Novosti, Obavještenja|

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 49/06 i 51/09), člana 71. stav 2. tačka 1. Statuta Općine Vogošća, prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 27/14 – Prečišćeni tekst, 14/15 i 9/20) Općinski načelnik d o n o s i:

PRAVILNIK o stipendiranju učenika i studenata sportista sa područja Općine Vogošća

Pravilnik iz naslova možete preuzeti  O  V  D  J  E   !

Comments are closed.

Close Search Window