Dječiji dodatak, porodilje, civilne žrtve rata i subvencije

OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ZA OPREMU NOVOROĐENOG DJETETA – proizilazi na osnovu ostvarenog prava na dječiji dodatak

Za ostvarivanje ovog prava dužni ste podnijeti zahtjev u roku od 6 (šest) mjeseci od dana rođenja djeta.
Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:
• Izvod iz matične knjige rođenih za dijete-djecu
• Potvrda iz Centra za ginekologiju i akušerstvo – Sarajevo (ul.Josipa Vancaša br.1 od dr.Midhat Kurtović)

OSTVARIVANJE PRAVA NA DJEČIJI DODATAK

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:
• Kućna lista.
• Izvod iz matične knjige rođenih za dijete-djecu
• Potvrde o visini plaće u prethodnoj godini za oba roditelja
• Uvjerenje Uprave prihoda o prihodima ostvarenim po osnovu imovinskog prava, poljoprivredne djelatnosti, autorskih prava, privrednih, uslužnih i drugih djelatnosti i po osnovu registrovane dopunske djelatnosti, starosne i porodične penzije za sve odrasle članove domaćinstva (prizemlje Općine Vogošća)
• Potvrda sa Biroa za zapošljavanje – Vogošća za nezaposlene roditelje ili ček od penzije iz prethodne godine za roditelje koji su uživaoci penzije
• Kopija prijavnice o mjestu prebivališta – boravka sa kopijama ličnih karata za oba roditelja.
• Rješenje o stepenu invalidnosti za djecu i roditelje
• Nalaz i mišljenje zdravstvene ustanove o bolesti djeteta ili roditelja
• Potvrda o nestalom roditelju
• Potvrda iz škole za djecu stariju od 15 godina
• Uvjerenje iz MUP-a da nijedan od članova porodičnog domaćinstva nije vlasnik motornog vozila.
• Izjavu ovjerenu na pisarnici Općine Vogošća o neposjedovanju motornog vozila za sve članove porodičnog domaćinstva
• Rješenje o statusu raseljenog lica za lica sa privremenim ličnim kartama ili dokaz iz mjesta prebivališta da ne ostvaruje pravo na dječiji dodatak

OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANU NAKNADU ŽENI – MAJCI KOJA JE U RADNOM ODNOSU – NOVČANA NAKNADA UMJESTO PLAĆE DOK ODSUSTVUJE SA POSLA RADI NJEGE DJETETA

Za ostvarivanje ovog prava dužni ste podnijeti zahtjev u roku od 60 (šezdeset) dana od dana rođenja djeta.
Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:
• Fotokopija Lične karte i prijave o mjestu boravka
• Uvjerenje o kretanju iz PU Vogošća
• Fotokopija rješenja o priznatom statusu raseljenog lica
• Doznake ljekara da se podnositeljka zahtjeva nalazi na trudničkom odsustvu
• Izvod iz Matične knjige rođenih za dijete
• Potvrda od preduzeća da je podnositeljka zahtjeva zaposlena i od kada je u random odnosu
• Matični broj iz PIO-a pod kojim se radnica vodi (iz radne knjižice)
• Registarski broj firme (iz zdravstvene knjižice)

OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANU NAKNADU ŽENI – MAJCI KOJA NIJE U RADNOM ODNOSU

Za ostvarivanje ovog prava dužni ste podnijeti zahtjev u roku od 60 (šezdeset) dana od dana rođenja djeta.
Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:
• Fotokopija Lične karte i prijave o mjestu boravka
• Uvjerenje o kretanju iz PU Vogošća
• Fotokopija rješenja o priznatom statusu raseljenog lica – ukoliko je privremena lična karta
• Potvrda ljekara da se podnositeljka zahtjeva nalazi na trudničkom odsustvu
• Izvod iz Matične knjige rođenih za dijete
• Izvod iz matične knjige vjenčanih

