Novosti|

Sjednica će se održati u  ČETVRTAK, 29.02.2024. godine sa početkom u  1000 sati u zgradi Općine Vogošća – I sprat, Velika sala

Za sjednicu je predložen slijedeći :

D N E V N I   R E D

1.Vijećnička pitanja i inicijative

2.Odluka o odobravanju i izdvajanju novčanih sredstava iz Budžeta Općine Vogošća za 2024. godinu za RVI 100% I grupe – paraplegičare sa mjestom prebivališta na području općine Vogošća – Prijedlog

3.a) Odluka  o  usvajanju  Izmjena  i  dopuna  Regulacionog  plana   Industrijskog   kompleksa  „Unis“  u Vogošći – izgradnja poslovnog objekta i rekonstrukcija sa dislokacijom postojeće saobraćajnice (skraćeni postupak) – Prijedlog

3.b) Odluka  o  provođenju  Izmjena  i  dopuna  Regulacionog  plana  Industrijskog  kompleksa  „Unis“ u Vogošći – izgradnja poslovnog objekta i rekonstrukcija sa dislokacijom postojeće saobraćajnice (skraćeni postupak) – Prijedlog

4.Izvještaj o radu Pravobranilaštva Općine Vogošća za period od 01.01. – 31.12.2023. godine

5.Izvještaj o radu Savjeta mjesnih zajednica za 2023.godinu sa Programom rada Savjeta mjesnih zajednica za 2024.godinu

6.Izvještaj o korištenju javnih površina sa stepenom naplate za 2023. godinu

7.Izvještaj o stanju  poljoprivrede na području Općine Vogošća za 2023. godinu

Radne materijale za sjednicu možete preuzeti sa linka : https://vogosca.ba/wp-content/uploads/2024/02/Radni-mat-34.red-sjednica-OV.pdf

Comments are closed.

Close Search Window