Akti Općinskog vijeća

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA IZ MANDATA 2020.-2024.GODINA

22.RADNA SJEDNICA (održana 31.01.2023.godine)

 1. Odluka o usvajanju programa prioritetnih projekata u oblasti komunalne infrastrukture za 2023. godinu
 2. Odluka o visini najamnine u stambenim jedinicama izgrađenih u okviru projekta “RSP-NEPROFITNO SOCIJALNO STANOVANJE” u Vogošći
 3. Odluka o kriterijumima, uslovima I postupku ostvarivanja prava na subvencioniranje najamnine za stan u stanovima namjenjenim za neprofitno-socijalno stanovanjeRješenje o razrješenju  člana Komisije za Statut i propise
 4. Rješenje o imenovanju člana Komisije za Statut I propise

21.RADNA SJEDNICA (održana 29.12.2022.godine)

 1. Budžet Općine Vogošća za 2023. godinu
 2. Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Vogošća za 2023. godinu
 3. Odluka o odobravanju i isplati jednokratne novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe za 2023. godinu
 4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana Industrijskog kompleksa “UNIS” u Vogošći, izgradnja poslovnog objekta i rekonstrukcija sa dislokacijom postojeće saobraćajnice (Skraćeni postupak)
 5. Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana “Rosulje”
 6. Odluka o otpisu zakonskih zateznih kamata dužniku Demirović Sejadu i Demirović Dejanu
 7. Odluka o otpisu zakonskih zateznih kamata dužniku Eskić Mirsadu
 8. Odluka o otpisu zakonskih zateznih kamata dužniku Hayat d.o.o. društvo za proizvodnju i emitovanje televizijskog programa Sarajevo
 9. Odluka o otpisu zakonskih zateznih kamata dužniku Kožljak Selveru
 10. Odluka o otpisu zakonskih zateznih kamata dužniku “MITEX” d.o.o. Sarajevo
 11. Odluka o otpisu zakonskih zateznih kamata dužniku Varadero d.o.o. Sarajevo – P.J. restoran i caffe bar “DOLCETTO”
 12. Odluka o otpisu zakonskih zateznih kamata dužniku Imamović Džemalu
 13. Rješenje o razrješenju zamjenika predsjednika Komisije za izbor i imenovanja
 14. Rješenje o izboru zamjenika predsjednika Komisije za izbor i imenovanja

20.RADNA SJEDNICA (održana 30.11.2022.godine)

 1. Odluka o stavljanju van snage Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „Tržnica Pijaca Vogošća“
 2. Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti načelnika Općine Vogošća
 3. Program rada Općinskog vijeća Vogošća za 2023. godinu – Nacrt

19.RADNA SJEDNICA (održana 31.10.2022.godine)

 1. Odluka o usvajanju plana stipendiranja učenika i studenata za školsku – akademsku 2022/2023
 2. Odluka o stavljanju van snage Odluke o pristupanju izradi urbanističkog projekta “KOLAČUŠA”
 3. Odluka o usvajanju dopune programa prioritetnih projekata u oblasti komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 4. Nacrt – Budzeta Općine Vogošća za 2023 godinu

18.RADNA SJEDNICA (održana 30.08.2022.godine)

 1. Odluka o pokretanju postupka prema dužnicima općine Vogošća za izmirenje glavnog duga i troškova  sudskog postupka uz otpis zakonskih zateznih kamata
 2. Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana “SVRAKE”
 3. Pravilnik o kriterijima za dodjelu stipendija učenicima i studentima i nagrađivanju izuzetno nadarenih učenika i studenata
 4. Izvještaj o prihodima i rashodima Budžeta općine Vogošća za period 01.01.-30.06.2022. godine
 5. Rješenje o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na uređenju korita rijeke Bosne – I faza od profila P1 – P10 u dužini od 400m

17.RADNA SJEDNICA (održana 30.06.2022.godine)

 1. Odluka o usvajanju i načinu raspolaganja neizgrađenim gradskim građevinskim zemljištem u vlasništvu općine Vogošća
 2. Odluka o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja
 3. Odluka o viziji razvoja Mjesnih zajednica općine Vogošća

