Služba za budžet i finansije

Pomoćnik-04

ŠEF SLUŽBE

Esmeralda Halać-Dević

Vrši sljedeće poslove i zadatke:

 • Izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa i provodi utvrđenu politiku iz oblasti za koje je osnovana,
 • Analizira, inicira ili učestvuje u izradi propisa u oblastima za koje je osnovana,
 • Priprema prijedloge općinskih propisa vezanih za oblasti za koje je osnovana za Općinskog načelnika ili Općinsko vijeće,
 • Razvija projektni pristup kod realizacije razvojnih prioriteta na nivou Općine,
 • Rješava u upravnim stvarima i preduzima upravne i druge mjere za oblasti za koje je osnovana,
 • Učestvuje u poslovima vezanim za fiskalnu odgovornost u organu uprave,
 • Vrši poslove interne revizije Općine,
 • Organizuje eksternu reviziju i postupa po preporukama iste,
 • Sprovodi utvrđenu politiku iz oblasti budžeta i finansija i predlaže mjere za izvršenje budžeta i drugih akata vezanih za budžet i računovodstvo u skladu sa zakonom,
 • Izrađuje nacrt i prijedlog budžeta, izmjene i dopune budžeta i prijedloge odluka o privremenom finansiranju Općine i organizuje javnu raspravu po istim,
 • Izrađuje prijedlog završnog računa, izvještaje o izvršenju budžeta i druge potrebne analitičko-informativne materijale za Općinsko vijeće, Općinskog načelnika, kantonalne, federalne i druge organe u skladu sa zakonom i drugim propisima,
 • Vrši sve poslove vezane za izvršenje budžeta Općine, a posebno se stara o naplati prihoda,
 • Daje stručno mišljenje po nalazu i izvještaju komisije za kontrolu trošenja budžetskih sredstava,
 • Vodi knjigovodstvene evidencije osnovnih sredstava i druge imovine Općine, vrši obračun amortizacije, organizuje godišnji popis imovine u skladu sa zakonom i drugim propisima,
 • Vodi knjigovodstvene evidencije prihoda i rashoda i druge knjigovodstvene evidencije, kao i druge poslove računovodstva (plaćanje poreza i doprinosa i drugih obaveza Općine, blagajničke poslove) i sve druge poslove koji se odnose na finansijsko-materijalno poslovanje Općine,
 • Izrađuje prijedloge odluka i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik,
 • Daje mišljenja, prijedloge i sugestije kod izrade akata koji se usvajaju na nivou Kantona, Federacije iz oblasti za koju je obrazovana,
 • Obavlja poslove planiranja, praćenja i izvještavanja o izvršenju budžeta,
 • Vrši obračun i isplatu plaća za sve uposlenike, te i druge isplate budžetskim korisnicima,
 • Vrši i druge poslove iz svog djelokruga kao i poslove koje joj u zadatak stave Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

UPOSLENICI

Stručni savjetnik za izvršavanje budžeta

Adresa: III-67 Tel: 033/586-426 Mail: mubera.bogilovic@vogosca.ba

Stručni saradnik za budžet i poslove likvidature

Adresa: III-67 Tel: 033/586-426 Mail: dzemila.duric@vogosca.ba

Viši referent za računovodstvene poslove budžeta

Adresa: III-68 Tel: 033/586-424 Mail: elvisa.becirovic@vogosca.ba

Stručni savjetnik za izvršavanje budžeta

Adresa: III-68 Tel: 033/586-424 Mail: edina.spahic@vogosca.ba

Comments are closed.

Close Search Window