Komunalna infrastruktura, Novosti|

Danas (07.06.2023. godine) potpisan je Ugovor o izvođenju radova na izgradnji kišne i fekalne kanalizacije u naselju Hotonj IV sa obnovom asfaltnih površina nakon izvedenih radova. Ugovor je, ispred Općine Vogošća, potpisao općinski načelnik Migdad Hasanović sa odabranim izvođačem, firmom ,,Bujice “ d.o.o. Konjic, koju zastupa direktor Ahmed Boloban.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 544.972,44 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 637.617,75 KM sa PDV-om.

Dio sredstava u iznosu od 100.000,00 KM s PDV-om sufinansira Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša putem Sporazuma o sufinansiranju projekata iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2023. godinu od namjenskih sredstava- vodne nakanade na području Općine Vogošća, a preostali dio finansira se sredstvima Budžeta Općine Vogošća.

Općina Vogošća je do sada u naselju Hotonj IV fazno izvela oko dva kilometra separatne kanalizacione mreže sa revizionim oknima, te putem KJKP,, Vodovod i Kanalizacija ” d.o.o. Sarajevo izvršila izradu kućnih priključaka.

Ovim Ugovorom planiran je nastavak radova, a to podrazumjeva:

    Izvođenje radova na izgradnji separatne kanalizacione mreže u naselju Hotonj IV, u dužini od cca L= 460 m. Profil cijevi je DN 300 mm (cca 910 m) ,koje su  od centrifugiranog poliestera SN 10 000. Ugrađivati će se GRP okna, vršiti izrada kućnih priključaka (oborinskih i fekalnih) na novoizgrađenu kanalizacionu mrežu, te obnova asfaltnih površina nakon izvedenih radova.

Nadzor nad izvođenjem radova vršiće Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Comments are closed.

Close Search Window