16.RADNA SJEDNICA (održana 31.05.2022.godine)

 1. Odluka o usvajanju zimskog održavanja puteva na području općine Vogošća u sezoni 2022/2023. godina,
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prekršajima protiv javnog reda i mira

15.RADNA SJEDNICA (održana 26.04.2022.godine)

 1. Odluka o dodjeli priznanja Općine Vogošća za 2022. godinu,
 2. Odluka o uređenju gradskog građevinskog zemljišta prema programu uređenja gradskog građevinskog zemljišta za područje Regulacionog plana Rosulje,
 3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Vogošća za 2022. godinu,
 4. Izmjene i dopune Budžeta Općine Vogošća za 2022. godinu,
 5. Rješenje o imenovanju tri člana Općinske izborne komisije Vogošća,
 6. Rješenje o imenovanju predsjednika Općinske izborne komisije Vogošća,
 7. Rješenje o razrješenju člana komisije za poslovne prostore i stanove,
 8. Rješenje o imenovanju člana komisije za poslovne prostore i stanove,

14.RADNA SJEDNICA (održana 31.03.2022.godine)

 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i postupku dodjele u zakup poslovnih zgrada I prostorija kojima pravo raspoganja ima općina Vogošća ,
 2. Odluka o visini komunalnih taksi na području općine Vogošća,
 3. Odluka o usvajanju finansijskog izvještaja – završnog računa Budžeta Općine Vogošća za 2021. godinu,
 4. Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po 1m2 korisne površine u stambenoj izgradnji na području Općine Vogošća u 2021. godini i visini naknade za pogodnost – rente na području Općine Vogošća za 2022. godinu.
 5. Odluka o pristupanju projektu energetske efikasnosti na javnim objektima po ESCO modelu finansisranja na području Općine Vogošća,
 6. Odluka o pristupanju i izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana industrijskog kompleksa “UNIS” u Vogošći – izgradnja poslovnog objekta i rekonstrukcija sa dislokacijom postojeće saobraćajnice,
 7. Izvještaj o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima Budzeta općine Vogošča za 2021. godinu,
 8. Rješenje o imenovanju tri člana Općinske izborne komisije Vogošća,
 9. Rješenje o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju tri člana Općinske izborne komisije Vogošća,
 10. Odluka o uređenju gradskog građevinskog zemljišta prema program uređenja gradskog građevinskog zemljišta za podrućje Regulacionog plana Rosulje – Nacrt,
 11. Izmjene i dopune Budžeta Općine Vogošća za 2022. godinu – Nacrt,

13.RADNA SJEDNICA (održana 28.02.2022.godine)

 1. Odluka o odobravanju i izdvajanju novčanih sredstava iz Budzeta općine Vogošća za 2022. godinu za RVI 100% I grupe – paraplegičare sa mjestom prebivališta na području općine Vogošća
 2. Odluka o usvajanju elaborate o privremenom korištenju javnih površina na području općine Vogošća

12.RADNA SJEDNICA (održana 31.01.2022.godine)

 1. Odluka o usvajanju Programa prioritetnih projekata iz oblasti komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 2. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Vogošća putem neposredne pogodbe
 3. Odluka o prioritetima i načinu korištenja sredstava za dodjelu pomoći za saniranje šteta nastalih prilikom proglašenja stanja prirodne nesreće izazvane poplavama na području općine Vogošća u novembru 2021. godine
 4. Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju visine naknade predsjedniku i članovima Savjeta mjesnih zajednica na području općine Vogošća

11.RADNA SJEDNICA (održana 29.12.2021.godine)

 1. Budžet općine Vogošča za 2022. godinu
 2. Odluka o izvršavanju Budzeta općine Vogošća za 2022. godinu
 3. Odluka o odobravanju i isplati jednokratne novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe za 2022. godinu
 4. Program rada Općinskog vijeća Vogošća za 2022. godinu

10.RADNA SJEDNICA (održana 30.11.2021.godine)

