Matičar, ovjera potpisa, prepisa i rukopisa i pravna pomoć

PRIJAVA NOVOROĐENČADI-MATIČNI URED

DJECA ROĐENA U BRAKU:
–Potvrda od doktora koji je konstatovao rođenje djeteta
–vjenčani list roditelja ne stariji od 6 (šest) mjeseci
–lične/osobne karte oba roditelja
–rok za prijavu novorođenčeta je 15 (petnaest) dana

DJECA ROĐENA VAN BRAKA:
Ukoliko roditelji nisu u braku ili nisu u mogućnosti priložiti vjenčani list, potrebno je slijedeće:
–rodni list za majku djeteta ne stariji od 6 (šest) mjeseci
–lična karta oba roditelja
–Potvrda od doktora koji je konstatovao rođenje djeteta
–obavezno prisustvo oba roditelja ili
–rok za prijavu novorođenčeta 15 (petnaest) dana

DRŽAVLJANSTVO – MATIČNI URED
–Ukoliko je izvršen upis u knjigu državljana, građanin je dužan da zna tačne podatke o datumu rođenja, te prezime i ime lica za koji traži uvjerenje o državljanstvu.
–Ukoliko nije izvršen upis, a lice je rođeno na području općine Vogošća, građanin je dužan da izvrši provjeru u matičnom uredu po mjestu prebivališta.
–Ako upis nije izvršen, potrebno je priložiti potvrde iz matičnih ureda općine prebivališta da nema upisa, dokaz da je jedan od roditelja državljanin BiH i Federacije BiH i uvjerenje o kretanju prebivališta.
–Licu koje nije rođeno u BiH, a ima prijavljeno prebivalište na dan 06. aprila 1992. godine, Policijska uprava izdaje rješenja za naknadni upis, na osnovu kojeg se vrši upis u matičnu knjigu rođenih i knjigu državljana.
–Za lica rođena u Republici Srpskoj, a nisu upisana u knjigu državljana RS-a, policijska uprava u mjestu prebivališta izdaje rješenje za upis u knjigu državljanstva Federacije BiH.

DJECA ROĐENA U INOSTRANSTVU – MATIČNI URED
–Prijavljuje se po posljednjem prebivalištu oba ili jednog od roditelja.
–Dokaz o prebivalištu roditelja (uvjerenje o kretanju),
–internacionalni rodni list,
–dokaz o državljanstvu BiH i Federacije BiH roditelja,
–suglasnost za upis u knjigu rođenih i državljana, ukoliko jedan roditelj nije državljanin BiH.

PRIJAVA VJENČANJA – MATIČNI URED CSC u prizemlju zgrade

DOKUMENTI ZA SKLAPANJE BRAKA BIH DRŽAVLJANA:
–Izvod iz matične knjige rođenih za mladenace – ne stariji od 6 (šest) mjeseci
–uvjerenje o državljanstvu
–uvjerenje o slobodnom bračnom stanju
–dokaz da je raniji brak prestao (ukoliko je neko od mladenaca bio u braku)
–fotokopije ličnih/osobnih karata mladenaca i svjedoka, te prijava prebivališta mladenaca
–prijava vjenčanja se podnosi 30 (trideset) dana prije sklapanja braka

DOKUMENTI ZA SKLAPANJE BRAKA SA STRANIM DRŽAVLJANIMA:
–Izvod iz matične knjige rođenih – internacionalni
–uvjerenje o slobodnom bračnom stanju
–uvjerenje o državljanstvu
–uvjerenje da nema zakonskih smetnji za brak sa državljaninom/državljankom (Nulla osta)
–kopija pasoša
–prijava boravka u Sarajevu
NAPOMENA:
–Sva gore navedena dokumenta trebaju biti ovjerena apostile pečatom, te su potrebni originali i prevod originala od strane sudskog tumača i nadovjereni od Suda (osim internacionalnih obrazaca)
–na vjenčanju obavezno prisustvo sudskog tumača
–prijava vjenčanja se podnosi 30 (trideset) dana prije sklapanja braka

LEGALIZACIJA POTPISA ZA TEŠKO POKRETNA I NEPOKRETNA LICA – ŠALTER SALA
–Za lica koja su teško pokretna (invalidi), a mogu doći u zgradu Općine, ovjera potpisa se obavlja na šalteru broj 1.
–Za lica koja ne mogu doći u zgradu Općine potreban je zahtjev na šalteru podnesaka uz obavezan ljekarski nalaz (dokaz o nepokretnosti osobe).

ADMINISTRATIVNA TAKSA
–Ukoliko osobe nisu oslobođene plaćanja takse, ista se može kupiti u prostorijama Općine Vogošća – na kiosku ispred šalter-sale (ovjera jednog potpisa je 4,00 KM-a, a ovjera jedne stranice kopije je 2,00 KM-a)

CENTAR ZA REGISTRACIJU BIRAČA – MATIČNI URED
Centar vrši :
–Registraciju novih birača,
–Preregistraciju birača,
–Brisanje umrlih glasača,
–Izdavanje uvjerenja sa popisa stanovništva iz 1991.godine
Za registraciju i preregistraciju potrebno je lično prisustvo uz predočenje CIPS-ove lične karte

POSEBNE USLUGE
Prema Odluci općinskog Vijeća Vogošća o naknadama za posebne usluge izvršene u općinskoj Službi za opću upravu i društvene djelatnosti moguće je obaviti:

–Zaključenje braka (vjenčanje) u zgradi Općine ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom_____50,00 KM
–Zaključenje braka (vjenčanje) nedjeljom u zgradi Općine ____100,00 KM
–Zaključenje braka (vjenčanje) van zgrade Općine u vremenu od 08:00 – 19:00 sati___200,00 KM
–Legalizacija potpisa po posebnom zahtjevu van zgrade Općine Vogošća, a na području Općine i u radon vrijeme (08,00 do 16,00 sati)
–Do 10 (deset) ovjera___50,00 KM-a
–Od 10 do 100 ovjera____100,00 KM-a
–Preko 100 ovjera_______150,00 KM-a

PRIJEM PODNESAKA ŠALTER 7 i 8
–Podnošenje pismena se vrši na šalteru broj 2. Prilikom predaje podnesaka izdaju se uvjerenja o njihovom prijemu, sa datumom.

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ GRAĐANIMA – – MATIČNI URED
–Pruža se u cilju ostvarivanja ili zaštite njihovih prava i interesa zasnovanih na zakonu.
–Za pružanje pravne pomoći građani se lično mogu svakog radnog dana od 08.00 do 16.00 sati u Matičnom uredu ili na telefon 00387 033/586-448 (Crvenjak Elvir)

DOPUNSKE INFORMACIJE
Za sve dopunske informacije, primjedbe, ili sugestije na rad možete se obratiti uposlenim u Službi za opću upravu na tel. 00387 033/586-445 ili putem e-mail-a opcauprava@vogosca.ba.

Comments are closed.

Close Search Window