Komunalna infrastruktura|

Od početka aprila nastavljeni su radovi na sanaciji klizišta „Svrake IV“.
Projekat se realizuje na osnovu „Okvirnog sporazuma o uslovima i načinu izvođenja radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Svrake IV“ i „Ugovora I o izvođenju radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Svrake IV“, potpisanog između Općine Vogošća i firme ”Termo – beton“ d.o.o. Breza.
Ukupna vrijednost radova sanacije klizišta „Svrake IV“, prema Okvirnom sporazumu iznosi 699.587,62 KM sa uračunatim PDV-om, dok vrijednost Ugovora I, iznosi 351.735,88 KM sa uračunatim PDV-om. Rok za izvođenje radova na realizaciji Ugovora I iznosi 90 radnih dana od dana uvođenja u posao.
Sredstva za realizaciju ovog Ugovora obezbijedili su Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, Kantonalna uprava civilne zaštite i Općina Vogošća, potpisivanjem „Sporazuma o međusobnim pravima i obavezama pri realizaciji Projekata sanacije i monitoringa klizišta na lokalitetu Općine Vogošća“ od 29.06.2022. godine.
U periodu od potpisivanja ovog ugovora do danas obezbjeđena su i dodatna sredstva od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.
Prema glavnom projektu za sanaciju klizišta na ovom lokalitetu predviđena je izgradnja drenažnog sistema u cilju snižavanja nivoa podzemnih voda, kao i odvodnje površinskih voda do najbližeg recipijenta.
Nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji klizišta vršit će ovlašteni predstavnici Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo.
Napominjemo da je tokom 2018. godine, usljed reaktviranja ovog klizišta i pojave oštećenja na dva stambena objekta od strane Zavoda za izgradnju data preporuka za iseljenjem porodica iz istih.

Comments are closed.

Close Search Window