Uprava|

Općinsko vijeće Vogošća održalo je 13.05.2024.godine svoju Vanrednu sjednicu na temu Informacije o statusu kasarne “Enver Šehović” u Semizovcu. Naime, iako je ova kasarna proglašena neperspektivnom vojnom imovinom i, kao takva, dodijeljena Općini Vogošća na korištenje, pojavile su se informacije o tome kako je Ministarstvo unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine izrazilo interes da taj objekat koristi za svoje potrebe.

Čak je Radna grupa, koju je formirala Vlada Federacije BiH sa ciljem da izvrši pregled objekata i zemljišta na lokalitetu kasarne “Enver Šehović”, te da dostavi svoj izvještaj Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova i Federalnoj upravi policije u pogledu rješavanja pitanja smještaja Specijalne policijske jedinice Federalne uprave policije, ušla u kasarnu, jedno od potencijalnih lokaliteta za ovu namjenu, i to bez znanja lokalne zajednice.

O tome je, u svom uvodnom izlaganju, govorio općinski načelnik Migdad Hasanović. On je podsjetio na milionsko ulaganje u održavanje i rekonstrukciju ovog objekta, ali je posebno naglasio da je upravo kasarna u Semizovcu ključni potencijal za dalji razvoj privrede u Vogošći. Istakao je kako niko u Vogošći nije protiv razvijanja sigurnosnih snaga, ali da je nužno naći najbolje rješenje za sve. U tom smislu, po riječima načelnika Hasanovića, Općina Vogošća je spremna ponuditi i neke druge adekvatne lokacije za smještaj Specijalne jedinice, a da se prostor kasarne očuva za potrebe daljeg razvoja lokalne zajednice.

I vijećnici koji su diskutovali nakon načelnika podržali su predložene zaključke u želji da se prioritetno sačuva prostor kasarne za potrebe Vogošće, a da se naknadno uskladi postojeći regulacioni plan. Svi su, takođe, naglasili da se ovdje ne radi o bilo kakvom sukobu sa Federalnim Ministarstvom unutrašnjih poslova i Federalnom upravom policije, te da treba pronaći kompromisno rješenje prihvatljivo za sve. U tom smislu, jednoglasno su usvojeni predloženi zaključci i data ovlaštenja općinskom načelniku da u daljem procesu pregovara sa višim nivoima vlasti.

Comments are closed.

Close Search Window