OSTVARIVANJE PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZA DJECU KORISNIKE PRAVA NA DJEČIJI DODATAK

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:
• Uvjerenje ZZ osiguranja Kantona Sarajevo – Poslovnica Vogošća
• Obrazac zdravstvene knjižice
• Obrazac ZO 1 – Prijava na obavezno zdravstveno osiguranje
• Kopija Rješenja o priznavanju prava na dječiji dodatak
• Potvrda sa Biroa za zapošljavanje Vogošća na podnosioc zahtjeva nije zdravstveno osiguran, kao i članovi njegovog domaćinstva
• Uvjerenje od Porezne uprave da podnosilac zahtjeva nije poreski obveznik
• Uvjerenje od Službe za privredu da ne obavlja samostalnu djelatnost
• Uvjerenje iz Službe socijalne zaštite općine Vogošća (Centar za socijalni rad) da podnosilac zahtjeva nije zdravstveno osiguran, kao i članovi njegovog domaćinstva
• Uvjerenje iz Službe za boračko-invalidsku socijalnu zaštitu i raseljena lica da podnosilac zahtjeva nije korisnik prava
• Uvjerenje iz Službe za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i raseljena lica da podnosilac zahtjeva nije korisnik prava civilnih žrtava rata, kao i članovi njegovog domaćinstva

OSTVARIVANJE PRAVA NA SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA BORAVKA DJECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava:
• Kućna lista.
• Izvod iz matične knjige rođenih za dijete-djecu
• Potvrde o visini plaće u prethodnoj godini za oba roditelja
• Uvjerenje Uprave prihoda o prihodima ostvarenim po osnovu imovinskog prava, poljoprivredne djelatnosti, autorskih prava, privrednih, uslužnih i drugih djelatnosti i po osnovu registrovane dopunske djelatnosti, starosne i porodične penzije za sve odrasle članove domaćinstva (prizemlje Općine Vogošća)
• Kopija prijavnice o mjestu prebivališta – boravka sa kopijama ličnih karata za oba roditelja.
• Rješenje o stepenu invalidnosti za djecu i roditelje
• Potvrda o nestalom roditelju ili Izvod iz matične knjige umrlih
• Uvjerenje iz MUP-a da nijedan od članova porodičnog domaćinstva nije vlasnik motornog vozila.
• Izjavu ovjerenu na pisarnici Općine Vogošća o neposjedovanju motornog vozila za sve članove porodičnog domaćinstva
• Ugovor sklopljen sa JU “Djeca Sarajeva”
• Potvrda iz obdaništa da dijete ide u vrtić-obdanište za tekuću škosku godinu

NAPOMENA: Pravo na oslobađanje od plaćanja boravka djece u predškolskim ustanovama ostvaruju:
• Djeca bez oba roditelja
• Djeca čiji je jedan od roditelja sa invaliditetom preko 70% ili osobe koje imaju binauralni gubitak sluha od 95 – 100% po Fowler Sabine..
• Djeca korisnika naknade za pomoć i njegu od strane druge osobe.
• Djeca korisnika prava na stalnu novčanu pomoć.
• Djeca sa invaliditetom.
• Djeca u čijem domaćinstvu ima jedno ili više mentalno retardiranih ili psihičkih oboljelih lica.
• Djeca čiji su oba roditelja redovni studenti.
• Djeca sa jednim zaposlenim roditeljem ukoliko drugi roditelj umro ili nije djetetu priznato očinstvo.

Pravo na boravak djece u iznosu od 50% od cijene troškova boravka djece ostvaruju:
• Djeca bez jednog roditelja kojima je priznato očinstvo ukoliko je drugi u radnom odnosu, djeca zaposlenih roditelja ili čiji je jedan od roditelja zaposlen, a drugi redovan student, čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi 35% prosječne plaće.
Pravo na boravak djece u iznosu od 30% od cijene troškova boravka po djetetu ostvaruju :
• Zaposleni roditelji bez obzira na ukupne prihode domaćinstva ako dvoje ili više djece boravi u predškolskoj ustanovi. Pravo na potpuno ili djelimično oslobađanje od troškova boravka djece ne može ostvariti domaćinstvo u kojem je jedan od članova zajedničkog domaćinstva vlasnik preduzeća ili samostalne radnje ili ima registriranu dopunsku djelatnost, vlasnik je ili posjednik motornog vozila, osim ako su u pitanju osobe sa invaliditetom koji po propisima iz oblasti poreske i carinske politike mogu uvesti ili na domaćem tržištu kupiti motorno vozilo kao ortopedsko ili drugo pomagalo. Pravo na boravak djece teče od prvog dana narednog mjeseca po donošenju zahtjeva za ostvarivanje prava Korisnici prava dužni su u roku od 15 dana od dana nastala promjene prijaviti nadležnom organu svaku promjenu od uticaja na gubitak prava ili na smanjenje obima tog prava

