Stručna služba za poslove mjesnih zajednica i zajedničke poslove

Pomoćnik-02

RUKOVODILAC SLUŽBE

Đejna Sarač

Vrši sljedeće poslove i zadatke:

 • vrši stručne, administrativne i druge poslove za organe mjesnih zajednica,
 • osigurava javnost rada organa mjesnih zajednica,
 • afirmiše i podstiče neposredno učestvovanje građana u odlučivanju o lokalnim poslovima,
 • obezbjeđuje vršenje poslova i zadataka koji su zakonom i pravilima mjesnih zajednica stavljeni u nadležnost mjesnih zajednica,
 • priprema i obrađuje izvještaje, informacije, analize, programe i planove rada mjesnih zajednica koje razmatraju Općinski načelnik i Općinsko vijeće,
 • obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su odlukom Općinskog vijeća preneseni na mjesne zajednice, organizira rad mjesnih zajednica i obezbjeđuje vršenje svih poslova iz njihove nadležnosti,
 • izvršava sve odluke, zaključke i druge akte koje donose zborovi građana i Savjeti mjesnih zajednica, kao i komisije i tijela koje obrazuju zborovi i Savjeti mjesnih zajednica,
 • vrši stručne, administrativne i druge poslove za potrebe zborova građana, Savjeta mjesnih zajednica, kao i za one organe i tijela koje obrazuju zborovi građana i Savjeti mjesnih zajednica,
 • vrši poslove informatičke podrške korisnicima informacijskog sistema, funkcionisanje računarske mreže, informatičkog sistema, te održavanje i unapređenje softvera i hardvera,
 • vrši poslove nabavke opreme, potrošnog materijala, sitnog inventara, rezervnih dijelova i usluga za potrebe općinskog organa,
 • vrši prepis i umnožavanje materijala za potrebe svih službi za upravu i stručnu službu,
 • vrši opsluživanje telefonske centrale općine,
 • vrši fizičko obezbjeđenje zgrade i prostorija općine,
 • vrši tehničko i tekuće održavanje objekata, uređaja i opreme u zgradi općine,
 • vrši održavanje čistoće u radnim i drugim prostorijama općine,
 • organizuje i vrši prijevoz za službene potrebe rukovodilaca, državnih službenika i namještenika općine održava i čuva službena vozila općine,
 • vrši i druge poslove iz svog djelokruga kao i poslove koje joj u zadatak stave Općinsko vijeće i Općinski načelnik.
 

UPOSLENICI

Stručni savjetnik za računarsku mrežu – IT administrator

Adresa: II-48 Tel: 033/586-404; Mail: opcina@vogosca.ba i dzdevic@bih.net.ba

Viši referent – sekretar MZ Vogošća I

 Tel: 033/430-835 

Viši referent – sekretar MZ Vogošća II

 Tel: 033/432-952 

Viši referent – sekretar MZ Hotonj

 Tel: 033/481-333

Viši referent – sekretar MZ Blagovac

 Tel: 033/430-943

Viši referent – sekretar MZ Semizovac

 Tel: 033/432-026

Viši referent – sekretar MZ Gora

 Tel: 033/415-548

Viši referent – sekretar MZ Svrake

 Tel: 033/430-942

Viši referent – sekretar MZ Kobilja Glava

 Tel: 033/485-567

Viši samostalni referent za nabavke

Adresa: Prizemlje Tel: 033/586-468 Mail: anto.jureta@vogosca.ba

Referent na info pultu

Adresa: Prizemlje Tel: 033/586-456 Mail

Referent za poslove mjesnih zajednica i koordinaciju korištenja vozila

Adresa: Prizemlje Tel: 033/586-457 Mail

Referent vozač–kurir

Adresa: Prizemlje Tel: 033/586-464 Mail:

Referent porter

Tel: 033/586-456

Referent porter

Tel: 033/586-456

Comments are closed.

Close Search Window