 1. Odluka o verifikaciji mandata članova Savjeta mjesnih zajednica, 
 2. Odluka o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje tri člana Općinske izborne komisije  Vogošča, 
 3. Izmjene i dopune Budzeta općine Vogošča za 2021. godinu, 
 4. Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Vogošća za 2022.godinu

8.RADNA SJEDNICA (održana 30.09.2021.godine)

 1. Odluka o usvajanju plana stipendiranja učenika i studenata za školsku-akademsku 2021/2022 godinu
 2. Odluka o prenosu prava na nekretnini-stanu u vlasništvu općine Vogošća
 3. Odluka o prenosu prava na nekretnini-stanu u vlasništvu općine Vogošća
 4. Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju komisije za provođenje izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica

7.RADNA SJEDNICA (održana 26.08.2021.godine)

 1. Izvještaj o prihodima i  rashodima Budžeta općine Vogošća za period od 01.01. do 30.06.2021.  godine
 2. Odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana “Barica” – “B” faza
 3. Odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana “Ugorsko-Menjak” – “B” faza
 4. Odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana “Uglješići” – “B” faza
 5. Odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana “Donja Jošanica” – “B” faza
 6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspisivanju izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica

5.RADNA SJEDNICA (održana 27.05.2021.godine)

 1. Odluka o zakupu stanova Općine Vogošća,
 2. Odluka o usvajanju Plana zimskog održavanja puteva na području Općine Vogošća u sezoni 2021-2021. godina,
 3. Odluka o pristupanju Odluci o Registru imenovanih lica u Kantonu Sarajevo,
 4. Odluka o pristupanju Odluci o Registru zaposlenih u javnom sektoru na području Kantona Sarajevo,

4.RADNA SJEDNICA (održana 29.04.2021.godine)

 1. Odluka o dodjeli priznanja Općine Vogošća za 2021. godinu
 2. Nacrt Odluke o zakupu stanova općine Vogošća
 3. Rješenje o imenovanju komisije za provođenje izbora članova Savjeta mjesnih zajednica

3.RADNA SJEDNICA (održana 31.03.2021.godine)

 1. Budžet Općine Vogošća za 2021. godinu,
 2. Izvještaj o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima Budžeta općine Vogošća za 2020. godinu,
 3. Odluka o ozvršavanju Budžeta općine Vogošća za 2021. godinu,
 4. Odluka o usvajanju programa prioritetnih projekata u oblasti komunalne infrastrukture za 2021. godinu,
 5. Odluka o usvajanju finansijskog izvještaja – završnog računa  Budžeta Općine Vogošća za 2020. godinu,
 6. Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po 1m2 korisne površine u stambenoj izgradnji na području Općine Vogošća u 2020. godini i visini naknade za pogodnost – rente na području Općine Vogošća za 2021. godinu,
 7. Odluka o usvajanju programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području Općine Vogošća za period 2021.-2025. godine,
 8. Odluka o raspisivanju izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica,
 9. Rješenje o razrješenju Općinskog pravobranioca,
 10. Rješenje o imenovanju  Općinskog pravobranioca,
 11. Rješenje o izboru i imenovanju Etičkog vijeća časti,
 12. Rješenje o izboru i imenovanju Komisije za poslovne prostore i stanove

2.RADNA SJEDNICA (održana 25.02.2021.godine)

 1. Odluka o odobravanju i izdvajanju novčanih sredstava iz Budžeta općine Vogošća za 2021. godinu za RVI% I grupe – paraplegičare sa mjestom prebivališta na području Općine Vogošća
 2. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Industrijske zone “UNIS” Vogošća
 3. Rješenje o izboru i imenovanju Komisije za zaštitu boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca
 4. Rješenje o izboru i imenovanju drugostepene stručne Komisije
 5. Rješenje o izboru i imenovanju Komisije za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova
 6. Rješenje o izboru i imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja
 7. Program rada Općinskog vijeća Vogošća za 2021. godinu

1.RADNA SJEDNICA (održana 28.01.2021.godine)

