Služba za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti

Pomoćnik-08

ŠEF SLUŽBE

Kenan Alikadić

Vrši sljedeće poslove i zadatke:

 • izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa i provodi utvrđenu politiku iz oblasti za koje je osnovana,
 • analizira, inicira ili učestvuje u izradi propisa u oblastima za koje je osnovana,
 • priprema prijedloge općinskih propisa vezanih za oblasti za koje je osnovana za Općinskog načelnika ili Općinsko vijeće,
 • prati stanje, preduzima mjere za stvaranje povoljnog ambijenta za razvoj privrede, te bolju iskorištenost resursa Općine,
 • učestvuje u realizaciji programa razvoja i predlaže mjere za unapređenje stanja u privrednim djelatnostima, posebno u razvoju malih i srednjih preduzeća i samostalnog privređivanja,
 • obezbjeđuje kontinuirano praćenje provedbe strateških planskih dokumenata, ažurira i inicira izradu projektnih prijedloga za oblasti za koje je osnovana,
 • razvija projektni pristup kod realizacije razvojnih prioriteta za oblasti za koje je osnovana,
 • rješava u upravnim stvarima i preduzima upravne i druge mjere za oblasti za koje je osnovana,
 • učestvuje u izradi Programa javnih investicija, te poslovima vezanim za fiskalnu odgovornost u organu uprave,
 • vodi brigu o privrednim resursima Općine i razvoju programa za unapređenje stanja u ovoj oblasti,
 • vodi registre samostalnih privrednika-obrtnika Općine,
 • učestvuje u predlaganju i sprovodi utvrđenu politiku u oblasti gazdovanja i upravljanja poslovnim prostorima, kao i kontrolu racionalnog korištenja prostora koji su vlasništvo Općine Vogošća (vodi evidenciju, provodi postupak dodjele, prati stanje u oblasti, preduzima mjere i odgovorna je za provođenje istih, kao i poslove vezane za kupovinu i prodaju poslovnih prostora),
 • prati stanje u oblasti zapošljavanja na području Općine i vodi evidenciju o izdavanju radnih knjižica,
 • izrađuje prijedloge odluka i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik,
 • daje mišljenja, prijedloge i sugestije kod izrade akata koji se usvajaju na nivou Kantona, Federacije iz oblasti za koju je osnovana,
 • provodi i unapređuje proceduru saradnje sa nevladinim organizacijama, bankarskim sektorom, javim preduzećima, privrednim subjektima, fondacijama, te drugim institucijama po pitanju poslova iz djelokruga rada Službe,
 • izrađuje, odnosno obezbjeđuje izradu aplikacija po standardnim procedurama za finansiranje projektnih prijedloga iz oblasti za koje je osnovana,
 • obezbjeđuje prezentacije i promocije projekata iz nadležnosti službe,
 • obezbjeđuje kontinuirano praćenje provedbe strateških planskih dokumenata, ažurira i inicira izradu projektnih prijedloga iz oblasti za koju je osnovana,
 • vodi brigu o privrednim, prirodnim i poljoprivrednim resursima Općine i razvoju programa za unapređenje stanja u ovoj oblasti,
 • vodi registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata,
 • vodi brigu o razvoju turističkih resursa Općine,
 • vodi brigu o zaštiti okoliša Općine i programe za unapređenja stanja u ovoj oblasti,
 • predlaže i sprovodi utvrđenu politiku i stvara uslove za razvoj i osigurava lokalne potrebe stanovništva u oblasti, obrazovanja i odgoja, kulturi, fizičkoj kulturi i sportu, te obezbjeđuje saradnju sa organima drugih općina i organa Kantona iz oblasti za koju je i obrazovana,
 • vodi evidenciju i koordinira rad sportskih, kulturnih i drugih institucija koje su od značaja za Općinu, ostvaruje saradnju sa udruženjima vjerskim zajednicama i osigurava da rade na ostvarivanju planiranih ciljeva,
 • stara se o stvaranju uslova za unapređenje odgojno-obrazovnog procesa u osnovnim školama i vrši nadzor nad ostvarivanjem javnog interesa Općine u oblasti kulture, sporta i mladih,
 • vrši upravni nadzor nad radom Javne ustanove “Kulturno-sportski centar” Vogošća i upravni nadzor nad radom JP Radio-televizije Vogošća d.o.o.,
 • vrši i druge poslove iz svog djelokruga kao i poslove koje joj u zadatak stave Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

Integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti :

Vrši sljedeće poslove i zadatke:

 • provodi i unapređuje proceduru saradnje sa nevladinim organizacijama i organizacijama civilnog društva
 • izrađuje, odnosno obezbjeđuje izradu aplikacija po standardnim procedurama za finansiranje projektnih prijedloga iz oblasti za koju je osnovan,
 • obezbjeđuje prezentacije i promocije projekata iz nadležnosti službe,
 • obezbjeđuje kontinuirano praćenje provedbe strateških planskih dokumenata, ažurira i inicira izradu projektnih prijedloga iz oblasti za koju je osnovan,
 • razvija projektni pristup kod realizacije razvojnih prioriteta iz djelokruga rada Službe,
 • vodi brigu o razvoju turističkih resursa Općine,
 • vodi brigu o zaštiti okoliša Općine i programe za unapređenja stanja u ovoj oblasti,
 • predlaže i sprovodi utvrđenu politiku i stvara uslove za razvoj i osigurava lokalne potrebe stanovništva u oblasti, obrazovanja i odgoja, kulturi, fizičkoj kulturi i sportu, te obezbjeđuje saradnju sa organima drugih općina i organa Kantona iz oblasti za koju je i obrazovan,
 • vodi evidenciju i koordinira rad sportskih, kulturnih i drugih institucija koje su od značaja za Općinu, ostvaruje saradnju sa udruženjima, vjerskim zajednicama i osigurava da rade na ostvarivanju planiranih ciljeva,
 • stara se o stvaranju uslova za unapređenje odgojno-obrazovnog procesa u osnovnim školama i vrši nadzor nad ostvarivanjem javnog interesa Općine u oblasti kulture i sporta,
 • vrši upravni nadzor nad radom Javne ustanove “Kulturno-sportski centar” Vogošća i upravni nadzor nad radom JP Radio-televizije Vogošća d.o.o.,
 • vrši i druge poslove iz djelokruga Odsjeka, kao i poslove koje mu u zadatak stave Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

UPOSLENICI

Stručni savjetnik za pravne poslove iz oblasti privrede Adresa: III-66 Tel: 033/586-422 Mail: amela.zeherovic@vogosca.ba

Viši referent za podršku u privredi

Adresa: III-75 Tel: 033/586-421 Mail: almerija.kruscica@vogosca.ba

Stručni savjetnik za poljoprivredu i vodoprivredu Adresa: III-66 Tel: 033/586-422 Mail: razija.sipovic@vogosca.ba
Stručni savjetnik za obrazovanje, kulturu, sport, omladinu i nevladine organizacije Adresa: III-71 Tel: 033/586-414 Mail: adila.zgalj@vogosca.ba
Stručni saradnik za sport, kulturu i nevladine organizacije Adresa: III-71 Tel: 033/586-414 Mail: emir.dragolj@vogosca.ba

Comments are closed.

Close Search Window