član 3.

             U članu 30. stav 1. riječi „Općinska izborna komisija“ mijenjaju se i glase: „Komisija za provođenje izbora članova Savjeta mjesnih zajednica“.

U istom članu u stavu 2. alineja 2. riječi „Općinske izborne komisije“ mijenjaju se i glase: „Komisije za provođenje izbora članova Savjeta mjesnih zajednica“.

Član 4.

U članu 32. stav 1. riječi „Općinska izborna komisija“ mijenjaju se i glase: „Komisija za provođenje izbora članova Savjeta mjesnih zajednica“.

U istom članu u stavu 3. riječi „Općinska izborna komisija“ mijenjaju se i glase: „Komisija za provođenje izbora članova Savjeta mjesnih zajednica“.

Član 5.

             U članu 33. stav 1. riječi „Općinska izborna komisija“ mijenjaju se i glase: „Komisija za provođenje izbora članova Savjeta mjesnih zajednica“.

U istom članu u stavu 2. riječi „Općinska izborna komisija“ mijenjaju se i glase: „Komisija za provođenje izbora članova Savjeta mjesnih zajednica“.

 Član 6.

Ove Izmjene i dopuna Pravila MZ Vogošća II stupaju na snagu nakon što na iste da saglasnost Općinsko vijeće, a objavit će se na Oglasnoj ploči MZ Vogošća II.

Broj:14-04-451/21

Vogošća: 17.03.2021. godine

PREDSJEDNIK SAVJETA MJESNE ZAJEDNICE VOGOŠĆA II

_______________

Zbor građana MZ Vogošća II dana  17.03.2021. godine potvrdio je Izmjene i dopunu Pravila MZ Vogošća II.

RUKOVODILAC ZBORA GRAĐANA MJESNE ZAJEDNICE VOGOŠĆA II

_______________

Općinsko vijeće Vogošća na sjednici održanoj ____________________ dalo je saglasnost na Izmjene i dopunu Pravila MZ Vogošća II.

Broj:

Vogošća,

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

Gljiva Avdo

Comments are closed.

Close Search Window