 1. Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna urbanističkog projekta –SOLARIS
 2. Odluka o prenosu prava na nekretnini – stanu u vlasništvu Općine Vogošća
 3. Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o plaćama i naknadama u Jedinstvenom općinskom organu uprave i Pravobranilaštvu Općine Vogošća
 4. Odluka o odobravanju i isplati jednokratne novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe za 2021. godinu
 5. Nacrt Budžeta Općine Vogošća za 2021. godinu
 6. Nacrt Programa rada Općinskog vijeća za 2021. godinu

1.KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA (održana 14.01.2021.godine)

 1. Odluka o izboru Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Vogošća
 2. Odluka o izboru zamjenika Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Vogošća
 3. Odluka o izboru zamjenika Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Vogošća
 4. Odluka o profesionalnom obavljanju funkcije Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Vogošća
 5. Odluka o profesionalnom obavljanju funkcije zamjenika Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Vogošća
 6. Odluka o profesionalnom obavljanju funkcije zamjenika Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Vogošća
 7. Odluka o utvrđivanju prestanka funkcije Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Vogošća
 8. Odluka o utvrđivanju prestanka funkcije zamjenika Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Vogošća
 9. Odluka o utvrđivanju prestanka funkcije zamjenice Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Vogošća
 10. Rješenje o izboru Komisije za izbor i imenovanja
 11. Rješenje o izboru Komisije za Statut i propise
 12. Rješenje o izboru Komisije za Budžet i finansije
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA IZ MANDATA 2016.-2020.GODINA

2. VANREDNA SJEDNICA (sjednica održana 31.10.2020.godine)

 1. Odluka o privremenom finansiranju potreba Općine Vogošća za period 01.01.-31.03.2021.godine
 2. Rješenje o imenovanju Vršioca dužnosti Načelnika Općine Vogošća

43. SJEDNICA (sjednica održana 30.09.2020.godine)

 1. Odluka o usvajanju Plana stipendiranja učenika i studenata za školsku-akademsku 2020./2021.godinu

42. SJEDNICA (sjednica održana 31.08.2020.godine)

 1. Izvještaj o prihodima i rashodima Bužeta Općine Vogošća za period 01.01.-30.06.2020.godine

41. SJEDNICA (sjednica održana 09.07.2020.godine)

 1. Odluka o uslovima i načinu raspolaganja neizgrađenim gradskim građevinskim zemljištem u vlasništvu Općine Vogošća lokalitet Orahov brijeg – zamjena zemljišta,
 2.  Odluka o uslovima i načinu raspolaganja neizgrađenim gradskim građevinskim zemljištem u  vlasništvu Općine Vogošća na lokalitetu Orahov Brijeg,
 3. Odluka o uslovima i načinu raspolaganja neizgrađenim gradskim građevinskim zemljištem u  vlasništvu Općine Vogošća lokalitet Rosulje – obuhvat RP „Rosulje,
 4. Odluka o uslovima i načinu raspolaganja neizgrađenim gradskim građevinskim zemljištem u  vlasništvu Općine Vogošća na lokalitetu Kremeš,
 5. Odluka o uslovima i načinu raspolaganja neizgrađenim gradskim građevinskim zemljištem u  vlasništvu Općine Vogošća na lokalitetu Rosulje,
 6. Odluka o uslovima i načinu raspolaganja neizgrađenim gradskim građevinskim zemljištem u  vlasništvu Općine Vogošća lokalitet Hotonj – Orahov brijeg,
 7. Odluka o usvajanju Regulacionog plana „Gradina 2“ i Odluka o provođenju Regulacionog plana „Gradina 2“,
 8. Odluka o usvajanju Regulacionog plana „Barica“-„B“ faza – Nacrt i Odluka o provođenju Regulacionog plana „Barica“-„B“ faza – Nacrt,
 9. Odluka o usvajanju Regulacionog plana „Ugorsko-Menjak“-„B“ faza – Nacrt i Odluka o provođenju Regulacionog plana „Ugorsko-Menjak“-„B“ faza – Nacrt,
 10. Odluka o usvajanju Regulacionog plana „Uglješići“-„B“ faza – Nacrt, i Odluka o provođenju Regulacionog plana „Uglješići“-B“ faza –Nacrt,
 11. Odluka o usvajanju Regulacionog plana „Donja Jošanica“-„B“ faza – Nacrt, i Odluka o provođenju Regulacionog plana „Donja Jošanica“-„B“ faza – Nacrt,