OSTVARIVANJE PRAVA CIVILNE ŽRTVE RATA (po osnovu ranjavanja) ILI STATUSA ČLANA PORODICE CIVILNE ŽRTVE RATA

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava na ličnu invalidninu civilne žrtve rata:
• Fotokopija Lične karte iz koje se konstatuje da je lice sa boravištem-prebivalištem na području općine Vogošća
• Ako je Lična karta privremena, potrebno je Rješenje o statusu raseljenog lica ili dokaz iz mjesta prebivališta da se ne ostvaruje pravo na ličnu ili porodičnu invalidninu
• Ljekarski nalazi starijeg i novijeg datuma ( ne smiju biti stariji od 6 mjeseci) , a vezano za ranjavanje
• Izvod iz matične knjige vjenčanih
• Izvod iz matične knjige rođenih
• Ako je neko od članova porodice poginuo ili nestao kao civilna žrtva rata potrebno je dostaviti potvrdu o smrti (nalaz i mišljenje ljekara da je smrt nasilna) ili potvrdu od Državne komisije za traženje nestalih osoba da se vodi kao nestalo lice
• Izvod iz matične knjige umrlih
• Obzirom da djeca pravo na porodičnu invalidninu mogu ostvariti do navršene 27.godine života, potrebno je dostaviti potvrdu o redovnom školovanju za djecu preko 15.godine starosti

OSTVARIVANJE PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ČLANOVA PORODICE CIVILNE ŽRTVE RATA

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava :
• Potrebno je da podnosilac zahtjeva ima godinu dana prebivalište na području Kantona Sarajevo
• Uvjerenje ZZ osiguranja Kantona Sarajevo – Poslovnica Vogošća da podnosilac zahtjeva nije zdravstveno osiguran
• Obrazac zdravstvene knjižice
• Obrazac ZO 1 – Prijava na obavezno zdravstveno osiguranje
• Kopija Rješenja o priznavanju prava na civilnu žrtvu rata
• Potvrda sa Biroa za zapošljavanje Vogošća na podnosioc zahtjeva nije zdravstveno osiguran, kao i članovi njegovog domaćinstva
• Uvjerenje od Porezne uprave da podnosilac zahtjeva nije poreski obveznik
• Uvjerenje od Službe za privredu da ne obavlja samostalnu djelatnost
• Uvjerenje iz Službe socijalne zaštite općine Vogošća (Centar za socijalni rad) da podnosilac zahtjeva nije zdravstveno osiguran, kao i članovi njegovog domaćinstva
• Uvjerenje iz Službe za boračko-invalidsku socijalnu zaštitu i raseljena lica da podnosilac zahtjeva nije korisnik prava

OSTVARIVANJE PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU GRAĐANA VOGOŠĆE PREKO 65 GODINA STAROSTI

U skladu sa Odlukom o osnovicama i stopama doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za Kanton Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 11/00)

Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava :
• Uvjerenje ZZ osiguranja Kantona Sarajevo – Poslovnica Vogošća da podnosilac zahtjeva nije zdravstveno osiguran
• Obrazac zdravstvene knjižice
• Obrazac ZO 1 – Prijava na obavezno zdravstveno osiguranje
• Uvjerenje od Porezne uprave da podnosilac zahtjeva nije poreski obveznik
• Uvjerenje od Službe za privredu da ne obavlja samostalnu djelatnost
• Uvjerenje iz Službe socijalne zaštite općine Vogošća (Centar za socijalni rad) da podnosilac zahtjeva nije zdravstveno osiguran, kao i članovi njegovog domaćinstva
• Uvjerenje iz Službe za boračko-invalidsku socijalnu zaštitu i raseljena lica da podnosilac zahtjeva nije korisnik prava boračko-invalidske zaštite
• Uvjerenje iz Službe za boračko-invalidsku socijalnu zaštitu i raseljena lica da podnosilac zahtjeva nije korisnik prava civilne žrtve rata
• Uvjerenje iz PIO-a da podnosioc zahtjeva nije uživalac penzije


NAPOMENA : Svi zahtjevi za ostvarivanja gore navedenih prava mogu se preuzeti na pisarnici Općine Vogošća ili na ovoj web-prezentaciji u glavnom izborniku „servis građana”

Comments are closed.

Close Search Window