Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu

1

ŠEF SLUŽBE

Elma Kerla-Đogić

Vrši sljedeće poslove i zadatke:

  • izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa i provodi utvrđenu politiku,
  • analizira, inicira ili učestvuje u izradi propisa u oblastima za koje je osnovana,
  • priprema prijedloge općinskih propisa vezanih za oblasti za koje je osnovana za Općinskog načelnika ili Općinsko vijeće,
  • prati stanje i rješava u upravnim stvarima i preduzima upravne i druge mjere u oblasti za koje je osnovana,
  • stara se o socijalnom stanju i zdravstvenim prilikama stanovnika i stvaranju uslova za zadovoljavanje potreba iz ove oblasti na području Općine,
  • inicira i učestvuje u izradi i realizaciji planova socijalno-materijalne zaštite stanovnika u stanju socijalne potrebe,
  • sagledava i prati socijalnu sliku stanovništva i utvrđuje liste lica u stanju socijalne potrebe,
  • planira i učestvuje u implementaciji svih oblika zaštite i brige o izbjeglicama i raseljenim licima u saradnji sa drugim Službama, organima i dr.,
  • vrši obračun i priprema isplatu za korisnike boračko invalidske i socijalne zaštite,
  • vrši i druge poslove iz svog djelokruga kao i poslove koje joj u zadatak stave Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

UPOSLENICI

Stručni savjetnik za upravno rješavanje u oblasti boračko-invalidske i socijalne zaštite

Adresa: II-41 Tel: 033/586-472 Mail: adi.arapovic@vogosca.ba

Viši samostalni referent za finansijske poslove i obračun

Adresa: II-40 Tel: 033/586-471 Mail: emina.mujagic@vogosca.ba

Viši referent za saradnju sa boračkim udruženjima i za opće poslove

Adresa: II-41 Tel: 033/586-472 Mail: murisa.durmic@vogosca.ba

Viši referent za civilne žrtve rata, porodilje, subvenciju troškova obdaništa i zdravstvenu zaštitu

Adresa: II-42 Tel: 033/586-467 Mail: elvira.bakija@vogosca.ba

Viši referent za raseljena lica i izbjeglice i poslove prijema stranaka

Adresa: II-44 Tel: 033/586-474 Mail: alma.karaman@vogosca.ba

Viši referent za obračun porodičnih invalidnina

Adresa: II-40 Tel: 033/586-471 Mail: azra.sahic@vogosca.ba

Viši referent za obračun korisnika prava po osnovu socijalne zaštite i knjigovodstvene poslove

Adresa: II-40 Tel: 033/586-466 Mail: maida.rizvic@vogosca.ba

Comments are closed.

Close Search Window