40. SJEDNICA (sjednica održana 09.07.2020.godine)

 1. Odluka o dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Vogošća

39. SJEDNICA (sjednica održana 22.06.2020.godine)

 1. Odluka o dodjeli priznanja Općine Vogošća za 2020.godinu
 2. Odluka o izmjeni Odluke o pristupanju izradi urbanističkog projekta “Tržnica pijaca Vogošća”
 3. Odluka o podsticaju privrednim subjektima na području općine Vogošća kroz regrisiranje ukupne kamatne stope
 4.  Odluka o usvajanju Plana zimskog održavanja puteva na području općine Vogošća u sezoni 2020/2021.godina
 5. Zaključak o davanju saglasnosti JU KSC Vogošća za zaključenje Ugovora o zakupu bazena sa pripadajućim prostorijama
 6. Pravilnik o kriterijima i postupku za određivanje naziva ulica, tregova, parkova, mostova, institucija i ustanova na području općine Vogošća

38. SJEDNICA (sjednica održana 09.04.2020.godine)

 1. Odluka o oslobađanju od plaćanja naknada za privremeno korištenje javnih površina za vrijeme proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području Federacije BiH, za U.R. Fast Food „Centar“ vl. Hamidi Ali i „Fine Food“ d.o.o. Sarajevo
 2. Odluka o oslobađanju plaćanja naknada za zakupninu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Vogošća za korisnike kojima je Naredbama Federalnog štaba civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnosti za vrijeme proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području Federacije BiH
 3. Zaključak o dodjeli zemljišta na privremeno korištenje u svrhu proljetne sjetve u cilju prevazilaženja stanja nesreće uzrokovane pandemijom koranavirusa (COVID-19)

37. SJEDNICA (sjednica održana 31.03.2020.godine)

 1. Izvještaj o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima Budžeta općine Vogošća za 2019. godinu,
 2. Odluka o usvajanju finansijskog izvještaja (završnog računa) o izvršenju Budžeta Općine Vogošća za 2019. Godinu,
 3. Izmjene i dopune Budžeta Općine Vogošća za 2020. godinu,
 4. Odluka o izmjenama i dopuni  Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Vogošća za 2020. godinu,
 5. Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po 1m2 korisne površine u stambenoj izgradnji na području općine Vogošća u 2019. Godini I visini naknade za pogodnost – rente na području općine Vogošća za 2020. godinu,
 6. Privremena Odluka o načinu održavanja elektronskih ili telefonskih sjednica Općinskog vijeća,

36. SJEDNICA (sjednica održana 27.02.2020.godine)

1.Odluka o izmjeni Statuta Općine Vogošća

2.Odluka o odobravanju i izdvajanju novčanih sredstava iz Budžeta Općine Vogošća za 2020.godinu za RVI 100% I grupe – paraplegičare sa mjestom prebivališta na području općine Vogošća

3.Nacrt Pravilnika o kriterijima i postupku za određivanje naziva ulica, trgova, parkova, mostova, institucija i ustanova na području općine Vogošća

35. SJEDNICA (sjednica održana 30.01.2020.godine)

1.Odluka o usvajanju Programa prioritetnih projekata iz oblasti komunalne infrastrukture u 2020.godini

2.Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Vogošća putem neposredne pogodbe

3.Nacrt Odluke o usvajanju i Nacrt Odluke o provođenju Regulacionog plana “Gradina 2”

34. SJEDNICA (sjednica održana 26.12.2019.godine)

1.Budžet Općine Vogošća za 2020.godinu

2.Odluka o izvršavanju budžeta Općine Vogošća za 2020.godinu

3.Odluka o odobravanju i isplati jednokratne novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe za 2020.godinu

33. SJEDNICA (sjednica održana 28.11.2019.godine)

1. Odluka o visini bazne cijene i obračunu naknade za troškove uređenja građevinskog zemljišta na području općine Vogošća

2. Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana “Centar Vogošća”

3. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana “Hotonj I”  (skraćeni postupak) i Odluka o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana “Hotonj I” (skraćeni postupak)

4. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana “Poslovna zona ŠIP” IT Park  (skraćeni postupak) i Odluka o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana “Poslovna zona ŠIP” IT Park (skraćeni postupak)

5. Rješenje o imenovanju zamjenice predsjedavajućeg Općinskog vijeća Vogošća

32. SJEDNICA (sjednica održana 31.10.2019.godine)

 1. Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Vogošća za 2019.godinu
 2. Odluka o usvajanju i provođenju Regulacionog plana “Barica” – “A” faza
 3. Odluka o usvajanju i provođenju Regulacionog plana “Ugorsko-Menjak” – “A” faza
 4. Odluka o usvajanju i provođenju Regulacionog plana “Uglješići” – “A” faza
 5. Odluka o usvajanju i provođenju Regulacionog plana “Donja Jošanica” – “A” faza
 6. Nacrt Budžeta Općine Vogošća za 2020.godinu
 7. Nacrt Odluke o visini bazne cijene i obračuna naknade za troškove uređenja građevinskog zemljišta na području Općine Vogošća
 8. Zaključak o utvrđivanju javnog interesa Općine Vogošća za osnivanje Javne ustanove osnovne škole u naselju Rosulje

31. SJEDNICA (sjednica održana 26.09.2019.godine)

1. Odluka o usvajanju Regulacionog plana “PRIVREDNA ZONA SEMIZOVAC” i Odluka o provođenju Regulacionog plana “PRIVREDNA ZONA SEMIZOVAC

2. Odluka o usvajanju Plana stipendiranja učenika i studenata za školsku-akademsku 2019./2020.godinu

30. SJEDNICA (sjednica održana 29.08.2019.godine)

1. Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Vogošća za period 01.01.-30.06.2019.godine

29. SJEDNICA (sjednica održana 27.06.2019.godine)

1.Odluka o usvajanju i Odluka o provođenju regulacionog plana “”Naselje Travnjak”

28. SJEDNICA (sjednica održana 30.05.2019.godine)

1.Odluka o dodjeli priznanja Općine Vogošća zsa 2019.godinu

2.Odluka o prenosu prava na nekretnini-stanu u vlasništvu Općine Vogošća

3.Odluka o usvajanju Plana zimskog održavanja puteva na području općine Vogošća u sezoni 2019/2020.godina

4.Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana “Rosulje” za lokalitet uz ulicu 24.Juna-skračeni postupak i  Odluka o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana “Rosulje” za lokalitet uz ulicu 24.Juna-skračeni postupak

27. SJEDNICA (sjednica održana 25.04.2019.godine)

 1. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Vogošća putem neposredne pogodbe
 2. Odluka o usvajnju Strategije razvoja općine Vogošća za period 2019-2023.godinu
 3. Odluka o otpisu duga za zakupninu i režijske troškove Hasović Musi
 4. Odluka o otpisu duga za zakupninu i režijske troškove sa pripadajućim zateznim kamatama i troškovima sudskog postupka Hodžić Suadu
 5. Odluka o otpisu duga po osnovu zakupa za korištenje javne površine za postavljanje ljetne bašte Mrkulić Nedimu
 6. Odluka o otpisu duga po osnovu zakupa za korištenje javne površine za postavljanje ljetne bašte Numanović Almi

26. SJEDNICA (sjednica održana 28.03.2019.godine)

1.Izmjene i dopune Budžeta Općine Vogošća za 2019. godinu

2.Izvještaj o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima Budžeta Općine Vogošća za 2018. godinu

3.Odluka o usvajanju finansijskog izvještaja-završnog računa Budžeta Općine Vogošća za 2018.godinu

4.Odluku o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po 1m2 korisne površine u stambenoj izgradnji na području Općine VOgošća u 2018. godini i visini naknade za pogodnost-rente na području Općine Vogošća za 2019. godinu

5.Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana “Centar – Vogošća” lokalitet uz ulicu Spasoja Blagovčanina (skraćeni postupak)

6.Odluka o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana “Centar – Vogošća” lokalitet uz ulicu Spasoja Blagovčanina (skraćeni postupak)

7.Odluka o pristupanju izradi urbanističkog projekta “Tržnica pijaca Vogošća”

8.Rješenje o razrješenju člana Etičkog vijeća časti

9.Rješenje o imenovanju člana Etičkog vijeća časti

25. SJEDNICA (sjednica održana 28.02.2019.godine)

 1. Odluka o odobravanju i izdvajanju novčanih sredstava iz Budžeta Općine Vogošća za 2019.godinu za RVI 100% – paraplegičae sa mjestom prebivališta na području općine Vogošća
 2. Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana “Hotonj I” (Skračeni postupak)
 3. Odluka o prijedlogu za utvrđivanje školskih područja Javnih ustanova osnovnih škola sa područja općine Vogošća
 4. Nacrt Strategije razvoja općine Vogošća za period 2019.-2013.godine

24. SJEDNICA (sjednica održana 31.01.2019.godine)

 1. Odluka o usvajanju Programa prioritetnih projekata u oblasti komunalne infrastrukture u 2019.godini
 2. Odluka o uslovima i načinu raspolaganja nekretninom u vlasništvu Općine Vogošća
 3. Rješenje o razrješenju člana Drugostepene stručne komisije
 4. Rješenje o imenovanju člana Drugostepene stručne komisije
 5. Rješenje o razrješenju predsjednika Komisije za ljuska prava, mlade i ravnopravnost spolova
 6. Rješenje o izboru predsjednice Komisije za ljuska prava, mlade i ravnopravnost spolova
 7. Rješenje o razrješenju člana Komisije za budžet i finansije
 8. Rješenje o izboru člana Komisije za budžet i finansije

23. SJEDNICA (sjednica održana 27.12.2018.godine)

 1. Budžet Općine Vogošća za 2019.godinu
 2. Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Vogošća za 2019.godinu
 3. Odluka o utvrđivanju prestanka funkcije zamjenici predsjedavajućeg Općinskog vijeća Vogošća
 4. Odluka o odobravanju i isplati jednokratne novčane pomoći licima u stanju socijalne potrebe za 2019.godinu
 5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini komunalnih taksi na području općine Vogošća
 6. Odluka o prijedlogu za utvrđivanje školskih područja Javnih ustanova osnovnih škola sa područja općine Vogošća
 7. Odluka o usvajanju Regulacionog plana “Naselje – Travnjak”-Nacrt i Odluka o provođenju Regulacionog plana “Naselje Travnjak”-Nacrt

22. SJEDNICA (sjednica održana 29.11.2018.godine)  

1. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Vogošća
2.Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog projekta “Kolačuša”
3.Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Vogošća za 2019.godinu

21. SJEDNICA (sjednica održana 31.10.2018.godine)  

 1. Odluka o usvajanju Plana stipendiranja učenika i studenata za školsku – akademsku 2018/2019. godinu
 2. Odluka o pristupanju izradi plana parcelacije “NASELJE PODGORA”
 3. Odluka o pristupanju izradi plana parcelacije “NASELJE PODGORA 2”
 4. Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna regulacionog plana “Poslovna zona Šip”- IT park
 5. Odluka o usvajanju akcionog plana jednakosti i ravnopravnosti spolova općine Vogošća za period 2018.-2021
 6. Rješenje o izboru Komisije za izradu Strategije razvoja Općine Vogošća za period 2019.-2023. godina
 7. Nacrt Budeta Općine Vogošća za 2019. godinu
 8. Nacrt Odluke o usvajanju i  provođenju Regulacionog plana „Barica“
 9. Nacrt Odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana „Ugorsko-Menjak („A“ faza)
 10. Nacrt Odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana „Donja Jošanica(„A“ faza)
 11. Nacrt Odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana „Uglješići“ („A“ faza)       

19. SJEDNICA (sjednica održana 28.06.2018.godine)

Comments are closed.

Close Search Window